Östensamarbetet

Mariestad, Töreboda och Skövde kommun driver ihop med Myggföreningen vid sjön Östen och Länsstyrelsen en samverkan kring Östens strandängar. Samverkan syftar till att bevara och utveckla natur- och friluftslivsvärden kring sjön samtidigt som massförekomst av översvämningsmygg motverkas.

Östensamarbetet – åtgärder mot massförekomst av översvämningsmygg

Sedan 2015 sker årligen tuvfräsning och buskröjning på mellan 70 och 90 hektar strandäng. Att hålla ytorna öppna gynnar fågellivet samtidigt som problematiska myggarter missgynnas genom att deras areal kläckningsmiljö minskas. Utöver detta sätts det ut fågel- och fladdermusholkar vilket gynnar myggens naturliga fiender. Det finns även ett 40-tal gasoldrivna fällor som kan placeras ut vid behov.

Resultatet följs upp genom fem myggfällor som sommartid står utplacerade på bestämda platser runt sjön. Fällorna sköts av myggföreningen och infånga mygg skickas till SVA för artbestämning. Förekomsten av översvämningsmygg (främst av släktet aedes) verkar ha minskat under den tid arbetet pågått, jämfört med när problemen var som störst i början av 2000-talet.

Arbetena utförs av en lokal entreprenör, ibland med hjälp av folk från kommunernas arbetsmarknadsenheter. Finansiering fås från kommunerna, landsbygdsfonden (tillhandahållna av Jordbruksverket och EU) samt genom mycket ideellt arbete.

Publicerad: 30 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Mariestad och TörebodaHåkan Magnusson0501-75 60 36hakan.magnusson@mariestad.se