Tillåtet och förbjudet inom strandskydd

Att bygga, göra anordning eller ändra på något inom strandskyddsområde är oftast förbjudet. Om det finns särskilda skäl kan du i vissa fall få tillåtelse, så kallad dispens. Vissa åtgärder är dock tillåtna att göra utan att du har strandskyddsdispens. För jordbruk, skogsbruk och fiske finns särskilda regler. Även för större områden, t ex i en detaljplan, gäller speciella regler.

Normalt förbjudet

 • Bygga ny byggnad exempelvis hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu.
 • Ändra byggnad eller en byggnads användning t.ex. göra om ett förråd till fritidshus, inreda sjöbod, stor tillbyggnad.
 • Förberedelsearbete exempelvis gräva, fälla träd, schakta eller bygga väg.
 • Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten exempelvis brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång.
 • Åtgärd som försämrar mycket för växter och djur exempelvis pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på stranden.

Tillåtet utan dispens

Det är tillåtet att göra mindre renoveringar på hus utan strandskyddsdispens. Tillbyggnader och ändringar kan kräva dispens om det kan medföra ökad privatisering. Kontakta oss om du känner dig osäker. Det är också tillåtet att göra en anordning exempelvis en stödmur eller terrass, om den ligger helt och hållet inom tomtplatsen.
Observera att du kan behöva bygglov för vissa av dessa åtgärder. Ta reda på var tomtplatsen slutar. Är du osäker bör du kontakta oss.

Särskilda skäl för dispens

För att dispens ska kunna ges, behöver det finnas särskilda skäl. Särskilda skäl är sådant som gör att allmänhetens tillgång till platsen inte försämras växt- och djurliv inte försämras.

Lista över särskilda skäl:

 • Redan ianspråktaget område exempelvis inom etablerad tomtplats.
 • Avskilt från stranden exempelvis bakom befintliga byggnader, vältrafikerad väg, järnväg, större verksamhet eller annat av människan skapat hinder.
 • Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten exempelvis båtbrygga, hamn.
 • Utvidga pågående verksamhet exempelvis industriverksamhet, hamnverksamhet.
 • Angeläget allmänt intresse exempelvis tätortsutveckling, infrastruktur, åtgärder för friluftslivets-, naturvårds-, miljö- och kulturhistoriska intressen, tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade.
 • Annat angeläget intresse exempelvis en unik situation under mycket speciella omständigheter.

Omständigheter som inte är särskilda skäl är att området saknar särskilda värden, eller att bara en liten del av o.mrådet ska bebyggas eller att området aldrig utnyttjas av besökare. Att terrängen är eländig och svårtillgänglig på platsen är inte heller ett särskilt skäl. Personliga skäl såsom sjukdom eller personlig anknytning till platsen kan inte heller åberopas som särskilda skäl.

Även om det finns särskilda skäl för en åtgärd, får inte strandskyddets syften heller motverkas om dispens ska kunna ges.

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommunen kan i översiktsplanen peka ut vissa platser som kallas för områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden. Inom dessa områden tillkommer två särskilda skäl som kan åberopas:

 1. En byggnad eller anläggning som bidrar till utvecklingen av landsbygden exempelvis turism- och näringsverksamhet eller ideell verksamhet som ger långsiktig ekonomisk påverkan i ett lokalt och regionalt perspektiv; café, campingstugor, kanotuthyrning, fiskeförsäljning, sim- eller kanotklubb, scouting.
 2. Enstaka en- eller tvåbostadshus med komplementbyggnader i anslutning till befintligt bostadshus.

Skilj på fastighet och tomtplats

Det spelar stor roll om det du planerar ligger inom eller utanför din tomtplats.

 • Tomtplats är den zon kring byggnader eller anordningar där allemansrätten inte gäller. Där har ägaren rätt att hävda en hemfridszon, privat zon.
 • Fastighet är hela marken och vattnet du äger, ofta större än din tomtplats. Fastigheten visas i fastighetsregistret.

En tomtplats kan vara en del av en fastighet (se röd markering ovan). Då är allemansrätten utsläckt inom tomtplatsen, men inte på resten av fastigheten (se blå markering ovan). Ibland är fastigheterna små och omfattar bara ett mindre område runt om en byggnad, exempelvis ett fritidshus. Då är ofta fastigheten lika med tomtplatsen.

En tomtplatsbestämning ska oftast göras när en ansökan om strandskyddsdispens avgörs. Det är viktigt för att inte den privata zonen ska bli större och större. Om du har ett beslut om tomtplatsbestämning blir det enklare för dig att veta var du får lov att anlägga gräsmatta, sätta upp flaggstång och så vidare.

Fri passage

När ett nytt område ska användas för byggnader eller anläggningar inom strandskyddsområdet ska det alltid lämnas en fri passage för allmänheten som är minst några tiotals meter bred. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt. Kommunen ska göra tomtplatsbestämning så att den fria passagen är säkrad.

Jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske — särskilda regler

Under vissa förutsättningar är jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske undantagna från förbuden inom strandskydd. Fyra villkor ska då vara uppfyllda:

 • Byggnaden eller åtgärden behövs för näringen.
 • Byggnaden eller åtgärden behöver ligga inom strandskyddszonen.
 • Byggnaden är inte utformad för boende.
 • Din verksamhet ger ett betydande tillskott till din försörjning, alltså ger inte vanlig hobbyverksamhet något undantag från förbudet Kontakta oss för att vara säker på om undantaget gäller dig.

Samhällsplanering

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar tillsammans med planeringsfunktionerna i de tre samarbetande kommunerna med övergripande och detaljerad planering. Ibland planläggs bebyggelse inom strandskyddet. Kommunen kan upphäva strandskyddet inom planlagda områden, om det finns särskilda skäl.
Det kan finnas fler regler att tänka på. Ibland kan du behöva tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskydd när du ska bygga eller ändra.

Ny brygga eller pir kräver både dispens från strandskyddsreglerna och anmälan om vattenverksamhet. Anmälan om vattenverksamhet ska göras till Länsstyrelsen.

Muddring ska anmälas som vattenverksamhet hos Länsstyrelsen och kan dessutom vara dispenspliktigt.

Ibland är strandskyddsområdet också naturreservat, Natura 2000-område eller landskapsbildsskyddat. Då ska Länsstyrelsen pröva din ansökan om dispens. Därutöver krävs också tillstånd.

Miljöfarlig verksamhet är sådant som ger upphov till utsläpp och störningar i omgivningen. Till exempel en större avloppsanläggning. Du kan behöva tillstånd av Länsstyrelsen för miljöfarlig verksamhet. Mindre avloppsanläggningar ska prövas av Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om du är osäker på vilka bestämmelser som gäller förutom strandskyddsreglerna, kontakta oss.

Kontroll att reglerna följs

Kommunen ska kontrollera att strandskyddsreglerna följs. Det kallas tillsyn. Det är viktigt med tillsyn för att lagen ska bli lika för alla. Dessutom kan skador och fel rättas till.

Servitut — inte automatiskt en dispens

Om det finns ett servitut som reglerar förhållanden mellan två eller flera parter upphäver det inte lagen om strandskydd. Även om du har ett servitut för en anordning så behöver du fortfarande en dispens från strandskydd.

Bygg hellre utanför

Bygg hellre utanför det strandskyddade området. Vill du ändå bygga inom strandskyddsområde så är möjligheten att få dispens större om du bygger nära ett befintligt hus, bort från stranden och inom redan etablerad tomtplats. Gäller det en brygga ska den helst placeras där det redan finns bryggor. Då blir exploateringen av nya strand- och vattenområden mindre.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se