Regler och riktlinjer för skolskjutsar

Töreboda kommun är enligt 10 kapitlet 32 § samt 11 kapitlet 31 §, Skollagen SklL, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts i grundskola och anpassad grundskola enligt av kommunen fastställda regler. Töreboda kommun erbjuder utöver skollagen, även kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass.

För elev folkbokförd i Töreboda kommun och inskriven i förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola anordnar kommunen resor till och från den skola som eleven hänvisas till enligt följande regler.

För att en elev i Töreboda kommun ska vara berättigad till skolskjuts ska väglängden, mätt efter den.
kortaste användbara vägen, gång-, cykel- eller bilväg, mellan hem och skola eller hem och hållplats vara minst antal kilometer:

 • 2 kilometer för elever i förskoleklass samt årskurs 1-3.
 • 3 kilometer för årskurs 4-9.

Avståndet till hållplats kan i undantagsfall bli något längre beroende på omständigheter som att det är närmaste linjetrafikhållplats, buss kan inte köra in på små vägar, dåligt vägunderhåll med mera.

Elever boende i Törebodas tätort, detaljplanelagt område och som går i skola i någon av Törebodas tätortsskolor är inte berättigade till skolskjuts.

För elever i anpassad grundskola sker en individuell prövning av hur skolskjutsen ska ske.

Kommunen anordnar skolskjuts till och från den vid planeringen fastställda platsen för upphämtning av eleven till och från anvisad skola. Elev som vistas på fritidshem i anslutning till skolans början och/eller slut är inte berättigad till skolskjuts till och från fritidshemmet.

Transporter av tillfällig natur, aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök med mera, samt skjuts till och från annan skola eller andra lokaler för undervisning, är inte skolskjuts.

En elev kan av andra skäl än avstånd beviljas skolskjuts, såsom:

 • Trafikförhållanden – skolskjutsansvarig gör en bedömning om skolvägens trafikförhållanden är sådana att skolskjuts bör beviljas. Sådana beslut gäller för läsåret beslutet fattas.
 • Varaktig funktionsnedsättning hos elev, vilket ska kunna styrkas genom läkarutlåtande.
 • Andra särskilda omständigheter som skolskjutsansvarig bedöms motivera att eleven får tillstånd till skolskjuts.

Ansökan görs via e-tjänsten Skolskjuts, ansökan. Beslutet gäller för det läsår som ansökan görs.

Varje kommunal skola i Töreboda kommun har ett geografiskt upptagningsområde för skolskjuts. Elev som väljer annan skola i kommunen än anvisad är inte berättigad till skolskjuts. Eleven kan ändå erbjudas skolskjuts om det sker utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Elev som väljer skola utanför kommunen har inte rätt till skolskjuts.

Elev som flyttar inom kommunen under pågående läsår har rätt till skolskjuts till sin gamla skola under återstående del av den termin då eleven flyttar.

Elev som flyttar inom kommunen och tillhör årskurs 9 har rätt att få skolskjuts resterande del av läsåret om eleven väljer att gå kvar på sin gamla skola och gångavståndet mellan den nya hemadressen och skolan är minst 3 kilometer.

Elev som bor växelvis hos vårdnadshavare med delad vårdnad båda belägna i Töreboda kommun, har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av bostäderna och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts. Skolskjuts ska i sådant fall bli aktuellt mellan elevens folkbokföringsadress och anvisad skola för denna adress samt mellan den adress där eleven inte är folkbokförd och elevens anvisade skola.

Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska bo lika mycket och ha ett varaktigt boende hos båda föräldrarna. Ansökan görs via e-tjänsten Skolskjuts, ansökan.

Om ena föräldern är bosatt i annan kommun har eleven endast rätt till skolskjuts från adressen i Töreboda kommun förutsatt att eleven är folkbokförd där.

De former för skolskjuts som kan vara aktuella är följande:

 • Buss i linjetrafik.
 • Skolbuss (egenupphandlad skolbusstrafik).
 • Skoltaxi.
 • Självskjuts.

Skolskjutsansvarig svarar för planeringen av skolskjutsar och väljer den form av skolskjuts som är den för kommunen förmånligaste samt efter omständigheter som kan gälla för enskild elev.

En elev kan av andra skäl än avstånd beviljas skolskjuts, såsom:

 • Trafikförhållanden – skolskjutsansvarig gör en bedömning om skolvägens trafikförhållanden är sådana att skolskjuts bör beviljas. Sådana beslut gäller för läsåret beslutet fattas.
 • Varaktig funktionsnedsättning hos elev, vilket ska kunna styrkas genom läkarutlåtande.
 • Andra särskilda omständigheter som skolskjutsansvarig bedöms motivera att eleven får tillstånd till skolskjuts.

Ansökan görs via e-tjänsten Skolskjuts, ansökan. Beslutet gäller för det läsår som ansökan görs.

Elev som vid skolskjuts måste använda sig av buss i linjetrafik tilldelas Västtrafiks skolkort för läsår. Skulle eleven tappa bort sitt kort eller utsätta sitt kort för åverkan kan eleven få ett ersättande kort. För ersättande kort äger kommunen rätt att ta ut administrativ avgift om 100 kronor. Avgiften gäller inte för elever i grundskolans förskoleklass till och med årskurs 3, inte heller för elever i anpassad grundskola.

Om eleven flyttar så att rätt till skolskjuts inte längre föreligger eller om eleven slutar vid skolan ska eleven återlämna busskortet.

Kommunens skolskjutsansvarig fastställer i samband med den årliga skolskjutsplaneringen vilka elever som kan utnyttja linjetrafik för resor till och från skolan.

Vårdnadshavare till elev som tilldelats skolskjuts med taxi har att i god tid, senast en timme före överenskommen hämtningstid, anmäla att eleven inte ska följa med skolskjutsen, gäller skoltaxi. Information om till vem anmälan ska göras bifogas i samband med att eleven får sitt skolskjutsbeslut.

Om avbeställning av en elevs skolskjuts med taxi inte sker inom föreskriven tid och detta händer vid mer än ett tillfälle per termin äger kommunen rätt att efter individuell prövning ta ut en avgift om 150 kronor per tillfälle av berörd vårdnadshavare.

Kommunen kan träffa avtal med vårdnadshavaren om att denne svarar för skjutsning av skolskjutsberättigad elev till och från skolan eller till och från hållplats, så kallad självskjuts. Den ersättningen som utbetalas vid självskjuts är den skattefria delen av den statliga bilersättningen.

Skolskjuts anordnas utifrån skolornas ramtider. Det kan medföra väntetider. Planeringen av skolskjutsar ska ske på ett för kommunen ekonomiskt fördelaktigt sätt med beaktande av trafiksäkerhet och följande riktlinjer.
Restiden för elever i förskoleklass och åk 1–5 bör inte överstiga 120 minuter per dag, för elever i åk 6–9 bör den inte överstiga 140 minuter per dag.

Alla beslut om skolskjutsar fattas av skolskjutsansvarig. Den beslutade skolskjutsen gäller endast för det läsår som anges. Om de förutsättningar som skolskjutsen grundar sig på förändras i något avseende upphör skolskjutsen att gälla från och med det datum då förändringen sker.

Skolskjutsansvarig ska samråda med skolchef eller respektive rektor när ett beslut om skolskjutsar kan ha en väsentlig påverkan av förutsättningarna för skolans verksamhet. Skolchef eller rektor har å sin sida att samråda med skolskjutsansvarig för den händelse att planeringsförutsättningarna för skolskjutsverksamheten väsentligen förändras, eller att skolskjutsuppdrag som är av stor ekonomisk omfattning skulle tillkomma under läsåret.

Kommunen, aktuell skola, transportör, föräldrar och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan.

 • Vägen mellan hemmet och hållplatsen
  Föräldrarna ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen. Föräldrarna ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen.
 • På hållplatsen samt vid på- och avstigning
  Det är i första hand föräldrarnas skyldighet att se till att gällande ordningsregler följs. Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av på andra ställen än de i skolskjutsplanen fastställda hållplatserna.
 • Under transporten och vid skolan
  Under transporten är det transportören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Förarens anvisning måste alltid följas. Föraren är skyldig att underrätta skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten. Eventuella problem ska föraren/transportören lösa tillsammans med skolan.

De allmänna regler som gäller i skolan för ordning och uppförande gäller också i skolskjutsfordonet och på hållplatser. Uppsåtlig skadegörelse ersätts av elev och/eller vårdnadshavare. Transportören ska kontakta rektorn. När eleven anländer till skolan är det skolan som ansvarar för tillsynen och för att ordnings och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.

Vårdnadshavare som menar att omständighet, såsom andra skäl än avstånd som ger rätt till skolskjuts eller växelvis boende, föreligger kan ansöka om skolskjuts hos skolskjutsansvarig. Ansökan görs via e-tjänsten Skolskjuts, ansökan.

Kommunens beslut angående skolskjuts kan överklagas till förvaltningsrätten enligt 28 kapitlet 5§ punkt 5, SklL.

Skolskjuts till fristående eller andra kommunala skolor än den som kommunen skulle ha placerat eleven i kan endast överklagas genom laglighetsprövning enligt 10 kapitlet 8§, Kommunallagen.

Publicerad: 15 mars 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Trafikhandläggare och skolskjutsansvarigMarie Djupfeldt0506-189 11marie.djupfeldt@toreboda.se