Kontakt och information tillstånd, regler och tillsyn

Här finns information för dig som ska starta eller redan driver en verksamhet. Här hittar du information om när du måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och eller andra myndigheter. Ansök om ditt tillstånd i god tid innan du startar. Du kan behöva ansöka för flera saker för just din verksamhet.

Är du osäker på vilka tillstånd du behöver? På sidan Verksamt.se finns mer branschspecifik information.

Alkoholservering folkölsförsäljning i detaljhandeln

Det krävs tillstånd för att servera alkohol. Den som vill sälja folköl i detaljhandeln måste göra en anmälan.

HandläggareVäxeln Lidköpings kommun0510-77 00 00tillstandsenheten@lidkoping.se

Avfall och återvinning

Bekämpningsmedel i verksamhet

Tillstånd eller anmälan krävs om din verksamhet ska sprida bekämpningsmedel.

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Brandfarliga och explosiva varor

Hantering av brandfarliga och explosiva varor kräver tillstånd från Brandförsvaret.

Bygglov, anmälan

Bygglov eller anmälan krävs när du ska bygga nytt, bygga ut eller om du ska göra renoveringar.

Telefontider måndag–fredag 10.00–12.00Handläggare på byggavdelningen0501-75 60 10mbn@mariestad.se

Cisterner (lagring av olja)

Om du ska lagra eldnings- diesel- och spillolja samt för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, krävs anmälan av dessa cisterner.

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Djurhållning

Ansökan om tillstånd behöver göras för viss djurhållning.

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Evenemang

Om du ska anordna evenemang på allmän plats behöver du olika tillstånd beroende på evenemangets karaktär. Tillstånd från polisen krävs för att till exempel ställa upp en byggställning, ha en uteservering eller anordna en loppis. Särskilda regler gäller för servering av alkohol och livsmedel. Läs mer under respektive rubrik.

Tekniska förvaltningen0501-75 61 00tk@mariestad.se

Enskilt avlopp

Om din verksamhet ligger utanför det kommunala avloppsnätet och du vill anlägga ett toalett-avlopp/ ansluta toalett till en befintlig anläggning krävs tillstånd innan anläggningen byggs. Anmäl även ändringar av en befintlig anläggning innan ändringen görs.

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Farligt avfall, transport

I vissa fall krävs tillstånd för transport av farligt avfall och farligt gods.

Gatuförsäljning, torghandel

Det krävs tillstånd för att bedriva handel på Töreboda kommuns gator och torg.

Tekniska förvaltningen0501-75 61 00tk@mariestad.se

Gräva på kommunal mark

För att utföra gräv- och schaktarbeten på kommunens mark (till exempel gator, gång- och cykelvägar, grönytor) krävs ett grävtillstånd.

Tekniska förvaltningen0501-75 61 00tk@mariestad.se

Kemikaliehantering

Om du hanterar och/eller säljer kemikalier i din verksamhet sköter kommunen tillsyn och kontroller. Kemiska produkter måste hanteras på rätt sätt och förpackningar i handeln ska vara rätt märkta och korrekt tillslutna.

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Köldmedier

Verksamheter med kyl- och frysanläggningar ska anmälas innan nyinstallation. Varje år ska du som har minst 10 kg köldmedium installerad, kontrollera och skicka rapport till kommunen.

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Livsmedelsverksamhet

För att starta en livsmedelverksamhet krävs att du gör en anmälan om registrering innan verksamheten startar. I vissa fall krävs ett godkännande innan du får starta. Anmäl även om du ändrar, övertar eller överlåter en verksamhet. Se även Utsläpp av avloppsvatten för riktlinjer om bland annat fettavskiljare.

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Lokaler, ändra användning

Det krävs bygglov för att ändra användning av en byggnad, till exempel från bostad till kontor.

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Miljöfarlig verksamhet

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Offentliga lokaler

Med offentlig lokal menas till exempel lokal för hygienisk behandling, bassängbad eller undervisningslokal. Anmälan av lokal ska göras till kommunen innan en verksamhet påbörjas.

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Parkering, nyttokort

Använder du bilen i yrkesmässig verksamhet och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan du ansöka om nyttokort.

Rivning

Rivningslov eller anmälan krävs vid rivning av de flesta typer av byggnader.

Telefontider måndag–fredag 10.00–12.00Handläggare på byggavdelningen0501-75 60 10mbn@mariestad.se

Skyltar (trottoarpratare och fasadskyltar)

För att ha skylt på allmän plats måste du ha tillstånd från polisen. Allmän plats är till exempel gator, trottoarer och torg. Bygglov krävs för fasta anordningar, så som fasadskyltar.

Telefontider måndag–fredag 10.00–12.00Handläggare på byggavdelningen0501-75 60 10mbn@mariestad.se
Tekniska förvaltningen0501-75 61 00tk@mariestad.se

Tobaksförsäljning

Anmälan till kommunen krävs för att sälja tobaksprodukter.

HandläggareVäxeln Lidköpings kommun0510-77 00 00tillstandsenheten@lidkoping.se

Uteservering

Du behöver söka tillstånd för att ha en uteservering.

Tekniska förvaltningen0501-75 61 00tk@mariestad.se

VA-anslutning

Anmälan om VA-anslutning krävs vid byggnation.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 04 april 2024