Du som har god man eller förvaltare

Här finns information för dig som redan har en god man eller förvaltare. Ibland uppstår det frågor under tiden ett godmanskap eller förvaltarskap pågår. Om du exempelvis inte längre behöver en ställföreträdare eller av någon anledning vill byta, eller kanske behöver en förändring av ditt uppdrag kan du läsa vidare om detta här.

Ansök hos Tingsrätten

Skriv ett brev till tingsrätten och skicka in det antingen via e-post, vanlig post eller via digital tjänst.

Ange namn och personnummer i brevet.

Skriv att du inte längre vill ha god man alternativt förvaltare.

Det kan uppstå situationer då ett byte av god man eller förvaltare behöver göras. Om du befinner dig i en sådan situation kontaktar du överförmyndarenheten.

Det kan finnas olika orsaker till detta och överförmyndarenheten utreder om du har möjlighet att få en annan ställföreträdare. Både godmanskap och förvaltarskap bygger på samarbete och det är viktigt att du som huvudman och ställföreträdaren aktivt verkar för att det ska fungera er emellan.

Om din gode man eller förvaltare inte längre vill vara ställföreträdare får du en ny. I sällsynta fall kan gode män och förvaltare missköta sina uppdrag och då byts de ut.

Om du har klagomål på din ställföreträdare ska du helst lämna in dem skriftligt till överförmyndarenheten som då utreder detta och därefter tar ställning till om en förändring behöver ske.

Både godmanskap och förvaltarskap kan över tid förändras, dels från det ena ställföreträdarskapet till det andra, dels när det gäller omfattningen av det pågående uppdraget.

Då ett förvaltarskap är en ingripande åtgärd i en persons liv bör det inte pågå längre än vad som är absolut nödvändigt. Med anledning av detta gör överförmyndarenheten enligt lag varje år en omprövning av alla förvaltarskap. Som en del i omprövningen begär överförmyndaren in ett yttrande från förvaltaren. Man tittar på om det kan förändras i sin omfattning alternativt övergå i ett godmanskap eller helt kan upphöra.

Om förvaltaren i denna omprövningsprocess inkommer med uppgifter om att förordnandet eventuellt skulle kunna upphöra sker en överläggning mellan förvaltaren och överförmyndarenheten. Om man då kommer fram till att förvaltarskapet ska upphöra lämnas en ansökan om detta till tingsrätten. I annat fall löper ställföreträdarskapet vidare. Det är tingsrätten som slutligen bestämmer om ett förvaltarskap ska upphöra.

Socialtjänsten och sjukvården är skyldiga att anmäla till överförmyndaren om de anser att någon inte längre bör ha förvaltare.

Godmanskap

Godmanskap är en frivillig insats som du måste samtycka till. Vid ett godmanskap behåller du din rättshandlingsförmåga och kan själv ingå olika avtal och bestämma hur dina pengar ska användas.

Ett godmanskap är dock ett samarbete mellan dig och den gode mannen och det är viktigt att den gode mannen håller dig informerad.

I viktiga frågor måste den gode mannen dessutom ha ditt samtycke innan någon åtgärd vidtas. Om du inte själv har förmågan att framföra din vilja ska en god man handla på det sätt den anser är bäst för dig.

Vissa åtgärder kräver också samtycke från överförmyndaren.

Förvaltarskap

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Vid ett förvaltarskap förlorar du din rättshandlingsförmåga och kan som regel själv inte ingå avtal eller bestämma över dina pengar. För att ett förvaltarskap ska bli aktuellt måste det finnas en risk att du utför skadliga rättshandlingar, exempelvis skuldsätter dig eller slösar bort dina pengar.

En förvaltare utför sitt uppdrag i ditt ställe men förvaltaren ska i den utsträckning det är möjligt samverka med dig.

Du som har förvaltare är inte omyndigförklarad. Du kan till exempel rösta i allmänna val, gifta dig, söka jobb och ingå anställningsavtal samt bestämma över din egen sjukvård.

Vissa åtgärder i ett förvaltarskap kräver, liksom i ett godmanskap, samtycke från överförmyndaren.

Om du har klagomål på din ställföreträdare, behöver du inkomma med detta skriftligt till överförmyndarenheten, så att ställföreträdaren kan läsa och bemöta dina klagomål. När ställföreträdaren har yttrat sig över ditt klagomål, tar överförmyndaren ställning till om ställföreträdaren har misskött sitt uppdrag eller inte. Om överförmyndarenheten bedömer att brister finns i ställföreträdarens sätt att sköta sitt uppdrag kan detta resultera i en uppmaning till utbildning eller att ställföreträdaren får vidta någon annan lämplig åtgärd.

Om ställföreträdaren bedöms ha begått allvarliga misstag eller har bristande förvaltning fattar överförmyndarnämnden beslut om att byta ut denne.

En viktig och grundläggande förutsättning för att både godmanskap och förvaltarskap ska fungera är att det finns ett samarbete mellan dig som huvudman och din ställföreträdare och att ni båda aktivt verkar för att ett sådant ska upprätthållas.

Du som har god man eller förvaltare har rätt att se vad som finns i din akt hos överförmyndaren. För att ta del av handlingar hör du av dig till överförmyndarenheten.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Besöksadress

Kommunhuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Öppettider

Måndagar 10.00–12.00
Torsdagar 14.00–16.00.

Postadress

Överförmyndarenheten
542 86 Mariestad

Kontakt