Radon är en radioaktiv gas som kan orsaka lungcancer. Gasen är lukt- och färglös. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.

Så mäter du radon

Radonmätningar erbjuds inte längre av kommunen. Information om hur du mäter radonhalten i inomhusluften eller i ditt hushållsvatten finns på Boverkets informationssida om radon. På SWEDAC:s hemsida finns en lista med företag som du kan kontakta för att genomföra en radonmätning.

Hälsorisker

I jämförelse med dålig kost, rökning och solens strålar är radon i de flesta fall ingen stor riskkälla. Men om du under lång tid bor i ett hus med höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Eftersom radon och rökning har kraftiga samverkanseffekter är människors rökvanor en stor bidragande faktor till antalet lungcancerfall till följd av radon.

Radon i inomhusluft kan komma från

  • Marken eftersom det finns naturligt i berggrunden.
  • Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong, ofta kallad blåbetong, avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 1929 och 1975. Har det använts i både inner- och ytterväggar samt bjälklag kan det orsaka radonhalter på cirka 1 000 Bq/m3 .
  • Hushållsvatten. Det är ovanligt med höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Ytvattentäkter innehåller nästan inget radon alls. Men bergborrade brunnar kan ge vatten med hög radonhalt, särskilt i områden där berggrundens halt av uran är högre än normalt. När radonförande vatten används i hushållet avgår radon till inomhusluften.

Ansvaret

Fastighetsägaren har enligt miljöbalken ansvaret för att undanröja risker för olägenhet för människors hälsa i inomhusmiljön. Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret för den operativa tillsynen av radon i bostäder och offentliga lokaler.

Referensvärde

Referensvärdet för radon i bostäder och allmänna lokaler är 200 becquerel per kubikmeter. Det är olämpligt med radonhalter över referensnivån och förhöjda halter bör åtgärdas. Radonhalten i inomhusluft ska hållas så låg som det är rimligt och möjligt.

Bidrag

Sedan den 1 juli 2018 kan du kan söka bidrag för radonsanering. Läs mer och ansök hos Boverket.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Relaterad information