Kemikaliehantering

Kemikalier ska förvaras så att risken för spill eller läckage till omgivningen minimeras och så att ett eventuellt spill inte kan spridas vidare till marken eller vattnet.

Vid ett spill eller en olycka kan konsekvenserna för miljön och kostnaderna för sanering bli stora. För att undvika att kemikalier kommer ut i omgivande mark eller vatten måste du som är verksamhetsutövare göra lämpliga skyddsåtgärder. Kemikaliernas farliga egenskaper, mängden kemikalier som förvaras och omgivningens känslighet avgör hur omfattande skyddsåtgärder som behövs.

Grundläggande skyddsåtgärder

Kemikalierna ska alltid förvaras på en tät och beständig yta. Om det finns fordonstrafik omkring förvaringsplatsen behöver det finnas påkörningsskydd. Spill och kladd vid förvaringsplatsen vittnar om att hanteringen inte är tillräckligt bra.


Exempel på skyddsåtgärder

Nedan listar vi några exempel på skyddsåtgärder för att förhindra olyckor och läckage till miljön. Exemplen är vägledande och inte generella krav, det kan även finnas andra skyddsåtgärder som kan uppnå samma resultat. Du som är verksamhetsutövare behöver göra en bedömning över vilka skyddsåtgärder som behövs, utifrån vilka kemikalier som du förvarar, vilken mängd som förvaras, kemikaliernas farliga egenskaper och hur känslig omgivningen är.

En genomtänkt och välfungerande egenkontroll minskar risken att en olycka sker och den minskar även konsekvenserna av olyckan. Egenkontrollen bör bland annat innehålla:

 • Rutiner för regelbundna riskbedömningar av verksamheten och kontroller av exempelvis kemikaliebehållare.
 • Rutiner för att hantera spill eller läckage.
 • Rutiner för hur ni säkerställer att personalen har den kunskap som behövs.

 • Kemikalier bör förvaras i utrymmen utan golvavlopp.
 • Om det ändå finns ett golvavlopp bör det tätas, förses med krage eller ledas till en uppsamlingstank för att förhindra att kemikalierna kan komma ut i miljön.
 • Om golvet sluttar mot en uppsamlingstank eller en gallerdurk med ett tätt uppsamlingstråg är det lättare att samla upp kemikalier som har läckt ut.

En invallning kan användas både inomhus och utomhus för att minska risken att en kemikalie rinner ut i avloppet eller ner i marken.

 • Invallningen ska rymma hela den största behållarens volym och minst 10 % av de övriga behållarnas volymer.
 • Invallningen ska vara av ett beständigt och tätt material. Vid förvaring utomhus ska tak eller regnskydd alltid anordnas.
 • Ett rum kan fungera som invallning om golvet är av ett beständigt material, om det finns en hög, tät tröskel och om skarven mellan golvet och väggarna är tät.

 • Kemikalier som kan reagera med varandra, exempelvis syror och baser, bör förvaras åtskilda och i olika invallningar.
 • Droppskydd eller spilltråg bör finnas där det är troligt att det blir spill eller läckage.
 • Absorptionsmaterial bör finnas och förvaras lätt tillgängligt.
 • Läckagelarm kan komplettera eller ersätta andra skyddsåtgärder.
Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Relaterad information