Kommunal författningssamling

 

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som, utöver kommunallag och andra lagar och författningar, styr och reglerar verksamheten i kommunen.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, policys, reglementen samt övriga dokument av principiell karaktär.

Riktlinjer för handläggning av avgifter samt avgiftstaxa inom vård och omsorg 2023 Pdf, 364.6 kB.

Avgiftstaxa inom LSS 2023 Pdf, 225.9 kB.

Maxtaxa inom barnomsorgen och skolbarnomsorgen Pdf, 732.6 kB.

Komplettering av maxtaxa inom barnomsorgen och skolbarnomsorgen Pdf, 737.2 kB.

Vatten- och avloppstaxa 2023 Pdf, 361.8 kB.

Avfallstaxa för kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg 2023 Pdf, 549 kB.

Avgifter för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg 2023 Pdf, 2.8 MB.

Taxa för familjerådgivning Pdf, 709 kB.

Taxor för torghandel Pdf, 543.4 kB.

Taxa för ansökning och tillstånd för alkohol, tobak, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter 2023 Pdf, 1.4 MB.

Taxa miljöbalken (antagen 2023-12-18) Pdf, 128 kB.

Taxa enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare Pdf, 601.7 kB.

Taxa enligt plan- och bygglagen, inklusive mät- och geodatataxa Pdf, 1.2 MB.

Miljöbalken bilaga 1, taxa Pdf, 112.5 kB.

Miljöbalken bilaga 2, taxa Pdf, 627.6 kB.

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter Pdf, 146.6 kB.

Taxa för strålskydd Pdf, 333.9 kB.

Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Pdf, 152.9 kB.

Taxa för tillfällig dödsboförvaltning med mera Pdf, 784.4 kB.

Avgifter inom kultur- och fritidsverksamheten Pdf, 137.1 kB.

Avgifter för felparkering Pdf, 470.2 kB.

Markpriser för friliggande småhus Pdf, 657.3 kB.

Markpriser för parhus, radhus, kedjehus och flerbostadshus Pdf, 657.3 kB.

Markpriser för verksamhetsområden Pdf, 647.5 kB.

Verksamhetsövergripande föreskrifter

Riktlinjer mot diskriminering och kränkande särbehandling Pdf, 660.7 kB.

Jämställdhets- och mångfaldsplan Pdf, 1 MB.

Jämlikhetspolicy Pdf, 618.5 kB.

Arbetsmiljöpolicy för mandatperioden 2023-2026 Pdf, 857.5 kB.

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2023-2026 Pdf, 855.7 kB.

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen antagen 2023 Pdf, 855.7 kB.

Dokumenthanteringsplan för utbildning 2023 Pdf, 501.7 kB.

Pensionspolicy Pdf, 882.1 kB.

Kompetensförsörjningsplan 2021-2024 Pdf, 1.6 MB.

Policy om alkohol, droger och spelmissbruk Pdf, 477.7 kB.

Riktlinjer för sociala medier Pdf, 1.9 MB.

Riktlinjer för visselblåsning Pdf, 808.1 kB.

Riktlinjer om mutor och jäv Pdf, 2 MB.

Riktlinjer för rehabilitering Pdf, 360.2 kB.

Riktlinjer för mobiltelefoner Pdf, 181.4 kB.

Riktlinjer för barnkonventionen Pdf, 1.1 MB.

Riktlinjer mot spelmissbruk Pdf, 775.9 kB.

Riktlinjer för krisledning 2023-2026 Pdf, 317.8 kB.

Riktlinjer för hantering av inkomna synpunkter och klagomål Pdf, 943.2 kB.

Riktlinjer vid hot och våld mot anställda Pdf, 437 kB.

Informationssäkerhetspolicy Pdf, 204.9 kB.

Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet inom medlemskommunerna i Räddningstjänsten Skaraborg Pdf, 415.6 kB.

Stöd- och omsorg

Riktlinjer för handläggning av avgifter inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning Pdf, 343.8 kB.

Riktlinjer för kvalitetsledningssystem för äldreomsorgen Pdf, 942.3 kB.

Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen Pdf, 229.2 kB.

Riktlinjer för biståndshandläggning inom LSS Pdf, 357.4 kB.

Riktlinje social dokumentation för vård och omsorg Pdf, 280.1 kB.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Töreboda kommun Pdf, 888.1 kB.

Riktlinjer avvikelser SoL, LSS och HSL Pdf, 318.3 kB.

Ledningssytem för systematiskt kvalitetsarbete för Vård och omsorg, LSS och Arbetsmarknadsenheten Pdf, 893.3 kB.

Barn- och utbildning

Mål- och resursplan för skolverksamheten Pdf, 229.2 kB.

Resursfördelningsmodell för grundskola och fritidshem Pdf, 229.2 kB.

Plan för kommunalt aktivitetsansvar Pdf, 177.1 kB.

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljö i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Pdf, 431.8 kB.

Administration

Riktlinjer för dokumenthantering i Töreboda kommun Pdf, 283.8 kB.

Riktlinjer för Töreboda kommuns styrdokument Pdf, 267.6 kB.

Riktlinjer för hantering av inkomna synpunkter och klagomål Pdf, 936.1 kB.

Riktlinjer för handläggning av politiska uppdrag med mera Pdf, 303.1 kB.

Riktlinje för Dataskyddsförordningen GDPR Pdf, 225.8 kB.

Arkivreglemente Pdf, 1.5 MB.

Anvisningar för tillämpning av arkivreglementet Pdf, 219.9 kB.

Dokumenthanteringsplan för utvecklingsenheten Pdf, 270.9 kB.

Dokumenthanteringsplan för kommunkansliet Pdf, 237.6 kB.

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration, revision samt kris- och säkerhet Pdf, 230.3 kB.

Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård Pdf, 250.4 kB.

Dokumenthanteringsplan för äldreomsorg och LSS Pdf, 266.6 kB.

Dokumenthanteringsplan för individ- och familjeomsorg Pdf, 415.9 kB.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kristina Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen