Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar dig som bor i särskilda boendeformer eller vistas på korttidsboende. Även du som vistas på dagverksamhet omfattas av kommunens ansvar. Genom överenskommelse med Västra Götalandsregionen omfattar kommunens hälso- och sjukvårdsansvar även ansvaret för sjukvård i hemmet (hemsjukvård).

Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i ditt hem. Det kan till exempel vara stöd med dina läkemedel, såromläggningar, provtagningar och andra omvårdnadsinsatser. I hemsjukvården ingår också rehabilitering. Det kan till exempel vara träning, anpassning av din bostad och utprovning av hjälpmedel.

Vem kan få hemsjukvård?

Du som har stora svårigheter att ta dig till vårdcentralen eller mottagningarna på sjukhusen kan få hemsjukvård. Behovet ska vara varaktigt eller stort och omfattande över tid. Du kan få hemsjukvård oavsett ålder. Hemsjukvården avslutas om ditt behov upphör.

Hur får du hemsjukvård?

Beslut om hemsjukvård föregås alltid av en SIP (samordnad individuell plan) tillsammans med dig. Vid planeringen utformas vården i samråd med dig och eventuell närstående. Syftet med insatserna är att skapa en så aktiv och fungerande tillvaro som möjligt. Ta kontakt med din fasta vårdkontakt på Vårdcentralen som kan sammankalla till en SIP.

Vem utför hemsjukvård?

Distriktssköterska/sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast kan själv utföra insatsen eller delegera den till omvårdnadspersonal i kommunen.

Vad kostar det?

Du betalar en fast avgift per månad för hemsjukvården enligt fastställd taxa. Vad du betalar per månad beror bland annat på din inkomst.

Fördjupad information

Inom kommunal hälso- och sjukvård måste det finnas en MAS som har ett särskilt medicinskt ansvar för att säkerställa att:

 • Patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet.
 • Det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov.
 • Patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt.
 • Rutinerna är ändamålsenliga och väl fungerande för läkemedelshanteringen.
 • Beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten.
 • Patientjournaler förs i den omfattning som Patientdatalagen föreskriver.
 • Det finns ändamålsenliga och välfungerande rutiner för rapporter av vårdskador eller risk för vårdskador.
 • Om en händelse medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO samt till vård och omsorgsutskottet i kommunen.

Det är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som planerar, leder och kontrollerar verksamheterna på ett sätt som leder till att kravet på god vård i Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL) uppfylls (3 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen [2010:659], PSL).

Utöver de reglerade uppgifterna är det vårdgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ingår i jobbet som medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MASAnnika Jansson0506-181 55annika.jansson@toreboda.se

Du som har kommunal hälso- och sjukvård och behöver träna upp olika funktioner eller förmågor efter skada eller sjukdom kan få hjälp med rehabilitering eller habilitering i hemmet. Vi har arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster och rehabassistenter.

Målet med rehabiliteringen är att du ska behålla, förbättra eller få tillbaka dina olika funktioner för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi samarbetar med andra yrkeskategorier för att du ska få en god och säker vård hemma så att du kan känna dig trygg.

Det här kan du få hjälp med

 • Vi bedömer, planerar och utför träningsinsatser efter en skada, sjukdom eller vid förändrat hälsotillstånd.
 • Vi bedömer ditt behov av hjälpmedel och hjälper dig med utprovning.
 • Vi bedömer ditt behov av anpassning av hemmiljön.

Så här jobbar vi

Vi arbetar utifrån ett aktiverande förhållningssätt som innebär att du skall ges möjlighet att efter bästa förmåga vara så aktiv som möjligt i din vardag. Vi gör en individuell bedömning av ditt rehabiliteringsbehov. Tillsammans med dig utformar vi en plan för din rehabilitering eller habilitering. Vi erbjuder likvärdig rehabilitering oavsett om du befinner dig hemma, på särskilt boende, korttidvistelse eller daglig verksamhet.

Vi samarbetar i team med andra yrkeskategorier för att kunna stötta dig på bästa sätt. Vid behov handleder vi anhöriga och omvårdnadspersonal.

Vi som arbetar på Kommunrehab

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och rehabassistent arbetar tillsammans för att du ska få tillbaka, bibehålla eller förbättra dina funktioner.

Arbetsterapeuten utreder vilken träning eller vilka hjälpmedel du behöver för att så självständigt som möjligt kunna utföra dina dagliga aktiviteter. Om du behöver bostadsanpassning skriver arbetsterapeuten ett intyg som ligger till grund för kommande beslut.

Fysioterapeuten/sjukgymnasten arbetar med rörelseförmåga och fysisk aktivitet. Det kan till exempel innebära att utforma träningsprogram eller att prova ut hjälpmedel. Rehabassistenten arbetar med träning både individuellt och i grupp.

EnhetschefUtredningsenheten (Legitimerade, kommunrehab samt biståndshandläggare) Ulrika Berglund0506-181 31ulrika.berglund@toreboda.se

Kommunrehabs arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast kan efter behovsbedömning förskriva hjälpmedel till dig som har hemsjukvård eller bor på särskilt boende.

Utprovning görs oftast i din hemmiljö. Syftet med att få ett personligt hjälpmedel är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Hjälpmedel lånar du kostnadsfritt av kommunen. När behovet upphör eller förändras återlämnar du hjälpmedlen till din arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Vid reparation eller service kontaktar du din arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Du kan även ringa direkt till Hjälpmedelcentralens kundtjänst.

HjälpmedelcentralenKundtjänst010-473 80 80

Nödvändig tandvård (N-tandvård)

Om du har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg kan du ha rätt till intyg om N-tandvård. Det är kommunens biståndshandläggare eller sjuksköterska som informerar och utfärdar intyg om N-tandvård och erbjuder en årlig munhälsobedömning. I de fall du inte har någon kontakt med den kommunala hälso- och sjukvården eller socialtjänsten i kommunen ska ansökan göras av legitimerad läkare.

Munhälsobedömning

En munhälsobedömning är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar. För att få en munhälsobedömning måste du ha ett intyg om N-tandvård. Munhälsobedömningen utförs av legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare i ditt hem. Vid en munhälsobedömning är en omvårdnadspersonal med för att stötta dig och för att ta emot munvårdskortet där den fortsatta munvården beskrivs.

Vem kan få särskilt tandvårdsstöd?

 • Personer som bor i särskilt boende med ett stort omvårdnadsbehov (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet.
 • Personer som bor i eget boende med stort omvårdnadsbehov som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet.
 • Personer som har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Personer som saknar kontakt med kommunen och har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykisk eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom kan ta hjälp med en ansökan av legitimerad läkare.

Vad kostar det

Du betalar samma patientavgifter som i hälso- och sjukvården och får samma högkostnadsskydd och frikort. Du får själv välja tandläkare och behöver inte genomgått en munhälsobedömning.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Besöksadress

Kommunrehab
Börstorpsgatan 8D
545 31 Töreboda

Kontakt

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MASAnnika Jansson0506-181 55annika.jansson@toreboda.se
Vård- och omsorgschef Äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård samt IFO barn och familjAnn-Sofie Eklund Karlsson0506-182 39ann-sofie.eklund-karlsson@toreboda.se
EnhetschefUtredningsenheten (Legitimerade, kommunrehab samt biståndshandläggare) Ulrika Berglund0506-181 31ulrika.berglund@toreboda.se

Relaterad information