Kommunalt vatten och avlopp genom avtal

Det kan finnas möjlighet att ansluta en eller flera fastigheter till kommunalt vatten och avlopp (VA), även om de ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för VA.

Här hittar du som fastighetsägare eller samfällighetsförening kortfattad information om arbetsgång och ansvar. Mer detaljerad information hittar du i dokumentet "Att bli VA‑avtalskund".

Förenklat är arbetsgången denna:

  1. Du kontaktar VA‑avdelningen och frågar om det kan vara möjligt att ansluta fastigheten till det kommunala VA-nätet.
  2. VA‑avdelningen utreder om det finns kapacitet i ledningsnätet för ytterligare anslutning. Om det finns kapacitet upprättar VA-avdelningen ett avtal, gällande att ansluta sig och nyttja det kommunala VA‑nätet, som du sedan får underteckna.
  3. VA‑avdelningen upprättar en förbindelsepunkt där du får ansluta dina servisledningar till det kommunala nätet. Det är endast i den punkten anslutning får ske, inte på någon annan plats.
  4. Du anlägger dina servisledningar.

Du äger och ansvarar för det mesta

Servisledningarna mellan fastigheten och förbindelsepunkten är dina ledningar, detsamma gäller eventuell mätarbrunn. Det är du som bekostar allt gällande ledningarna, från inköp och anläggning till underhåll och reparationer. Du sköter och bekostar även allt underhåll som kan behövas på mätarbrunnen, men inköp och anläggning sköts av VA-avdelningen.

Två eller fler fastigheter - gemensamhetsanläggning

Det är en ekonomisk fördel om man är några grannar som går ihop och bildar en gemensamhetsanläggning, som ansluter sig via samma förbindelsepunkt och servisledning. Alla kostnader kan då delas upp på fler fastigheter, inklusive kommunens anläggnings- och brukningsavgift. Prisexempel som visar anläggningsavgiften om man ansluter 1, 5, 10 eller 20 fastigheter finns i dokumentet Att bli VA‑avtalskund.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 05 april 2024

Kontakt