Vid installation eller skrotning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja, också kallade oljetankar, ska du informera Miljöenheten om detta. Informationen ska vara skriftlig och lämnas in i god tid före installation eller skrotning. För att skydda mark och vatten mot föroreningar ska cisterner kontrolleras regelbundet.

Nya föreskrifter för lagring och hantering av brandfarliga vätskor och spillolja.

Sedan 1 januari 2022 gäller nya föreskrifter för brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner eller lösa behållare enligt NFS 2021:10. Brandfarlig vätska är en vätska med en flampunkt som inte överstiger 100°C. Med lösa behållare menas exempelvis en flaska, burk, dunk, fat eller annan flyttbar behållare.

Detta gäller utanför vattenskyddsområde vid hantering av mer än 1m3 i cisterner och inom vattenskyddsområde vid hantering av mer än 150 l i cisterner eller lösa behållare.

Kort om föreskrifterna:

 • Man behöver inte längre skicka in kopia på kontrollrapporten till oss efter utförd besiktning, men man ska kunna visa upp den i samband med tillsyn eller lämna in den vid begäran.
 • Som tidigare gäller även att man ska lämna in skriftlig information innan man installerar en ny cistern. Nytt i de här föreskrifterna är att det inom vattenskyddsområde även gäller lösa behållare, om man avser att hantera mer än totalt 150 l i minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod. Undantaget är tertiära zonen i Stångåns vattenskyddsområde.
 • Inom vattenskyddsområde är det krav på sekundärt skydd för både cisterner och lösa behållare. Kravet gäller inte inom tertiära zonen i Stångåns vattenskyddsområde.
 • Det är också nytt att det sekundära skyddet för cisterner ska kontrolleras återkommande med samma intervall, som för cisternen enligt MSB:s föreskrifter. Kontrollrapport ska kunna visas i samband med tillsyn.
 • För cisterner i mark inom vattenskyddsområde som inte har en skyddsanordning som fångar upp läckage från cisternen, det vill säga själva behållaren, ska en återkommande kontroll av de övriga skyddsanordningarna ske med ett intervall om tre år. Det gäller alltså de befintliga skyddsanordningar som har som funktion att fånga upp läckage, överfyllning och spill.
 • Det finns fortfarande krav på att informera oss när man tar en cistern ur bruk.

Övergångsbestämmelser och undantag

Befintliga cisterner

Informationsplikten gäller inte de som installerades innan föreskrifterna trädde i kraft.

För befintliga cisterner inom vattenskyddsområde ska sekundärt skydd installeras senast 1 januari 2028. Även installationskontroll för det sekundära skyddet ska vara utförd före 1 januari 2028. Första återkommande kontrollen av sekundära skyddet ska ske när pågående kontrollintervall löpt ut. Kontrollen ska ske samtidigt som kontroll sker av cisternen.

För cisterner i mark inom vattenskyddsområde ska ett sekundärt skydd vara ordnat senast 31 december 2036, gäller enkelmantlade cisterner.

Befintliga lösa behållare

Befintliga lösa behållare större än 1 m3 ska ha sekundärt skydd senast ett år efter att föreskrifterna trädde i kraft, vilket då blir 1 januari 2023.

Anmälan krävs vid installation eller flytt

Vid installation eller uppställning av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja finns krav på att du informerar Miljöenheten. Informationen ska vara skriftlig och lämnas in senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Kravet på skriftlig information gäller för följande:

 • Cisterner som rymmer mer än en kubikmeter.
 • Rörledningar och slangledningar som är anslutna till cisternen.
 • Hantering av mer än 150 liter brandfarliga vätskor och spillolja i cisterner inom vattenskyddsområde.

Tillstånd

Om du hanterar brandfarliga vätskor och överskrider nedanstående volymer behövs tillstånd för hantering av brandfarlig vara. Tillstånd söker du hos Räddningstjänsten Skaraborg.

Hantering

Brandfarliga vätskor med flampunkt lägre än 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C

Yrkesmässig publik

100 liter

10 000 liter

Yrkesmässig icke publik inomhus

500 liter

10 000 liter

Yrkesmässig icke publik utomhus

3000 liter

50 000 liter

Ej yrkesmässig

100 liter

10 000 liter

Med yrkesmässig hantering räknas all hantering som inte är privat. Spillolja räknas som en vätska med flampunkt lägre än 60 °C, vilket gör att nivåerna för tillstånd är lägre.

Hantering av brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C, till exempel diesel och eldningsolja, i lantbruksverksamhet är undantagen från tillståndsplikt. Dock gäller kravet på skriftlig information till Miljöenheten enligt ovan.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja inom vattenskyddsområde. Bland annat ska ytor där brandfarliga vätskor hanteras, utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas in och tas om hand. Det ställs bland annat krav på följande:

 • Cisterner ovan mark samt lösa behållare ska ha sekundärt skydd.
 • Det sekundära skyddet ska vara tätt, tidsbeständigt, fungerande och utformat så att kontroll är möjlig. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd. Undantag från kravet gäller för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller motsvarande i bostadshus, som är under regelbunden uppsikt.
 • Om man avser att hantera mer än totalt 150 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor i lösa behållare under minst fem dagar under en sammanhängande trettiodagarsperiod, ska Miljöenheten skriftligen informeras senast fyra veckor innan hanteringen påbörjas.

En invallning är en form av sekundärt skydd och ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning ska invallningen rymma den största cisternens volym samt ytterligare 10 procent av de övriga cisternernas totala volym. En invallning är en yta under tak, eller motsvarande som förhindrar regnvatten från att ansamlas. Invallningen ska vara ogenomsläpplig och fånga in den förvarade vätskan och sakna avlopp.

Undantag

Det finns vissa undantag för cisterner och rörledningar som installerats innan Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2021:10 trädde i kraft.

Informationsplikten gäller inte de som installerades innan föreskrifterna trädde i kraft.

 • Cisterner och rörledningar som har installerats före lagändringen och som inte omfattades av krav på sekundärt skydd sedan tidigare behöver installera sekundärt skydd senast den 1 januari 2028.
 • Befintliga lösa behållare större än 1 m3 ska ha sekundärt skydd senast ett år efter att föreskrifterna trädde i kraft, vilket då blir 1 januari 2023.
 • För cisterner i mark inom vattenskyddsområde ska ett sekundärt skydd vara ordnat senast 31 december 2036, gäller enkelmantlade cisterner.

Kontroll

Cisterner (med en volym större än en kubikmeter, både inomhus och utomhus) med tillhörande rör- och slangledningar större än DN 50 ska kontrolleras regelbundet. Kontrollen ska göras av ett ackrediterat kontrollorgan (besiktningsföretag). Kontrollrapporten ska kunna visas upp i samband med tillsyn. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig av den som använder cisternanordningen till dess att den är borttagen.

Följande besiktningsintervall gäller:

Cisterntyp

Besiktningsintervall

S-cistern

6 år

K-cistern

12 år

Förklaring till cisterntyper:

 • S-cistern är en cistern med mindre god korrisionsbeständighet mot sitt avsedda innehåll eller sin omgivning. Exempel på det är cisterner som är tillverkad i stål eller stållegering.
 • K-cistern är en cistern med god korrisionsbeständighet mot sitt avsedda innehåll och sin omgivning. Exempel på korrosionsskydd är plastbelagt stål, termoplast, glasfiberarmerad härdplast eller syrefast stål.

Cisterner som tas ur bruk

När du tar en cistern ur bruk ska du informera Miljöenheten om detta så att cisternen kan avregistreras. Cisternen, eventuellt påfyllningsrör och andra friliggande rör ska tömmas, rengöras och tas bort så att cisternen inte kan återfyllas. Miljöenheten ska senast i samband med att cisternen tas ur bruk informeras om hur cisternen och rörledningar samt eventuella föroreningar i marken ska omhändertas.

När det finns risk för sättningsskador kan en markförlagd cistern lämnas kvar efter att man rengjort och fyllt cisternen med sand.

Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall. Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall till godkänd mottagare för farligt avfall. Du måste även informera Miljöenheten om föroreningen.

Tillsynsavgift

Miljöenheten tar ut en avgift för handläggningen av informationen om installation av cistern samt för anmälan om cisterner som tas ur bruk. Avgift för handläggningen uttages enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antagen av kommunfullmäktige. Aktuellt belopp hittar du i Miljöbalken under rubriken "Kemiska produkter enligt 14 kap Miljöbalken". Aktuell taxa finns publicerad på kommunens webbplats.

Miljösanktionsavgift

Om du installerar en cistern utan att informera Miljöenheten har Miljöenheten en skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift.

Lagar och regler

Ovanstående krav och rekommendationer bygger på Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 20148:3).

Tillstånd regleras i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3).

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Relaterad information