Avgiften för fritidshemsplats är beräknad på hushållets inkomst och antal barn i fritidshem och förskoleverksamhet. En fast månadsavgift betalas 12 månader om året utan avdrag för semester, ferier, sjukdom eller personalens studiedagar.

Avgifter 2024

Avgiftsberäkningen bygger på riksdagens beslut om maxtaxa och är antagen av kommunfullmäktige 2017–11–27. Avgiftsberäkningen bygger på inkomsttaket 56 250 kronor, för 2024 och är indexerad, det vill säga höjs varje år.

Om du har flera barn i förskoleverksamhet eller i fritidshem reduceras avgiften. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknas det yngsta barnet som barn 1 i listan. Har du barn både i förskoleverksamhet och i fritidshem räknar du fritidshemsbarnet som barn 2 eller 3. Fjärde barnet är avgiftsfritt.

Barn som är lovplacerade betalar 100 kronor per dag, dock inte mer än maxavgift per månad.

Avgifter för fritidshem

 • Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 1 125 kr per månad.
 • Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 563 kr per månad.
 • Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 563 kr per månad.
 • Barn 4: ingen avgift.

Vid utebliven betalning av 2 månadsavgifter sker avstängning från förskoleplats/fritidshemsplats. Förnyad placering kommer att ske när skulderna är reglerade.

Vid placering av ett barn är vårdnadshavarna skyldiga att lämna en inkomstredovisning via kommunens e-tjänst eller blankett. Den är en förutsättning för att placeringen ska starta. De som inte anmäler inkomst får betala enligt högsta taxan. Om familjens inkomst förändras ska detta anmälas i e-tjänsten/ via blankett omgående. Till avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets sammanlagda skattepliktiga inkomster före skatt. Kommunen samkör Skatteverkets taxeringsuppgifter med den aktuella inkomstuppgiften två år tillbaka. Länk till inkomstjämförelsen finns under relaterad information. Om den taxerade inkomsten inte överensstämmer med den inlämnade innebär detta en justering av avgiften retroaktivt.

Med hushåll menas gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Även om din make/maka/sambo inte är vårdnadshavare till barnet ska hans/hennes inkomst räknas med.

Observera att det endast är skattepliktiga inkomster/ersättningar/bidrag som avses. Exempel på skattepliktiga inkomster är:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning.
 • Familjehemsförälders arvodesersättning.
 • Pension.
 • Livränta.
 • Föräldrapenning.
 • Vårdbidrag för handikappade barn.
 • Sjukbidrag.
 • Sjukpenning.
 • Arbetslöshetsersättning.
 • Arbetsmarknadsstöd.
 • Utbildningsbidrag.
 • Familjebidrag.
 • Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förts på deklarationens huvudblankett och medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.
 • Skattepliktiga bonusinkomster.

När vårdnadshavare/familjehemmet får plats är denna eller de kontraktsinnehavarna. Har ett barns vårdnadshavare gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos dem samt att båda har behov av förskola eller fritidshem är båda vårdnadshavarna kontraktsinnehavare. Man ska då söka egen plats utifrån sin familjs behov. Barnet har en plats kopplat till två kontrakt. Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av sin plats säger vårdnadshavaren upp sitt kontrakt. Barnet har kvar sin plats och den andra vårdnadshavaren har kvar sitt kontrakt. En vårdnadshavare kan inte säga upp bådas kontrakt utan kontrakten är personliga och måste sägas upp av kontraktsinnehavaren.

Vid uträkning delas maxtaxan och inkomsttak med två i början. Alla beräkningar som görs räknas mot den delade taxan och inkomsttaket.

Räkneexempel

Vårdnadshavare 1 i hushåll 1
Hushållets gemensamma inkomster är 35 000 kronor. Maxtaxa 56 250 kronor delat på två hushåll blir 28 125 kronor i maxtaxa per hushåll. Högsta avgift för barn med fritidsplacering 1 125 kronor delat på två hushåll blir avrundat 563 kronor per hushåll.
Då hushållets inkomst, 35 000 kronor, överstiger maxtaxan på 28 125 kronor debiteras maxavgift på 563 kronor per månad.

Vårdnadshavare 2 i hushåll 2
Hushållets gemensamma inkomster är 20 000 kronor. Maxtaxa 56 250 kronor delat på två hushåll blir 28 125 kronor i maxtaxa per hushåll. Högsta avgift för barn med fritidsplacering 1 125 kronor delat på två hushåll blir avrundat 563 kronor per hushåll.
Eftersom hushållets inkomst på 20 000 kronor understiger maxtaxan på 28 125 kronor debiteras 2% av hushållets inkomster, 20 000*0,02= 400. Hushåll två får betala 400 kronor per månad.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Besöksadress

Administratör förskola och fritidshem
Kyrkogatan 26
Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Administratör förskola och fritidshemBenny Wigerdal0506-181 66fskadmin@toreboda.se

Relaterad information