Skadedjur och ohyra kan göra stor skada i ditt hem genom att angripa livsmedel, textilier och träslag. Möss, råttor, mjölbaggar och silverfiskar är exempel på skadedjur och ohyra som förstör i hemmet.

Fastighetsägarens ansvar

Det är alltid fastighetsägarens ansvar att åtgärda ohyra och skadedjur. Detta gäller även i de fall där hyresgästen orsakat ohyran. Fastighetsägaren ska ha rutiner i sin egenkontroll för att ta hand om klagomål gällande ohyra och skadedjur och utföra åtgärder.

Information om saneringsföretag

Det är bra om fastighetsägaren informerar om saneringsföretag eller att det finns information i ditt hyreshus så att du som hyresgäst själv kan kontakta dem vid behov.

Enfamiljshus eller villa

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring. Kontakta ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Hur du blir av med ohyra och skadedjur

Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler och liknande så att insekter inte får chansen att föröka sig.
Fastigheten bör också vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnor bör alltid vara hela. Det samma gäller för komposter.
Fallfrukt ska tas omhand för att inte locka in vilda djur i bostadsområden.

Kommunens ansvar

Det är bara om det är av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskydd, allvarlig smittspridning, som kommunen har ansvaret att se till att nödvändiga åtgärder utförs. Det gäller om det finns risk för sjukdom och epidemier som inte kan knytas till särskilda fastigheter och liknande. Det gäller alltså inte katter, rådjur, kaniner, sniglar, ormar, fåglar, myror, getingar, sorkar eller liknande djur.

Fåglar

Måsar och trutar är ett naturligt inslag i en sjöstad men trots att fåglar är ett naturligt inslag kan de upplevas som störande.

De flesta klagomål på störande fåglar uppstår under vår och sommar. Under perioden 1 april - 31 juli är det häck­ningssäsong för många fåglar bland annat fiskmåsar och trutar, då är fåglarna och deras bon fredade. Detta betyder att man under denna period inte får störa häckande fåglar, skada eller förstöra fåglarnas bon eller ungar. Om du känner dig störd av fåglar kontakta i första hand din fastighetsägare och gör en felanmälan.
Det man kan göra är att inför nästa säsong utföra förebyggande åtgärder som gör att fåglarna väljer andra platser att bygga sina bon på.

Tips på förebyggande åtgärder

  • Samarbeta med andra fastighetsägare i området och boende i området. Det hjälper inte att enbart ett hustak i området är fritt från oönskade fåglar.
  • Kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har specialutbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät som hindrar fåglarna från att bygga bon.
  • Minska tillgängligheten på bomaterial. Städa upp pinnar, löv och annat material som fåglar kan använda för att bygga bon.
  • Matning av småfåglar bör undvikas i närheten av huset. Matning av småfåglar kan även locka till sig fiskmåsar, kajor och andra fåglar som upplevs som störande. Informera de som bor i din fastighet om att matning av småfåglar ska undvikas.
  • Var noggrann med avfallshanteringen. Om det finns matrester tillgängliga för fåglarna dras fler fåglar till din fastighet.

Viltolycka

  • Ring 112 och anmäl olyckan. Uppge olycksplats och vilken typ av djur det gäller samt i vilken riktning djuret har försvunnit om det inte finns kvar på platsen.
  • Märk ut platsen där olyckan har skett.
  • Sätt ut varningstriangel 200-300 m från olycksplatsen. Flytta om möjligt din bil till vägren eller P-plats. Sätt på varningsblinkers.
  • Skadat och dödat vilt ska omhändertas. Du får dock inte ta med dig ett dött djur, det tillfaller markägare eller i vissa fall staten.

Som förare är du skyldig att göra en polisanmälan samt märka ut platsen där olyckan skett om djuret du krockat med varit : björn, hjort, järv, lo, mufflonfår, utter, varg, vildsvin, älg eller örn.

Jakt och vilt

Är det fråga om jaktbart vilt ska eventuell jakträttsinnehavare i trakten kontaktas. För att skjuta inne i tätort krävs tillstånd av polisen. Tänk på att många djur är fridlysta eller har en begränsad jakttid. Regler om jakt finns i jaktförordningen. Där står bland annat om jakttider för olika djurslag, samt när och hur skyddsjakt får bedrivas. Det är Polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har möjlighet att hjälpa till i detaljplanerat område om fåglar och djur är skadade och behöver avlivas.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Relaterad information