Ansök om god man eller förvaltare

Här hittar du information om hur du gör för att ansöka om en god man till dig själv eller en anhörig.

Om du eller någon nära anhörig har svårt att till exempel klara av att betala räkningar kan detta ofta lösas genom en mindre ingripande åtgärd som att en anhörig kan hjälpa till med detta eller genom en fullmakt. Detta är ett enkelt och smidigt förfarande. Om du eller annan person på grund av sjukdom eller liknande inte längre kan skriva fullmakt eller inte har någon man litar tillräcklig på kan det bli aktuellt med godmanskap.

För att få en god man ska du ha en sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande som leder eller lett till kognitiva nedsättningar som gör att du behöver hjälp inom följande områden som godmanskap omfattar:

  • Bevaka rätt, vilket innebär att den gode mannen bevakar att du får det stöd och den hjälp du har rätt till.
  • Förvalta egendom, vilket till största delen handlar om ekonomisk förvaltning men det kan också gälla förvaltning av en specifik egendom.
  • Sörja för person, gode mannen bevakar att du har möjlighet att ha det så bra som möjligt genom att se till att du har den hjälp och de stödfunktioner som du behöver och har rätt till.

Förvaltare istället för god man

För förvaltarskap krävs allt som krävs vid ett godmanskap och att du bedöms vara ur stånd att vårda dig själv, din egendom och utför skadliga rättshandlingar, exempelvis skuldsätter dig eller slösar bort dina pengar. Genom att en förvaltare förordnas mister man hela eller delar av sin rättshandlingsförmåga. Ett förvaltarskap är en mycket ingripande åtgärd och får därför bara anordnas om det inte räcker med att god man förordnas. Det behövs ett särskilt läkarintyg för att styrka behovet av förvaltarskap.

Vad ska en ansökan om att få en god man innehålla?

Förutom själva ansökningsblanketten ska det finnas med ett läkarintyg, vilket utfärdas av läkare på vårdcentral eller liknande. Det ska med ansökan också bifogas en social utredning som kan skrivas av till exempel en biståndshandläggare, socialsekreterare eller kurator som har kännedom om dig.

Blir jag omyndigförklarad om jag får en god man?

Nej, omyndigförklaringen togs bort i svensk lagstiftning 1989. Alla personer som är över 18 år är myndiga oavsett eventuella sjukdomar eller funktionshinder.

Vilka rättigheter har jag kvar om jag har en förvaltare?

Om du får en förvaltare så har du fortfarande rätt att rösta, att gifta dig och att ingå anställningsavtal. Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare. Till skillnad från godmanskap är ett förvaltarskap en tvångsåtgärd. Det betyder att det inte måste finnas ett samtycke från din sida. Om du får en förvaltare har du ingen rätt kvar att ingå avtal, exempelvis Bank-ID, Swish eller göra köp via internet.

Ansökan om god man och förvaltare får göras av:

  • Den som ansökan avser (om han eller hon fyllt 16).
  • Hans eller hennes make, eller sambo.
  • Hans eller hennes närmaste släktingar.
  • Överförmyndarenheten.

Ansökan om förvaltarskap får dessutom göras av den som är förordnad god man för en person.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som blir aktuell om ett godmanskap inte är tillräckligt och du saknar förmåga att vårda dig själv och din egendom. Det betyder att det inte måste finnas ett samtycke från din sida.

Eftersom ett förvaltarskap får stor betydelse för dig krävs det starka skäl och en tydlig utredning innan tingsrätten beslutar att du ska få en förvaltare. Förvaltare får du bara om det är absolut nödvändigt.

Vilka rättigheter har jag kvar om jag har en förvaltare?

Om du får en förvaltare har du fortfarande rätt att rösta, att gifta dig och att ingå anställningsavtal.

Kan ett förvaltarskap upphöra?

Du som har förvaltare kan själv ansöka hos tingsrätten om att förvaltarskapet ska upphöra. Du behöver då även skicka in ett läkarintyg som säger varför förvaltarskap inte längre behövs och annat underlag som styrker ditt förändrade behov av hjälp. Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet behöva begära in ytterligare uppgifter för att kunna göra en bedömning av ditt hjälpbehov.

En god man kan utses när det finns motstridiga intressen mellan en god man och en huvudman eller mellan en förmyndare och en omyndig. Det kan till exempel handla om att gode mannen och huvudmannen är delägare i samma dödsbo eller att en förmyndare vill ge en gåva till sitt omyndiga barn.

Om en person är ”bortavarande eller okänd” kan en god man utses. Med bortavarande menas personer som försvunnit. God man kan också utses för personer som är dödsbodelägare eller testamentstagare när man inte vet var personen befinner sig.

När det uppstår sådana här situationer, är det överförmyndarenheten som fattar beslut om godmanskap och det är dit ansökan skickas.

Ett godmanskap ska upphöra om den som har god man avlider, om det inte längre finns ett behov av god man eller om du inte längre vill ha en god man. Den gode mannen, huvudmannen eller överförmyndarenheten kan ansöka hos tingsrätten om att godmanskapet ska upphöra. Om huvudmannen eller god man ansöker om att godmanskapet ska upphöra, ska ansökan skickas direkt till tingsrätten.

God man kvarstår alltid i uppdraget tills det att tingsrätten beslutat om att godmanskapet ska upphöra.

Uppdraget som god man eller förvaltare är i huvudsak ideellt. Som god man eller förvaltare har man dock rätt till ett visst arvode. Man kan också få kostnadsersättning med anledning av utförandet av uppdraget.

Huvudregeln är att det är huvudmannen, den som har god man eller förvaltare, som ska betala arvodet och ersättningen för nödvändiga utgifter.

Information om Signs of Safety

Töreboda kommun har beviljats medel från Europeiska Socialfonden, ESF till kompetensutveckling för socialtjänsten under perioden 202309-01 till 2025-08-31. Under hösten 2023 har socialtjänsten i Töreboda kommun påbörjat införandet av Signs of Safety som är ett förhållningssätt för att förbättra samarbetet med dem vi möter i syfte att skapa goda relationer och stöttande nätverk runt barn, familjer och enskilda vuxna.

Med utgångspunkt i barns, familjers och enskilda vuxnas egna resurser är ett mål att personen eller familjen ska uppleva att de får rätt stöd eller insats. Ett annat mål är att nätverket runtom ska uppleva ökad delaktighet i hela processen. För socialtjänsten i Töreboda kommun är satsningen även viktig för att kunna ställa om till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Samtidigt som vi genom vårt långsiktiga utvecklingsarbete ska säkerställa att vi är hållbara över tid.

Logotype medfinansieras av Europeiska unionen
Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Besöksadress

Kommunhuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Öppettider

Måndagar 10.00–12.00
Torsdagar 14.00–16.00.

Postadress

Överförmyndarenheten
542 86 Mariestad

Kontakt