Älgarås skola är en liten skola med naturen runt knuten, i utkanten av Älgarås .

Skolan

Välkommen till Älgarås skola, skolan för elever i förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande fritidshem. Skolans och fritidshemmets vision ”En skola för alla barn – där varje elev ska känna trygghet, nyfikenhet och lusten att lära” är ett förhållningssätt som all personal arbetar efter.

På skolan finns fyra klasser och cirka 55 elever. Skolan har egen matsal, gymnastiksal, slöjdsalar och skolbibliotek. Till skolan finns en stor skolgård med grönområde, hinderbana, bandyplan, linbana, gungor och fotbollsplan.

Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn. Med hjälp av digitala och analoga lärverktyg i förening med ny forskning och beprövad erfarenhet uppmuntra varje elev att utvecklas så långt som möjligt. Skolan arbetar för att ha en god kontakt med vårdnadshavare och ett gott samarbete med skolans aktiva föräldraförening.

Trygghet, studiero och lekro

Alla som arbetar på Älgarås skola ska arbeta med ett förhållningssätt som innebär att barnens intresse, behov och möjligheter sätts i främsta rummet. Vi vill skapa den allra bästa skolan för varje enskilt barn. Förhållningssättet ska vägleda oss i planering, beslut, organisation och resurserfördelning.

I takt med elevernas ålder och mognad arbetar vi med elevinflytande och delaktighet, ansvar, rättigheter och skyldigheter för att bli självständiga och trygga individer.

Skolan arbetar för att motverka alla former av kränkningar. Skolan har ett trygghetsarbetet som finns nedtecknat i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen utvärderas och revideras årligen. Aktuell plan finns på skolan och fritidshemmet.

Fritidshem

Älgarås fritidshem finns på skolans område och har en avdelning, Älgen. Där går elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn som kompletterar skolan och ger barnen en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Verksamheten drivs av pedagogisk personal som är med och tränar barnens samspel i olika situationer under hela dagen. Personalen är medagerande, idégivande och stödjande. De utmanar barnen så att de lär sig att ta egna initiativ och blir självständiga.

Öppettider: måndag till fredag 06:00–18:00.

Studiedagar för fritidshemmet

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till fyra stängda studiedagar per år. Datum för fritidshemmens stängningsdagar finns på sidan Läsårstider och lov under fliken Stängningsdagar för fritidshemmen.

Föräldrasamverkan

I samarbete med vårdnadshavare för vi en kontinuerlig dialog om elevernas skolgång och trivsel genom utvecklingssamtal och föräldramöten. Föräldramötet för årskurs 1–6 ligger vid läsårsstarten, för blivande förskoleklass ligger föräldramötet i maj inför skolstart. Två gånger per läsår genomförs utvecklingssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare i ett trepartssamtal utvärderar tidigare mål och planerar upp nya mål för eleven att jobba mot.

Föräldraförening

Älgarås skola och Näckrosens förskola har en aktiv föräldraförening. Föräldraföreningen träffas för planeringsmöten vid ett par tillfällen under läsåret för att planera aktiviteter. Föräldraföreningen anordnar exempelvis ”öppen gymnastiksal”, discon och andra roliga aktiviteter.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Besöksadress

Älgarås skola
Skolgatan 5
545 02 Älgarås

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Rektor Älgarås skola och Näckrosens förskolaLouise Belsing0506-180 69louise.belsing@toreboda.se

Älgarås skola

Personalrum0506-182 14
Fritidshem avdelning Älgen0506-182 13

Relaterad information