Skolpsykologens uppgift är att bistå skolan med psykologisk kompetens och psykologiska insatser för att främja elevers lärande och utveckling.

Skolpsykolog - psykologiska insatsen

Exempel på arbetsuppgifter för den psykologiska insatsen kan vara att

  • Bidra med psykologisk kompetens i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete och i det systematiska kvalitetsarbetet.
  • Bidra med psykologisk kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa.
  • Ge handledning och konsultation till rektorn och övrig pedagogisk personal.
  • Kartlägga och analysera elevernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser och utvärdera och utveckla dessa.
  • I samverkan med lärare, elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta med pedagogiskt inriktade insatser för att stödja elevers kognitiva, sociala och emotionella utveckling och stödja utvecklingen mot utbildningens mål.
  • På rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer, för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd.
  • Bidra vid kliniskt inriktade insatser såsom diagnostisering av intellektuell funktionsnedsättning inför beslut om mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola.
  • Ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete.

Kontakt med skolpsykolog nås via specialpedagog för respektive skola.

Publicerad: 16 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Specialpedagog Moholms skola, Älgarås skola och Bryggans skolaElin Bäcklund0506-180 37elin.backlund@toreboda.se
Specialpedagog Kilenskolan och Nyponets skolaAnna Holmberg Nilsson0506-182 57anna.holmberg-nilsson@toreboda.se
Specialpedagog BjörkängsskolanCamilla Herlin Karlsson0506-181 28camilla.herlin-karlsson@toreboda.se
Specialpedagog Töreboda CentralskolaLina Johansson0506-181 26lina.johansson@toreboda.se