Ventilationskontroll

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader ska en byggnadsägare se till att ventilationssystemen kontrolleras. Funktionskontroll ska ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen.

Funktionskontroll

Funktionskontrollen utförs av sakkunnig kontrollant som har riksbehörighet eller lokalt godkännande av Miljö- och byggnadsnämnden.

Den första kontrollen ska omfatta följande punkter:

  • Att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter.
  • Att systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet samt att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande kontroll

Vid återkommande besiktning ska kontrollanten undersöka att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Intervallet för den återkommande kontrollen är olika beroende av byggnadstyp och varierar mellan 3 och 6 år. En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Besiktningsintervaller

Byggnadstyp och intervaller för återkommande besiktning:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTXventilation - 3 år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation - 6 år.
Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se