Vattenskyddsområden

Ett sätt som kommuner kan skydda sitt vatten på är att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. Syftet är att även kommande generationer ska ha god vattenkvalitet och en trygg dricksvattenvattenförsörjning.

Varför inrättas vattenskyddsområden?

Ett sätt som kommuner kan skydda sitt vatten på är att inrätta vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter. Syftet är att även kommande generationer ska ha god vattenkvalitet och en trygg dricksvattenvattenförsörjning.

Ett vattenskyddsområde är ett område där mark- och vattenförhållandena är särskilt känsligt för föroreningar, och där ett stort eller många små utsläpp kan göra att vattnet i täkten inte längre går att använda. Inom vattenskyddsområden gäller ett antal bestämmelser, så kallade skyddsföreskrifter, som begränsar aktiviteter som kan innebära risk för utsläpp av ämnen som kan försämra vattenkvaliteten i täkten.

Vad gäller inom ett vattenskyddsområde?

Inom ett vattenskyddsområde gäller särskilda skyddsföreskrifter. Därtill finns det föreskrifter från Naturvårdsverket som gäller allmänt inom vattenskyddsområden. Vänligen kontakta VA-avdelningen om du har frågor om detta.

Utöver regler för vissa typer av verksamheter och markanvändning gäller att man måste vara särskilt försiktig med allt som kan förorena vattentäkten. Nedan följer exempel på försiktighetsåtgärder som är särskilt viktiga för dig som bor eller vistas inom ett vattenskyddsområde:

  • Undvik att sprida kemiska bekämpningsmedel i din trädgård.
  • Om du sprider växtnäringsämnen (gödsla) i din trädgård, se till att göra det på ett sådant sätt att läckage av näringsämnen undviks.
  • Undvik att tvätta bilen hemma. Gör det i stället på t.ex. en gör-det-själv-hall, där vattnet omhändertas och renas
  • Undvik att använda salt för halkbekämpning under vintern.
  • Om du reparerar bilen, byter olja på bilen eller fyller på diesel/bensin hemma, se till att samla upp olja och andra kemikalier och skydda marken från spill.
  • Lagring av kemikalier, oljeprodukter, gödsel, träskyddsbehandlat virke m.m. bör endast ske i mindre mängder, på hårdgjord yta samt under tak.

Dricksvattnet som kommunen levererar har sitt ursprung i en vattentäkt. Till skydd för kommunens vattentäkter har vattenskyddsområden inrättats för vattentäkter. Vattenskyddsområden är indelade i olika skyddszoner bland annat beroende på markens känslighet och avstånd till täkten. I skyddszonerna gäller särskilda skyddsföreskrifter. Föreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Till höger, under relaterad information hittar du kartor, föreskrifter och annan information om befintliga vattenskyddsområde.

Har du frågor om den specifika avgränsningen av något av kommunens vattenskyddsområden, vänligen kontakta kommunens VA‑avdelning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet för kommunens vattenskyddsområden och svarar på frågor om tillstånd, anmälan och förbud.

De vattenskyddsområden som finns i Töreboda kommun är följande:

Haboskogen och Slätte

Vattenskyddsområdet är utsträckt från Slätte i norr till Haboskogen, någon km söder om Mostugan, i söder. Området är någon km brett. Vägen som går från väg 202 mot Mjöserud och Slätte går mestadels inom området.

Vassbacken

Vattenskyddsområdet ligger strax söder om Vassbacken/Göta kanal. Området ligger på östra sidan om vägen som går söderut från Vassbacken mot Lagerfors. Området är ca 1 km långt i nord-sydlig riktning och ca 350 meter brett i öst-västlig riktning.

Älgarås

Vattenskyddsområdet ligger utmed väg 200, strax söder om korsningen mot Älgarås. Väg 200 skär genom området som är ca 1 km långt i nord-sydlig riktning och ca 500 meter brett i ost-västlig riktning.

Har du frågor om den specifika avgränsningen av något av kommunens vattenskyddsområden, vänligen kontakta kommunens VA‑avdelning.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Om en olycka inträffarOm det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten ska detta omedelbart anmälas till räddningstjänsten. 112