Kontroll av strandskydd

Kommunen ska kontrollera att strandskyddsreglerna följs. Det kallas tillsyn. Det är viktigt med tillsyn för att lagen ska bli lika för alla. Dessutom rättas skador och fel till. När kommunen får reda på överträdelser mot strandskyddsreglerna har det ibland blivit en skada på allmänhetens möjlighet att vistas vid stranden och ibland har det skett skada på växt- och djurlivet.

Varför kontrollerar kommunen att reglerna följs?

Om tillsyn inte görs blir det lätt så att de som glömmer att söka dispens eller som medvetet struntar i det, kan bygga och ändra som de vill, medan de som söker dispens får restriktioner eller rent av blir nekade dispens. Det är inte rättvist.

Anmälningar

Ofta får kommunen reda på överträdelser mot strandskyddsreglerna genom att någon anmäler en otillåten åtgärd. Ibland upptäcks överträdelser när kommunens personal är på besök på plats.

Vad händer om någon bryter mot reglerna?

Om kommunen får reda på att någon brutit mot reglerna för strandskydd så startas en utredning och den person som har gjort åtgärden kontaktas .Den eller de personer som har gjort åtgärden kan ansöka om dispens i efterhand. I vissa fall kan Miljö- och byggnadsförvaltningen ge dispens, men många gånger medger inte reglerna det.

Rätta till det som är fel

Om kommunen inte kan ge dispens i efterhand så tas ett beslut om ett så kallat föreläggande om rättelse. Det är ett beslut som visar vad som ska rättas till. Den eller de personer som har gjort den otillåtna åtgärden har alltid möjlighet att förklara och lämna synpunkter på kommunens ställningstagande innan beslutet fattas. Det förekommer att kommunen, efter förklaring från den eller de berörda personerna, avskriver ärendet, det vill säga lägger ner det.

Vite — böter om du inte rättar till felet

Föreläggandet om rättelse kombineras ofta med ett vite. Ett vite är ett bestämt belopp, som en bot. Du slipper betala vite om du följer kommunens beslut och rättar till det som är fel. Om du inte rättar till det som är fel ansöker kommunen hos Miljödomstolen om att du betalar vitet. Vitet är normalt lite högre än kostnaden för att rätta till felet. Kommunen kan begära att fler viten tas ut, tills du har rättat till det som är fel.

Överträdelser är straffbara

Kommunen är skyldig att anmäla överträdelser till åklagarmyndigheten. Åklagarmyndigheten kan gå vidare och åtala den ansvarige. Åklagaren avgör om den otillåtna handlingen är tillräckligt allvarlig för att möjligen vara brottslig. I slutändan är det en domstol som avgör om åtgärden är ett brott. Kommunen kan alltid begära att felet rättas till, oavsett om det är ett brott eller inte.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se