Att delta i undervisningen är en förutsättning för att nå kunskapskriterierna och därmed elevernas möjligheter till vidareutbildning, arbete och delaktighet i samhället.

Skolplikten i Sverige är tioårig, den börjar med förskoleklassen, som de allra flesta barn börjar i när de är sex år. Den som har vårdnaden av ett barn ansvarar för att barnet kommer till skolan. Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till utbildning.

Skolplikten innebär att grundläggande utbildning är obligatorisk och att eleven ska delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har annat giltigt skäl att utebli.

Skolplikt och rätt till utbildning regleras i 7 kapitlet, Skollagen, SkolL.

Ansvar för att skolplikten fullgörs

Vårdnadshavares ansvar
20 § Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Hemkommunens ansvar
21 § Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess förskoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning.

Hemkommunen ska i frågor som rör skolpliktiga elever som avses i 19 a § vid behov samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 29 kapitlet 14 § Offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

Huvudmannens ansvar
Andra huvudmän än hemkommunen
22 § Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass, grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Huvudmannen för specialskolan och huvudmannen för sameskolan ska se till att elever i utbildning under deras ledning fullgör sin skolgång.

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan huvudman än hemkommunen eller det hos en sådan huvudman har inletts en utredning om elevens frånvaro enligt 19 a §, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen.

Närvarokontroll

Skolpliktsbevakning innebär att Töreboda kommun bevakar alla skolpliktiga barn som är folkbokförda i kommunen. I bevakningen ingår inte bara att alla skolpliktiga barn som är folkbokförda i Töreboda kommun är skolplacerade utan även att de faktiskt går i skolan och får den undervisning de har rätt till. En elev som har hög frånvaro oavsett orsakerna, löper risk att missa viktiga delar i lärandet.

Vårdnadshavare

Vårdnadshavare till skolpliktigt barn ska anmäla till skolan när eleven har förhinder att delta i undervisningen. Giltiga skäl till förhinder är t ex sjukdom, läkarbesök, besök hos elevhälsan. Frånvaroanmälan görs via Schoolsoft.

För andra skäl krävs beviljad ledighet som vårdnadshavare ansöker om i Schoolsoft. Rektor får enligt Skollagen 7 kap. 18§ bevilja kortare ledigheter för enskild angelägenhet. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre än tio dagar.

Skolan

Undervisande lärare ska vid varje lektion göra närvarokontroll och registrera elevers närvaro och frånvaro i kommunens lärplattform Schoolsoft. Vid oanmäld/ogiltig frånvaro ska skolan samma dag kontakta elevens vårdnadshavare. Om vårdnadshavare inte svarar lämnas meddelande på telefonsvarare eller skickas textmeddelande som sms eller e-post. Vidare görs en anteckning i Schoolsoft om hur och när skolan sökt vårdnadshavaren. Lärare markerar eleven som ”Frånvarande” och skriver en kommentar om att man har sökt vårdnadshavare i kommentarsfältet. Med detta är kravet på meddelande fullgjort. Om läraren känner stor oro kan socialtjänsten kontaktas för konsultation redan samma dag.

Rutin för skolplikt

Varje vecka sker kontroll av in- och utflyttningar till/från Töreboda kommun via Skatteverkets folkbokföringsuppgifter.

När Töreboda kommun får vetskap om att en elev fullgör sin skolplikt hos annan skolhuvudman än hemkommunen görs en anteckning om detta i det elevadministrativa systemet.

Tre gånger per termin görs en sökning på alla barn och ungdomar mellan 6-16 år som är folkbokförda i Töreboda kommun men som inte har en klassplacering i kommunen.

Då det finns barn folkbokförda i Töreboda kommun som inte har en klassplacering, vilket denna rutin ska förhindra, skickas brev hem till vårdnadshavare där de uppmanas kontakta skolan. Om svar inte inkommer efter flera påminnelser där det sista brevet skickas rekommenderat, görs anmälan till socialtjänst.

Vitesföreläggande

Om vårdnadshavaren inte gör vad de kan för att få eleven att gå till skolan har Kommunstyrelsen,KS, möjlighet att besluta om att förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. Föreläggandet får förenas med vite enligt 7 kapitlet 23§, SkolL. Sådana ärenden bereds av KS.

Publicerad: 08 mars 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Barn- och elevhälsochefTherese Broholm0506-181 62therese.broholm@toreboda.se
Skoladministrationskoladmin@toreboda.se

Relaterad information