Hantering och återanvändning av schaktmassor

Här hittar du information för dig som vill återanvända schaktmassa som har uppstått i ditt egna projekt.

Huruvida du kan återanvända schaktmassor beror främst på två faktorer – hur förorenad massan är och var den ska återanvändas.

Generellt är det större krav gällande föroreningshalt på massor som ska återanvändas på annan plats än de massor som återanvänds på samma plats men utgångspunkten är fortfarande att man inte ska förvärra en föroreningssituation eller sprida en förorening.

Om man vill återanvända schaktmassa vars totala mäng är mindre än 50 000 m3 så måste detta anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden via blanketten Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål minst 6 veckor innan arbeten påbörjas. Vill man återanvända mer massa än 100 000 m3 så ska detta anmälas till Länsstyrelsen Västra Götaland. För återanvändning av massa i storleksordningen 50 000–100 000 m3 ska man anmäla till MBN först men vara beredd på att ens anmälan kan komma att remitteras till Länsstyrelsen för bedömning.

Miljö- och byggnadsnämnden tittar alltid på lämpligheten för återanvändning i varje individuellt fall men det finns några generella krav som Miljö- och byggnadsnämnden brukar ställa.

 • Massorna skall vara klassade enligt SGF:s beteckningssystem SS-EN 14688-1.
 • Massorna skall kunna spåras till en ursprunglig geografisk plats, en tumregel är att sammanhängande uppgrävd area inte bör vara större 625 m2 för att räknas som en enskild geografisk plats.
 • Massorna skall vara provtagen av certifierad miljöprovtagare (alternativt miljöprovtagare med motsvarande erfarenhet och kompetens) och analyseras av ackrediterat laboratorium för metaller, alifater, aromater, PAH:er och PFAS. En tumregel är ett prov ska vara ett samlingsprov som representerar ca 50 m3 massa om massan är heterogen (till exempel fyllningar och moränjordar) och 100 m om massan är mycket homogen (ensgraderade jordar). Provsvaren skall vara bifogade anmälan.
 • Massor får ej innehålla:
  • Halter av metaller och PAH:er över Naturvårdsverkets haltnivåer för Mindre Än Ringa Risk (MRR).
  • Halter av Alifater >C5-C8 över 1,1 mg/kg TS.
  • Halter av Alifater >C8-C10 över 0,5 mg/kg TS.
  • Halter av Alifater >C10-C12 över 1,0 mg/kg TS.
  • Halter av Alifater >C12-C16 över 10 mg/kg TS.
  • Halter av Alifater >C5-C16 över 12 mg/kg TS.
  • Halter av Aromater >C8-C10 över 1,7 mg/kg TS.
  • Halter av Aromater >C10-C16 över 4,5 mg/kg TS.
  • Halter av Aromater >C16-C35 över 10 mg/kg TS.
  • Summa PFAS11 (inklusive ½ LOQ) över detektionsgräns.
 • Massorna får ej innehålla byggavfall, träavfall eller annat avfall.

För dig som vill ta emot någon annans massor

För dig som vill ta emot någon annans massa gäller lite mer krav. I första hand måste du visa att platsen där massorna ska användas är lämplig för ändamålet. Saker som du behöver beakta är:

 • Om du ska göra om skogsmark till äng eller åkermark så måste du ha en godkänd Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark.
 • Är det inom ett strandskyddsområde så kan du behöva strandskyddsdispens.
 • Om du ska höja mark mer än 0,5 m så kan du behöva marklov.
 • Finns det naturområden eller andra skyddsvärda områden i närheten som behöver tas hänsyn till? Skyddsvärda området är till exempel biotopskyddsområden, grundvattenmagasin, sjöar och vattendrag eller dylikt.

När ovan punkter är utredda och godkända så ska du fylla i och skicka in ifylld blankett Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål till Miljö- och byggnadsnämnden. Din anmälan ska i första hand uppfylla samma krav som finns ställda ovan för den som vill återanvända massa som uppstått i deras egna projekt.

Därtill så brukar Miljö- och byggnadsnämnden även ställ krav på att:

 • Massor skall endast läggas på det område som anvisas i anmälan. Utfyllningens område skall mätas in med GNSS utrustning i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 RH 2000 i lämplig upplösning före arbetena påbörjas samt efter arbetenas avslut. Inmätning före arbeten påbörjas skall bifogas anmälan och inmätning efter skall skickats till Miljö- och byggnadsnämnden senast 6 veckor efter avslut av arbeten. Fyllningens utformning skall vara sådan att släntsabilitet är god och att ingen till mycket liten risk föreligger för ras eller skred.

Tänk även på att innan arbetena påbörjas vill Miljöenheten genomföra platsbesök, och att efter att arbeten har avslutats så ska mottagningskvitton inlämnas till Miljö- och byggnadsnämnden. Mottagningskvitton ska innehålla analyssvar för massorna, massornas geografiska ursprung, och den totala mängden mottagna massor.

Publicerad: 14 mars 2024 Uppdaterad: 14 mars 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se