Risker, hot och samhällskris

Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar och att vi som individer tar ett eget ansvar för vår egen säkerhet. Du har en skyldighet att skaffa förmåga att agera och skydda dig och dina närmaste.

Förmåga att skydda skapas genom kunskap, information, utbildning, övning och erfarenhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats ger dig bra och aktuell information kring hur du kan förbereda dig inför olika kriser.

De risker som hotar samhället är både händelser som inträffar relativt ofta och händelser vars sannolikhet och konsekvenser är betydligt mer svårbedömda. Ofta uppstår kriser dessutom utan förvarning. Kommunen har en skyldighet att vart fjärde år ta fram en risk- och sårbarhetsanalys som ska användas i kommunens verksamhetsplanering. Själva risk- och sårbarhetsanalysen är sekretess men de delar som berör allmänheten beskrivs nedan.

Avbrott och störningar i försörjningssystem

Idag är det självklart för oss att det ska komma vatten ur kranen och att mobilnätet ska fungera. Elförsörjning, dricksvatten-, avlopps- och dagvattenförsörjning, elektronisk kommunikation, livsmedelsförsörjning och transporter är viktiga försörjningssystem där det finns risker att samhällsstörningar uppstår. Viktig hushållsberedskap är till exempel att ha tillgång till rena kärl för att hämta nödvatten, förråd av torra livsmedel, trangiakök för matlagning, batteridriven radio för information, powerbank för att ladda mobiltelefon och kontanter. Förbered dig för olika samhällsstörningar genom att packa en krislåda för olika störningar! Tips finns på länken dinsakerhet.se. Tänk dock på att inte hamstra - resurserna ska räcka till alla!

Naturolyckor

Jordens klimat håller på att förändras i snabbare takt än någonsin i historisk tid vilket gör att naturolyckorna ändrar karaktär. Naturolyckor är olyckor som kan uppstå på grund av naturen, till exempel översvämningar, isstorm, värmeböljor och stormar. Ofta föregås naturolyckor av varningar från SMHI. En viktig hushållsberedskap är att ha sett över sitt försäkringsskydd, att följa varningar från SMHI och rekommendationer från myndigheter i samband med varningarna. Vid naturolyckor kan evakuering behöva ske. Skaffa dig en egen beredskap för en snabb evakuering genom att ha en ryggsäck packad med det du behöver för att klara dig några dagar. Tips på vad du packar i din ryggsäck hittar du på länken dinsakerhet.se.

Olyckor

Statistik visar att det är störst risk att råka ut för en olycka. Olyckor uppstår plötsligt och oftast utan förvarning. Exempel på olyckor är brand i byggnad, skogsbrand, trafikolycka och olycka med farligt gods. Vi kan alla arbeta förebyggande genom att tänka på hur vi agerar och använda skyddsutrustning. Det är billiga livförsäkringar! Använd säkerhetsbälte i bil och buss samt hjälm när du cyklar. Bra hushållsberedskap är brandvarnare som funktionstestas regelbundet, brandsläckare, broddar vintertid och att ha en första-hjälpen väska i bilen. Till Mariestads kommun hör även en hel del vatten. Vattensäkerhet är viktigt!

Sjukdomar

Smittsamma sjukdomar känner inga gränser. Utbrott av infektioner är globala problem. Vissa sjukdomar kan även smitta mellan människor och djur och kallas då zoonoser. En allvarlig sjukdom som drabbar djur kallas epizooti. Att inte använda antibiotika i onödan och alltid använda en god handhygien är bra hushållsberedskap.

Propaganda

Propaganda eller påverkansoperationer är olika aktiviteter där medborgare utsätts för påverkan via media. Syftet är att få människor att agera enligt ett visst mål. Det är viktigt att vara medveten om att vi utsätts för propaganda. Var källkritisk till den information du nås av! Vem är avsändaren?

Väpnat angrep/krig

Det säkerhetspolitiska läget har under senare tid ändrats både i Europa och i Sverige. Numer är det inte längre osannolikt att ett väpnat angrepp från främmande makt kan inträffa. Det är regeringen som fattar beslut om Sverige är i krigsfara eller i krig. De kan då fatta beslut om höjd beredskap vilket innebär att en rad speciallagstiftningar träder i kraft, till exempel ransoneringslagen. Det är inte sannolikt att hela Sverige skulle bli utsatt för ett väpnat angrepp utan delar av Sverige. Det betyder att i vissa delar behöver människor ta emot människor.

Ännu ej kända risker och hot

Det finns också risker och hot som ännu inte är kända. Skogsbranden i Västmanland eller flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 var nog otänkbara för de flesta innan de inträffade. Ibland är det inte risken i sig som är det okända utan dess konsekvenser, som till exempel vid Corona-pandemin 2020.

Publicerad: 05 april 2024 Uppdaterad: 05 april 2024