En elev som har hög frånvaro, oavsett orsakerna, löper risk att missa viktiga delar i lärandet. För en positiv skolnärvaro arbetar skolorna förebyggande och främjande utifrån elevens förutsättningar och behov enligt en modell för närvarofrämjande arbete.

Hantera skolfrånvaro med hjälp av närvarofrämjande arbete

För att en elev med total frånvaro under en lång tid ska nå en positiv skolnärvaro arbetar skolorna förebyggande och främjande steg för steg.

 • Från en total frånvaro under en längre period.
  -Finns behov av att inleda samverkan eller informera annan myndighet vid skolfrånvaro utifrån elevens behov? Anmälan till socialtjänst, alternativt annan myndighet.
 • Total frånvaro under en begränsad period.
  -Kartlägga, bedöma och utvärdera om insater behöver sättas in.
 • Upprepad frånvaro blandad med närvaro.
  -Utse utredare/utredningsteam och anmäla till huvudman.
 • Perioder av frånvaro eller missade lektioner.
  -Anmälan från mentor till rektor.
 • Skolundvikande beteende.
  -Samtal om frånvaro.
 • Skolnärvaro med stress/ångest och önskan om att vara frånvarande.
  -Uppmärksamma elev och vårdnadshavare på skolfrånvaro.
 • Positiv skolnärvaro.

Modellinnehåll

I Töreboda kommun arbetar verksamheterna förebyggande och främjande mot positiv skolnärvaro efter en modell i sju steg med målet att alla elever ska ha en positiv skolnärvaro.

Positiv skolnärvaro

Med gemensam kunskap om problematisk skolfrånvaro och med stöd från elevhälsan, där bland annat PowerPoint finns att tillgå samt film från Pedagog Värmland, börjar arbetet mot målet positiv skolnärvaro för alla barn och unga i Töreboda kommun.

Klasslärare/mentor uppmärksammar elev och vårdnadshavare så fort som möjligt på frånvaron och för en dialog om orsak till frånvaron. Kontakten ska grundas i att eleven är saknad i skolan och att all frånvaro är missad undervisning.

Systemstöd: Schoolsoft

Lagrum: Elever har skolplikt enligt 7 kap 17 § Skollagen, SkolL.

Utförs av: Mentor

Använder: Schoolsoft

Samtal om frånvaro

Om frånvaron fortsätter, oavsett om frånvaron är anmäld eller oanmäld ska mentor samtala med elev och vårdnadshavare. För elever som har upprepad eller längre frånvaro på grund av sjukdom kan samtal med vårdnadshavare och elev också vara viktigt för att förhindra en eventuell längre problematisk frånvaro. Syftet med samtalet är att föra en dialog om orsak till frånvaron samt undersöka om behov av stöd finns för en ökad närvaro.

Klasslärare/mentor ska agera när eleven har något av nedanstående riktvärden uppfyllda

 • Frånvaro mer än 5 tillfällen under en termin.
 • Frånvaro mer än 2 tillfällen eller totalt 6 dagar under en 10 veckors period.
 • Frånvaro som oroar utifrån den rapport som utgår från 20% frånvaro i Schoolsoft som kurator sammanställer en gång i månaden.
 • Förekomst av mönster i frånvaro, exempelvis frånvaro vid särskilda veckor/dagar, särskilda lektioner eller specifika tillfällen, sena ankomster eller går hem under skoldagen.

Klasslärare/mentor samtalar med elev och vårdnadshavare angående skolfrånvaron, dokumentet Enkel kartläggning kan användas som stöd. Klasslärare/mentors samtal om frånvaro dokumenteras och resultatet kan vid eventuell vidare anmälan dokumenteras i DF Respons under beskrivning av frånvaron.

Uppföljning och utvärdering av samtal om frånvaro

Klasslärare/mentor följer upp ovanstående samtal med elev och vårdnadshavare cirka 2–3 veckor efter att samtalet ägt rum om inget annat avtalats. Ni kan ha flera uppföljande samtal om behov finns. Dokumentera alla datum för samtal så att de kan återges vid eventuell vidare anmälan. När samtal om frånvaro avslutas skickas resultat och sammanställning av dokumentationen vidare till rektor som avgör om en utredning om frånvaro ska inledas.

Dokument: Enkel kartläggning.

Utförs av: Mentor med stöd av elevhälsa.

Använder: Schoolsoft.

Anmäla till rektor

Rektor tar emot information om elevs frånvaro via DF respons då mentor genomfört och avslutat samtal om frånvaro. Rektor avgör om utredning om frånvaro ska inledas. Rektor och elevhälsa avsätter särskild tid till detta vid fyra tillfällen under terminen.

Om en elev har upprepad eller längre skolfrånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Det är rektor som avgör om utredning om frånvaro ska inledas eller inte. Underlaget från mentor och eventuellt elevhälsans kännedom används för att rektor ska kunna fatta ett korrekt beslut. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Om rektor bedömer att inleda utredning om frånvaro ska också rektor undersöka om det också finns skäl för att inleda utredning kring särskilt stöd och/eller utredning om kränkning. Om rektor bedömer att inte starta utredning om frånvaro lämnas ärendet tillbaka till klasslärare/mentor. Förslag på åtgärder inom skolan kan ändå lämnas till klasslärare/mentor.

Lagrum: 7 kap 19 a §, 15 kap 16 § alternativt 18 kap 16 §, Skollagen, SkolL.

Utförs av: Mentor

Använder: DF-Respons

Utse utredare/utredningsteam och anmäla till huvudman

Rektor utser utredare eller utredningsteam som ska kartlägga och bedöma elevens skolfrånvaro i utredningen om frånvaro. Rektor kan vid enklare utredning utse en utredare eller vid mer omfattande skolfrånvaro utse ett utredningsteam. Ett utredningsteam kan då bestå av olika yrkesgrupper för att kunna bidra med sina olika kompetenser. Rektor utser då en person ur utredningsteamet att samordna teamets arbete, hålla samman ärendet med tillhörande dokumentation.

När utredning om frånvaro inleds ska det skyndsamt anmälas till huvudman och hemkommun.

Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan enligt skollag. Andra professioner kan också delta vid behov.

Alla berörda ska bli informerade om vilka som utsetts som ansvariga för utredningen.

Utförs av: Rektor

Använder: DF-Respons

Anmälan till huvudman om att utredning om frånvaro har inletts

När utredning om frånvaro inleds ska det skyndsamt anmälas till huvudman och hemkommun.

Lagrum: När skolan inleder en utredning om frånvaro ska det skyndsamt anmälas till huvudman och hemkommun, 7 kap 22 §, SkolL.

Utförs av: Rektor

Använder: DF-Respons

Kartlägga, bedöma och utvärdera om insatser behöver sättas in

Genom kartläggningen ska utredare/utredningsteam samla tillräckligt med kunskap och information om elevens skolsituation och orsaken till frånvaron. Vårdnadshavare ska även involveras och ge sin bild av sitt barns skolsituation och orsak till frånvaro. Fokus i utredningen ska vara skolrelaterat men andra uppgifter som kan påverka elevens frånvaro bör uppges om det bedöms nödvändigt.

Genom kartläggningen ska utredare/utredningsteam samla tillräckligt med kunskap och information om elevens skolsituation och orsaken till frånvaron. Vårdnadshavare ska även involveras och ge sin bild av sitt barns skolsituation och orsak till frånvaro. Fokus i utredningen ska vara skolrelaterat men andra uppgifter som kan påverka elevens frånvaro bör uppges om det bedöms nödvändigt.

Hur omfattande behöver kartläggningen vara?

Kartläggningens omfattning och metod ska bedömas från fall till fall. Det finns allt i från enklare till mer omfattande kartläggningar. Kartläggningen ska vara tillräckligt omfattande för att skolan ska kunna bilda sig en självständig uppfattning om vad som orsakat elevens skolfrånvaro.

Stödmaterial till utredare/utredningsteam finns att tillgå, rådfråga elevhälsan. Råd till dig som leder samtal med elever

Ge elev information om den process som följer på samtalen. Välj med fördel någon som eleven har förtroende för att hålla i samtalet. Försök att hitta en ostörd plats där eleven känner sig trygg. Samtal med elever bör ske individuellt. Samtalen ska ske med respekt för eleven och får inte ha ett upplägg eller innehåll där eleven känner sig utsatt. Samtalet ska vara sakligt och ha fokus på elevens egen berättelse. Ställ öppna, neutrala frågor.

Särskilda råd till dig som leder samtal med yngre barn/elever

Utse den personal som barnet/eleven har en nära och trygg relation med att hålla i det utredande samtalet. Berätta om syftet med samtalet. Hitta en lugn och avskild plats där eleven kan tala ostört. Visa nyfikenhet och intresse för elevens egen berättelse. Låt eleven berätta fritt utan att bli ifrågasatt. Ställ öppna, neutrala frågor. Eleven kan exempelvis ges möjlighet att rita för att beskriva. Dockor eller legogubbar kan också vara till hjälp. Gör en avslutningsvis en kort sammanfattning av samtalet. Berätta för eleven vad som ska hända härnäst. Vissa elever vill inte prata, då kan vi bara erbjuda och aldrig tvinga fram något. I vissa fall får vårdnadshavare vara elevens röst.

Utförs av: Utredare, Elevhälsa

Använder: DF-Respons

När kartläggningen är genomförd ska utredare/utredningsteamet redogöra för vad orsaken till skolfrånvaron beror på och ta ställning till frånvaron. När kartläggning och bedömning är granskad och godkänd av rektor har skolan genomfört en utredning om frånvaro. Utifrån vad som framkommit i utredningen tar rektor ställning till om åtgärder behöver upprättas.

Finns behov av att inleda samverkan eller informera annan myndighet vid skolfrånvaro utifrån elevens behov?

Samverkan med annan myndighet kan inledas direkt efter att utredningen om frånvaro är genomförd om det är uppenbart att samverkan måste inledas utifrån elevens behov. Samverkan eller information till annan myndighet gällande skolfrånvaro kan också vara en del av åtgärder i ett senare skede.

Lagrum: 7 kap 19 a §, 15kap 16 § alternativt 18 kap 16 §, SkolL.

Utförs av: Elevhälsa, Rektor, Utredare

Använder: DF-Respons

Utifrån vad som framkommit i utredningen tar rektor ställning till om åtgärder behöver upprättas.

Upprätta åtgärder

Rektor har beslutat att det finns ett behov av att upprätta åtgärder.

 1. Redogör för vilka åtgärder som planeras och vad målet med åtgärden är.
 2. Redogör för när respektive åtgärd ska genomföras.
 3. Redogör för vem/vilka som ansvarar för åtgärden.
 4. Redogör för när åtgärden ska följas upp.

Att tänka på vid upprättandet av åtgärder

Åtgärderna behöver ha elevens bästa i beaktande. Eleven har rätt till delaktighet genom att få information, att få komma till tals, bli lyssnade på, samt rätt till inflytande utifrån ålder och mognad. Gör elev samt vårdnadshavare delaktig i att ta fram förslag på åtgärder.

Förslag på åtgärder

 • Kort avstämningssamtal mellan mentor och elev (ex varje måndag kl 10).
 • Kontakt mellan mentor och vårdnadshavare för att stämma av veckan (ex varje fredag kl 15 via Schoolsoft).
 • Skolpersonal X möter eleven varje morgon ute på skolgården.
 • Skolpersonal X stämmer av skoldagen varje dag med eleven vid sista lektionen i grupprummet.
 • Samtalsstöd kring skolmotivation med X i elevhälsan varje måndag kl 13 till utvärderingen.

Samverkan med annan myndighet kan inledas direkt efter att utredningen om frånvaro är genomförd om det är uppenbart att samverkan måste inledas utifrån elevens behov. Samverkan eller information till annan myndighet angående elevens skolfrånvaro kan också vara en del av åtgärder i ett senare skede.

Utförs av: Rektor, Utredare

Använder: DF-Respons

Anmälan till socialtjänst, alternativt annan myndighet

Ibland utgör skolfrånvaro en signal om att ett barn far illa. Alla som arbetar i skolor och andra verksamheter enligt skollagen är skyldiga att göra en orosanmälan till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn under 18 år far illa.

Skolverket har tagit fram ett stödmaterial för hur skolor och kommuner kan samverka med andra aktörer när barn befinner sig i utsatta situationer. I kommunen finns olika samverkansalternativ och det är viktigt att gå vidare för att utöka samverkan med andra verksamheter vid behov.

Lagrum: 29 kap 13 §, SkolL

Stödlänk: Skolans ansvar för barn som far illa, länk nedan till Skolverkets webbplats

Utförs av: Rektor, elevhälsa, mentor

Använder: Blankett för Orosanmälan, alternativt andra kontaktvägar.

Genomföra, följa upp och utvärdera åtgärder

Utvärdera om önskade effekter av åtgärderna har uppnåtts. Har upprättade åtgärder haft någon verkan? Finns behov av att ytterligare åtgärder upprättas?

Dokumentera följande

 1. Vilka åtgärder som genomförts.
 2. Datum när åtgärderna genomförts.
 3. Vem/vilka som genomfört åtgärden.
 4. När uppföljning av åtgärder ägt rum – vilket sker löpande.

Utvärdera om önskade effekter av åtgärderna har uppnåtts. Har upprättade åtgärder haft någon verkan? Finns behov av att ytterligare åtgärder upprättas? Elev, vårdnadshavare samt berörd personal behöver göras delaktig i utvärderingen. Dokumentera datum samt vilka som deltagit i utvärderingen av åtgärderna.

Utförs av: Åtgärdsansvarig, Rektor, Utredare

Använder: DF-Respons och upprättar ett åtgärdsprogram vid mer övergripande åtgärder

Avsluta

Ärendet avslutas då skolfrånvaron har uppnått önskad effekt eller inga fler åtgärder föreligger och skolfrånvaron bedöms hanterad. Det är rektor som avslutar ärendet i DF-Respons samt avslutar ett åtgärdsprogram då det varit aktuellt.

Barn/unga som är placerad av annan kommuns socialtjänst men som har sin skolgång i Töreboda kommun

Barn och unga kan vara placerade i exempelvis Hem för Vård eller Boende, HVB, boende enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS-boende, eller familjehem i Töreboda kommun av en annan kommuns socialtjänst.

Rektor ser till att samordnare för interkommunala ersättningar, IKE får information om att utredning om frånvaro har inletts för elev.

Hemkommunen ska se till att alla barn som har skolplikt får den utbildning de har rätt till, även barn som inte går i kommunens förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola. Om en elev som har skolplikt är borta från skolan ofta eller länge kan elevens hemkommun behöva samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs. Vilken typ av samverkan som behövs måste avgöras i varje enskilt fall beroende på hur de individuella behoven och situationen i övrigt ser ut, 7 kap 21 §, SkolL och proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 71–72.

Har eleven en annan hemkommun än Töreboda kan också aktuell hemkommun informeras om att utredning om frånvaro har inletts om elev som inte fyllt 20 år är frånvarande utan giltigt skäl i betydande utsträckning.

Lagrum: När skolan inleder en utredning om frånvaro ska det skyndsamt anmälas till huvudman och hemkommun, 7 kap 22 §, SkolL.

Utförs av: Rektor, Administratör

Publicerad: 11 mars 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Barn- och elevhälsochefTherese Broholm0506-181 62therese.broholm@toreboda.se

Relaterad information