Skolkuratorns uppgift är att bistå skolan med social och psykosocial kompetens för att främja elevers lärande och utveckling.

Skolkurator - psykosocial insats

Exempel på arbetsuppgifter för den psykosociala insatsen kan vara att

  • Bidra med psykosocial kompetens i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • Bidra med kunskap om skydds- och riskfaktorer för elevers lärande, utveckling och hälsa i samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig personal.
  • Ge handledning och konsultation till pedagogisk personal.
  • Kartlägga och analysera elevernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser och utvärdera och utveckla dessa.
  • Genomföra samtal med enskilda elever relaterade till skolsituationen, till exempel stöd-, motivations- och krissamtal och även utredande och rådgivande samtal, och bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
  • På rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat inför beslut om särskilt stöd och framtagande av åtgärdsprogram samt inför beslut om mottagande i anpassad grund- eller gymnasieskola.
  • Delta i organisationen av skolans arbete med värdegrund och likabehandling.
  • Ta till vara kunskap och elevernas psykosociala hälsa i elevhälsans arbete.
Publicerad: 16 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Skolkurator Björkängsskolan och Älgarås skolaHelen Engström0506-182 97helen.engstrom@toreboda.se
Skolkurator Kilenskolan, Nyponets skola och Moholms skolaLúsia Bådenlid0506-180 85lusia.badenlid@toreboda.se

Kontakt

Måndagar och tisdagar

Skolkurator Töreboda Centralskola och Bryggans skolaMoa Görrel0506-181 60moa.gorrel@toreboda.se

Kontakt

Tisdagar, onsdagar och torsdagar

Vikarierande SkolkuratorTöreboda CentralskolaAnnika Johansson0506-181 01annika.a.johansson@toreboda.se