Sammanträden och protokoll

Kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och utskott upprättar efter varje sammanträde ett protokoll. I protokollet framgår vilka ärenden som behandlats på sammanträdet och vad som beslutats.

Protokollen är allmänna handlingar, vilket innebär att de i regel är offentliga. Undantag kan finnas för sekretessbelagda uppgifter främst i vård- och omsorgsutskottets och kommunstyrelsens protokoll.