Du som är god man eller förvaltare

Här finns information om omfattningen av godmanskapet och hur förvaltarskapet kan variera från att endast omfatta vissa delar till att vara obegränsat.

En obegränsad omfattning innebär alla tre följande delar:

 • Bevaka rätt innebär att du tar tillvara huvudmannens intressen i en speciell rättshandling, exempelvis bevakar rätt i dödsbo, företräder huvudmannen vid försäljning/avyttring av bostad, ansöker om skuldsanering. Det innebär även att du bevakar huvudmannens rätt i generell betydelse, som att ansöka om exempelvis kontaktperson, bostadsbidrag eller hemtjänstinsatser.
 • Förvalta egendom innebär att du sköter huvudmannens ekonomi, betalar räkningar, planerar och budgeterar ekonomin, ser till att huvudmannen får fickpengar, förvaltar kapital, fastigheter och ser till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.
 • Sörja för person innebär att du ska se till att huvudmannen har det så bra som möjligt, genom att ha ett väl anpassat boende, god omvårdnad och en god livskvalité. Detta innebär att du till exempel ska närvara vid vårdplanering, påtala behov av utökad hemtjänst eller eventuell personlig assistans. Vidare kan du ansöka om att huvudmannen har daglig sysselsättning, ansöka om olika hjälpinsatser såsom färdtjänst eller ledsagare, eller ansöka om ett lämpligt boende.

När är min årsräkning granskad och när kommer arvodet?

Överförmyndarenheten har ingen möjlighet att meddela när din årsräkning kommer att vara färdiggranskad. Alla årsräkningar granskas i kronologisk ordning, det vill säga i den datumordning som de har kommit in. De årsräkningar som kommer in först granskas först, förutsatt att årsredovnisningen är komplett med rätt inlämnade underlag.

Beslut om arvode fattas i anslutning till att överförmyndarenheten har granskat din redovisning. Då årsräkningarna granskas under hela året kan vissa beslut om arvode fattas senare än andra. Du kan alltså inte förvänta dig att ditt arvode är fastställt innan ett specifikt datum.

Årsredovisningen ska vara överförmyndarenheten till handa före den 1 mars varje år.

Vad händer om jag inte lämnar in min redovisning i tid?

Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att komma in med begärda redovisningshandlingar, kan rätten besluta om utdömande av vite. Vitesbeloppet är 5000 kr. Om redovisningen ändå inte kommer in kan rätten besluta om att ytterligare vite ska utdömas, vilket kan innebära att vitesbeloppet blir högre.

Hur begär jag anstånd och när kan jag få det?

Om du behöver anstånd med en redovisning, behöver du ansöka skriftligen om det hos överförmyndarenheten. Din ansökan om anstånd måste ha kommit in före det att sista dagen för inlämnande av redovisningen har passerat. Du måste motivera din begäran. Enheten prövar om begärt anstånd ska medges eller inte och du får skriftligt besked om du har beviljats anstånd och i så fall hur länge.

Hur länge ska jag spara mina redovisningshandlingar?

Du ska spara dina redovisningshandlingar i minst tre år efter att ditt uppdrag som ställföreträdare har upphört. Därefter ska handlingarna överlämnas till behörig mottagare. Om den enskilde har avlidit, ska du överlämna handlingarna till dödsbodelägarna.

Är jag skyldig att visa förvaltningen av huvudmannens ekonomi för huvudmannens anhöriga?

Du är redovisningsskyldig gentemot överförmyndarnämnden, som utövar tillsynen över din förvaltning av huvudmannens egendom. En god man har ingen skyldighet att lämna ut uppgifter om upp draget till anhöriga, men det finns inte heller något som hindrar att gode mannen upplyser anhöriga om hur en situation ser ut.

Hur räknar jag ut skatten och arbetsgivaravgifterna på mitt arvode?

Som god man eller förvaltare är du för din huvudmans räkning, skyldig att betala in preliminärskatt och sociala avgifter på den del av arvodet som huvudmannen betalar. Arvodet som överförmyndarenheten beslutar om är alltså arvode före skatt.

På Skatteverkets hemsida hittar du information om hur du räknar ut skatten och de sociala avgifterna på ditt arvode. Där finns också blankett för den förenklade arbetsgivardeklarationen du ska lämna in för huvudmannens räkning. Vänd dig till Skatteverket om du har skattefrågor.

Hur begär jag att få bli utbytt i ett uppdrag som god man eller förvaltare?

Du har rätt att begära dig entledigad från ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Du kvarstår dock i uppdraget med fullt ansvar tills överförmyndarenheten har beslutat om att förordna en ny god man eller förvaltare.

Om du vill begära dig entledigad från ett uppdrag, ska du göra det skriftligen.

Vad händer om jag som god man blir sjuk?

Om du som ställföreträdare blir så sjuk att du tror att du inte kommer att kunna fortsätta sköta ditt uppdrag som god man eller förvaltare, måste du genast höra av dig till överförmyndarenheten och begära att få bli utbytt från uppdraget. Detta för att enheten ska kunna utse en ny god man eller förvaltare.

Vad händer om huvudmannen flyttar till en annan kommun?

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun är det mycket viktigt att du genast anmäler det till överförmyndarenheten. Det är överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är folkbokförd som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Om huvudmannen har flyttat och folkbokförts i en annan kommun, ska överförmyndarenheten omedelbart flytta över ärendet till överförmyndaren i den nya kommunen. Ställföreträdarskapet kvarstår även om huvudmannen flyttar till en annan kommun. Om du inte vill ha kvar ditt uppdrag måste du begära dig entlediga i den kommunen din huvudman flyttat.

Vad ska jag göra när min huvudman har avlidit?

Om din huvudman avlider ska du genast informera överförmyndarenheten. Ditt uppdrag som god man eller förvaltare upphör i samma stund som din huvudman avlider. Du har då ingen laglig rätt att längre utför rättshandling. Du behöver genast underrätta eventuella arvingar, som övertar förvaltningen av dödsboet.

Har god man eller förvaltare rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter om huvudmannen hos överförmyndarenheten?

Nej, inte alla. De flesta uppgifter som finns hos överförmyndarenheten om huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess (förutom gentemot huvudmannen själv och huvudmannens make/maka/sambo eller huvudmannens närmaste släktingar). Den gode mannen eller förvaltaren måste dock alltid få de uppgifter som finns hos överförmyndarenheten som behövs för att ställföreträdaren ska kunna sköta sitt uppdrag. Överförmyndarenheten gör alltid en sekretessprövning innan utlämning av handlingar.

En god man eller förvaltare har ingen tystnadsplikt enligt lag. Dock ligger det i uppdragets natur att ställföreträdaren måste iaktta stor försiktighet vid utlämnande av information om huvudmannen.

Hur ska jag göra om den som är god man eller förvaltare avlider?

Om den som är god man eller förvaltare avlider ska överförmyndarenheten informeras. Överförmyndarenheten kommer då snarast att förordna en ny god man eller förvaltare. Dödsboet är ansvarigt för att upprätta en sluträkning och skicka in till överförmyndarenheten.

Det ingår inte i uppdraget att:

 • Handla, städa, tvätta åt huvudmannen.
 • Montera möbler, hänga upp gardiner.
 • Följa med vid läkarbesök och dylikt.
 • Skjutsa huvudmannen till olika besök.
 • Personligen hjälpa till med huvudmannens omvårdnad.
 • Följa med på utflykter, resor och dylikt som exempelvis sker i boendets regi.
 • Personligen tillgodose huvudmannens sociala behov, exempelvis att fika, biobesök, födelsedagsfirande.
 • Bestämma om medicin och vård.
 • Bestämma om boende.

Uppdraget som god man eller förvaltare är i huvudsak ideellt. Som god man eller förvaltare har man dock rätt till ett visst arvode. Man kan också få kostnadsersättning med anledning av uppdraget.

Till grund för överförmyndarenhetens beslut om arvode ligger din skriftliga redogörelse för uppdraget och din ekonomiska redovisning gällande den aktuella arvodesperioden.

Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvode och ersättning. Huvudregeln är att arvode betalas av huvudmannens medel om inkomsten under det år uppdraget utförs överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet och 2,0 gånger prisbasbeloppet vad gäller tillgångar. Är så inte fallet betalar kommunen arvodet.

Undantag kan göras i det särskilda fallet exempelvis om huvudmannen har höga levnadsomkostnader för medicin, sjukvård. I ett sådant fall kan kommunen få svara för arvodet även om inkomsterna överstiger 2,65 prisbasbelopp.

Om uppdraget avser att bevaka huvudmannens rätt i ett oskiftat dödsbo är det dödsboet som ska betala arvodet. Även här kan undantag göras om det finns särskilda skäl.

Det ingår i ditt uppdrag som god man eller förvaltare att planera och budgetera så att huvudmannen har medel att betala arvodet när beslut om arvode kommer från överförmyndarenheten.

Vem som ska betala arvodet framgår av det beslut som du får av överförmyndarenheten efter att din årsräkning har granskats. Huvudregeln är att det är huvudmannen, den som har god man eller förvaltare, som ska betala arvodet och ersättningen för nödvändiga utgifter.

Om det är huvudmannen som ska betala arvodet ska du som god man eller förvaltare för huvudmannens räkning, betala in preliminärskatt och sociala avgifter samt lämna in en förenklad arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Om det är kommunen som ska betala arvodet sköter kommunen inbetalning av skatter och avgifter.

Hur räknar jag ut skatten och arbetsgivaravgifterna på mitt arvode?

Som god man eller förvaltare är du för din huvudmans räkning skyldig att betala in preliminärskatt och sociala avgifter på den del av arvodet som huvudmannen betalar. Arvodet som överförmyndarenheten beslutar om är alltså arvode före skatt.

På Skatteverkets hemsida hittar du information om hur du räknar ut skatten och de sociala avgifterna på ditt arvode. Där finns också blankett för den förenklade arbetsgivardeklarationen du ska lämna in för huvudmannens räkning. Vänd dig till Skatteverket om du har skattefrågor.

När får jag mitt arvode?

Beslut om arvode fattas i anslutning till att överförmyndarenheten har granskat din redovisning. Då årsräkningarna granskas under hela året kan vissa beslut om arvode fattas senare än andra. Du kan alltså inte förvänta dig att ditt arvode är fastställt innan ett specifikt datum.

Du ansvarar för att preliminärskatt dras av från arvodesbeloppet innan det utbetalas till dig och att preliminärskatten tillsammans med de sociala avgifterna på arvodet betalas in till Skatteverket. Glöm inte att samtidigt lämna in en förenklad arbetsgivardeklaration för huvudmannens räkning till Skatteverket.

I de fall som kommunen betalar arvodet sker detta i anslutning till kommunens löneutbetalningar.


Uppdraget som god man eller förvaltare kan upphöra på grund av att personen (huvudmannen) inte längre behöver hjälp. Tingsrätten fattar då beslut om att uppdraget upphör.

Uppdraget som god man eller förvaltare upphör också om personen (huvudmannen) man företräder avlider.

Hur begär jag att få bli utbytt i ett uppdrag som god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare har du rätt att begära dig entledigad från ditt uppdrag. Du kvarstår dock i uppdraget med fortsatt fullt ansvar tills överförmyndarenheten har beslutat om att förordna en ny god man eller förvaltare.

Om du vill begära dig entledigad från ett uppdrag, ska du göra det skriftligen. skrivelse. Det är då bra om du förklarar varför du begär att få bli utbytt. Om det till exempel beror på svårigheter i uppdraget, kan det vara bra för överförmyndarenheten att veta det när vi ska utse ny god man eller förvaltare. Ange gärna vad överförmyndarenenheten ska tänka på avseende förordnandet av en ny god man eller förvaltare. Detta för att för vi ska kunna hitta en god man eller förvaltare som passar uppdragets art och för att bytet i övrigt ska gå så smidigt som möjligt. Om du har flera uppdrag som du vill avsäga dig ifrån så ska du lämna i en begäran om entledigande för varje uppdrag.

Vad händer när jag begärt att få bli utbytt?

Om överförmyndarenheten anser att behovet av god man eller förvaltare kvarstår, tillfrågas en person som vi anser är lämplig för uppdraget som ny god man eller förvaltare. Den tillfrågade personen får kontaktuppgift till dig för att få ytterligare upplysningar om uppdraget och för att bestämma tid för att träffa huvudmannen. Vid det första mötet med huvudmannen behöver du se till att antingen du eller någon annan person som huvudmannen känner också är med.

Överförmyndarenheten kan fatta beslut om byte först när den som tillfrågats för uppdraget som ny god man eller förvaltare skriftligen har åtagit sig uppdraget och huvudmannen har samtyckt till att denna person förordnas. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, får istället närmast anhöriga tillfälle att yttra sig över bytet innan beslut fattas. När vi fattat beslut om byte, skickar vi beslutet till dig, till ny god man och till huvudmannen (om huvudmannen förstår vad saken gäller). I beslutet anges vilken dag ditt uppdrag avslutades och den nye ställföreträdarens uppdrag tar vid.

Hur lång tid tar det att bli utbytt?

Överförmyndarenheten strävar efter att ny god man eller förvaltare ska utses så snabbt som möjligt, men det kan i svårare uppdrag ta tid att hitta en ny lämplig ställföreträdare.

Vad har jag för skyldigheter när jag har blivit utbytt?

Senast inom en månad från att du blivit utbytt i ett uppdrag som god man eller förvaltare ska du komma in med sluträkning och redogörelse för den sista perioden i ditt uppdrag (vanligen från tiden från den 1 januari innevarande år till och med det datum då du blev utbytt).

När du blivit utbytt från ett uppdrag är du alltid skyldig att lämna ny god man eller förvaltare den information och de handlingar som behövs för att den nya ställföreträdaren ska kunna fortsätta sköta uppdraget. Du ska alltid behålla dina originalverifikationer för din ekonomiska redovisning i minst tre år efter att ditt uppdrag har upphört. Du är skyldig att låta ny god man eller förvaltare ta del av dina originalverifikationer om denne begär det, men du ska inte lämna originalverifikationerna ifrån dig förrän minst tre år har förflutit sedan ditt uppdrag upphörde.

Du behöver vidare informera de samarbetspartners som finns kring huvudmannen (t.ex. socialsekreteraren, biståndshandläggaren, boendet) om att du blivit utbytt som god man.

När det kommer till försäljning av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt bör du i första hand ta kontakt med en auktoriserad mäklare för att upprätta ett kontrakt. När samtliga parter skrivit under kontraktet, behöver du få överförmyndarens samtycke till försäljningen.

För att överförmyndaren ska kunna fatta beslut, krävs att du inkommer med nedanstående underlag.

 • Köpekontrakt – samtliga undertecknade i original.
 • En kopia av objektbeskrivningen.
 • En kopia av depositionsavtalet om sådant upprättats.
 • Utdrag ur fastighetsregistret.
 • Värdering och budgivningslista.
 • Ansökansblankett för överförmyndarens samtycke.

Värdering och budgivningslista

Fastigheten ska värderas av auktoriserad mäklare. Om det endast inkommit bud från en och samma budgivare eller om budgivning inte förekommit alls, ska fastigheten värderas av ytterligare en oberoende auktoriserad mäklare (ej från samma mäklarbyrå). Värdering av fastigheten samt eventuell budgivningslista ska lämnas till överförmyndarenheten.

Ansökan till samtycke

Ansökan ska vara ställd till överförmyndarenheten och undertecknad av förmyndare/god man/förvaltare. I ansökan anges skälen till att fastigheten, tomträtten, bostadsrättslägenheten ska säljas. Om den omyndige/huvudmannen inte är ensam ägare ska det framgå hur stor andel hen äger. Ansökan behöver inte lämnas på någon speciell blankett.

Huvudmannens samtycke

Huvudmannen ska skriftligen samtycka till försäljningen. Samtycket ska skickas med ansökan. Om det framgår av handlingarna att huvudmannen inte kan ge sitt samtycke behöver detta inte inhämtas. Detsamma gäller en underårig som har fyllt 16 år.

Yttranden

Huvudmannens make/sambo och närmaste släktingar ska lämna yttrande över försäljningen. Närmaste släktingar betyder barn eller om huvudmannen är underårig - föräldrar. Finns det inga barn eller föräldrar blir det myndiga syskon och eventuella syskonbarn som får anses vara närmaste släktingar. Yttranden ska skickas med ansökan. Adressen till de närmast anhöriga ska finnas med.

Om säljaren är ett dödsbo

Om säljaren är ett dödsbo måste en kopia av bouppteckningen inlämnas. Av bouppteckningen ska framgå vilka som är dödsbodelägare.

En tillfällig god man kan behövas

Om ställföreträdaren har del i samma försäljning som huvudmannen måste en särskild god man tillfälligt förordnas för att företräda huvudmannen. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndarenheten.

När försäljningen är klar

När försäljningen är klar ska bevis för att köpeskillingen satts in på huvudmannens konto i bank skickas in till överförmyndarenheten. Kopia av likvidavräkningen ska också skickas med och en fullständig uträkning av samtliga kostnader förenade med försäljningen.

Du som ställföreträdare har ansvar för att överförmyndarenheten har rätt kontaktuppgifter till dig. Detta gäller både telefonnummer och e-postadress.

En god man eller förvaltare har oftast hand om en persons ekonomi. Det medför ett redovisningsansvar inför överförmyndarenheten.

Den gode mannen ska då uppdraget påbörjas lämna en tillgångsförteckning över personens tillgångar och skulder per förordnandedagen.

Den gode mannen eller förvaltaren ska sedan före den 1 mars varje år lämna en så kallad årsräkning till överförmyndarenheten. Av årsräkningen framgår tillgångarna vid årets början, inkomster under året, utgifter under året samt tillgångarna vid årets slut.

Vad händer om jag inte lämnar in redovisningshandlingar i tid?

Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att komma in med vissa redovisningshandlingar, kan rätten besluta om utdömande av vite. Vitesbeloppet är 5 000 kronor. Om redovisningen ändå inte kommer in kan rätten besluta om att ytterligare vite ska utdömas, vilket kan innebära att vitesbeloppet blir högre.

Hur begär jag anstånd och när kan jag få det?

Om du behöver anstånd med en redovisning, behöver du ansöka skriftligen om det till överförmyndarenheten. Din ansökan måste ha kommit in före det att sista dagen för inlämnande av redovisningen har passerat. Du måste motivera din begäran. Enheten prövar om begärt anstånd ska medges eller inte och du får skriftligt besked om du har beviljats anstånd och i så fall hur länge. Överförmyndarenheten är restriktiv med att bevilja anstånd och medger som längst en månad.

Hur länge ska jag spara mina redovisningshandlingar?

Du ska spara dina redovisningshandlingar i minst tre år efter att ditt uppdrag som ställföreträdare har upphört. Därefter ska handlingarna överlämnas till behörig mottagare. Om den enskilde har avlidit, ska du överlämna handlingarna till dödsbodelägare. Om ny god man/förvaltare finns, ska du istället överlämna handlingarna till den nya ställföreträdaren. Om huvudmannen inte längre har god man/förvaltare, ska du överlämna handlingarna till huvudmannen själv.

Huvudmannens skulder är svåra att överblicka, hur gör jag då?

Ange de skulder du har kännedom om. Om det senare framkommer ytterligare skulder, komplettera med dessa genom att se till att de läggs till i årsräkningen.

Varför ska jag ta del av den före detta ställföreträdarens redovisningshandlingar?

Du ska enligt lag alltid ta del av den före detta gode mannens eller förvaltarens redovisningshandlingar. När du har tagit del av handlingarna, har du därefter tre år på dig att väcka eventuell skadeståndstalan gentemot den före detta gode mannen/förvaltaren ifall att du upptäcker oegentligheter.

Är jag skyldig att visa förvaltningen av huvudmannens ekonomi till huvudmannens anhöriga?

Nej. Du är redovisningsskyldig gentemot överförmyndarenheten, som utövar tillsynen över din förvaltning av huvudmannens egendom. Du ska vara väldigt försiktig med att lämna uppgifter om din huvudman gentemot andra aktörer och du ska inte lämna ut känsliga uppgifter om din huvudmans ekonomi till exempelvis anhöriga.

När är min årsräkning granskad?

Årsräkningen för föregående år ska ha inkommit till överförmyndarenheten före 1 mars varje år. Enheten granskar alla årsräkningar för föregående år fram till årsskiftet innevarande år. I samband med granskningen fastställs även eventuella arvoden.

Enheten har ingen möjlighet att uppge när din årsräkning kommer att vara färdiggranskad.

Enheten granskar alla årsräkningar i kronologisk ordning, det vill säga i den datumordning som de har kommit in. De årsräkningar som inkommer först granskas först, under förutsättning att redovisningen är komplett. Det är inte på förhand bestämt vilken handläggare som kommer att granska respektive årsräkning.

När behöver jag huvudmannens samtycke?

Som god man (inte som förvaltare) är du skyldig att ha huvudmannens samtycke till de åtgärder du företar för hans eller hennes räkning.

Huvudmannens samtycke krävs dock inte i följande fall:

 • Om huvudmannen ”på grund av sitt tillstånd är ur stånd att ge uttryck för sin mening”, det vill säga i de fall huvudmannen inte förstår vad saken gäller. För att avgöra om huvudmannens tillstånd är sådant kan ett läkarintyg komma att krävas.
 • När det gäller rättshandlingar som vanligtvis görs för den dagliga hushållningen, exempelvis betalning av hyra, el- och telefonräkning och dylikt.

Om du som god man inte skulle ha huvudmannens samtycke när det krävs, kan det som du har gjort komma att betraktas som ogiltigt och du kan även bli skadeståndsskyldig.

Jag behöver ta ut pengar från ett spärrat konto, hur gör jag?

En överförmyndarspärr innebär att du som ställföreträdare inte kan ta ut pengar från kontot utan överförmyndarnämndens skriftliga samtycke. Vid förvaltarskap gäller spärren även för huvudmannen själv.

En överförmyndarspärr innebär att du som ställföreträdare inte kan ta ut pengar från kontot utan överförmyndarnämndens skriftliga samtycke. Vid förvaltarskap gäller spärren även för huvudmannen själv.

Om du behöver göra uttag från ett överförmyndarspärrat konto måste du ansöka om det skriftligen. I ansökan ska ändamålet för uttaget anges. Använd blanketten ”Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto” som finns på webben. Till ansökan kan överförmyndaren komma att begära in ett underlag avseende uttagets ändamål. Överförmyndaren kan också göra uppföljning för att säkerställa att pengarna gått till avsett ändamål genom begäran av kvitto/verifikat. Överförmyndarenheten kan i vissa fall begära ett yttrande från huvudmannen.

Som god man eller förvaltare ska du se till att räkningskontot (transaktionskontot), som du har full dispositionsrätt till, inte har ett högre saldo än 25 000 kronor efter att månadens räkningar är betalda. Överskjutande medel ska du överföra till överförmyndarspärrat konto som ger avkastning.

De medel som huvudmannen inte behöver för sin dagliga livsföring, ska placeras med trygghet och skälig avkastning.

Det innebär att de tillgångar som inte används för boende utbildning och nytta i övrigt ska placeras tryggt och ge en skälig avkastning.

Det viktigaste är att huvudmannens tillgångar används för dennes nytta och inte att de ska ge så hög avkastning som möjligt. Har din huvudman sparade tillgångar kan du behöva ta ställning till om dessa ska stå på ett konto med skälig ränta (Utifrån rådande ränteläge) eller om de helt eller delvis ska placeras i fonder, obligationer eller andra värdepapper. Ditt ställningstagande ska utgå från vad som är bäst för din huvudman och dennes förutsättningar. Bland annat bör du ta hänsyn till huvudmannens ålder, inkomster, förmögenhet och behov. Tryggheten i placeringen går före avkastningen.

Överväger du att placera huvudmannens tillgångar i värdepapper bör du kontakta banken för rådgivning. Placering i värdepapper kan kräva överförmyndarens samtycke, när du har ett förslag på placering bör du kontakta överförmyndarenheten för att ta reda på om placeringen kräver samtycke. Ett vanligt räntebärande konto kräver inte överförmyndarens samtycke.

Vad händer om jag som god man blir sjuk?

Om du som ställföreträdare blir så sjuk att du befarar att du inte kommer att kunna fortsätta sköta ditt uppdrag som god man eller förvaltare, måste du genast höra av dig till överförmyndarenheten och begära att få bli utbytt från uppdraget. Detta för att enheten ska kunna utse en ny god man eller förvaltare.

Kan jag som god man eller förvaltare åka på semester?

Du kan självklart åka på en semesterresa. Du kommer dock fortfarande att vara god man eller förvaltare under semestern, vilket innebär att du behöver förbereda vissa praktiska saker innan du åker bort. Du bör till exempel alltid underrätta huvudmannen, huvudmannens anhöriga och andra personer omkring huvudmannen om att du kommer vara på semester under en viss tid. Du bör också se till att fickpengar finns att tillgå för huvudmannen samt att huvudmannens räkningar kommer att betalas under tiden du är borta.

Du kan inte ta semester från själva uppdraget som god man eller förvaltare, eftersom det är ett personligt förordnande. Om du önskar bli utbytt i uppdraget behöver du begära detta skriftligen hos överförmyndarenheten.

Om du planerar en längre semesterresa eller av annan orsak kommer att vara borta en längre tid bör du också överväga att begära dig entledigad från uppdraget.

Vad händer om huvudmannen flyttar till en annan kommun?

Om huvudmannen flyttar till en annan kommun är det mycket viktigt att du genast anmäler det till överförmyndarenheten. Det är överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun som huvudmannen är folkbokförd i som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man eller förvaltare. Om huvudmannen har flyttat och folkbokförts i en annan kommun, ska överförmyndarenheten omedelbart flytta över ärendet och de handlingar i ärendet som förvaras hos enheten till överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den nya kommunen.

Ställföreträdarskapet kvarstår även om huvudmannen flyttar till en annan kommun och det är upp till dig som god man eller förvaltare att själv begära ditt entledigande. Begäran om entledigande ska skickas till den kommun dit huvudmannen flyttat. Även all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunen.

Om du är ställföreträdare för en person som inte talar svenska och behöver boka en tolk ska du ringa till överförmyndarenheten. En handläggare ger dig då nödvändig information.

Har en god man eller förvaltare tystnadsplikt?

En god man eller förvaltare har ingen tystnadsplikt enligt lag. Dock ligger det i uppdragets natur att ställföreträdaren måste iaktta stor försiktighet vid utlämnande av information om huvudmannen. Ställföreträdaren måste noga överväga om den person, företag eller myndighet som frågar om information har ett godtagbart skäl att få den och om det gynnar huvudmannen om uppgifterna lämnas ut. Ställföreträdaren behöver i vissa fall kommunicera sina åtgärder med huvudmannens make eller sambo, men övriga anhöriga, vänner eller grannar har ingen lagstadgad rätt att få del av information om huvudmannen från ställföreträdaren.

Har god man eller förvaltare rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter om huvudmannen hos överförmyndarenheten?

Nej, inte alla. De flesta uppgifter som finns hos överförmyndarenheten om huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess (förutom gentemot huvudmannen själv och huvudmannens make/maka/sambo eller huvudmannens närmaste släktingar). Den gode mannen eller förvaltaren måste dock alltid få de uppgifter som finns hos överförmyndarenheten som behövs för att ställföreträdaren ska kunna sköta sitt uppdrag. Överförmyndarenheten gör därför alltid en bedömning i varje enskilt fall vilka uppgifter som lämnas ut till ställföreträdaren.

Har anhöriga rätt att ta del av handlingar och uppgifter om huvudmannen hos överförmyndarenheten?

De flesta uppgifter som finns hos överförmyndarenheten om huvudmannens personliga och ekonomiska förhållanden omfattas av sekretess. Huvudmannen själv, huvudmannens make/maka eller sambo och huvudmannens närmaste släktingar har rätt att ta del av uppgifterna i ärendet. Huvudmannens bröstarvingar, föräldrar och syskon är att anse som närmaste släktingar.

Eftersom godmanskap kräver huvudmannens samtycke, behöver samarbetet mellan god man och huvudman fungera. Om samarbetet inte fungerar och huvudmannen inte följer det ni kommit överens om, exempelvis genom att denne tar ut pengar från transaktionskontot eller köper saker mot faktura, fast det inte finns ekonomiska förutsättningar för det, behöver du ta ställning till om godmanskapet ska upphöra eller om förvaltarskap behöver anordnas.

Hur gör jag om jag vill att ett godmanskap ska upphöra och att ett förvaltarskap i stället ska anordnas?

Om godmanskapet ska upphöra eller förvaltarskap anordnas, ansöker du om detta hos tingsrätten.

Du behöver också skicka in ettläkarintyg för förvaltarskap av vilket det framgår varför förvaltarskap behövs. Överförmyndarenheten kan i det enskilda fallet även behöva begära in ytterligare utredning, innan enheten yttrar sig till tingsrätten över ansökan som du har skickat in.

Allmänt

Godmanskapet/förvaltarskapet upphör samma dag som en huvudman avlider. Därefter är det företrädarna för dödsboet som tar över hela ansvaret. God man/förvaltare ska däremot ta kontakt med anhöriga och meddela att godmanskapet/förvaltarskapet har upphört i och med dödsfallet. God man/förvaltare ska också meddela överförmyndarenheten att huvudmannen har avlidit. Räkningar som ännu inte är betalda samt värdehandlingar ska lämnas över till dödsboet.

En sluträkning ska lämnas in till överförmyndarenheten inom en månad efter huvudmannens död. God man/förvaltare ska också meddela överförmyndarenheten vem som är dödsbodelägare och som ska ta emot redovisningshandlingarna.

Observera att du som god man ska spara dina redovisningshandlingar i minst tre år efter att din huvudman har avlidit.

Om det finns anhöriga till den avlidne

Den före detta gode mannen/förvaltaren ska ta hand om den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna.

Det finns inte möjlighet att ta ut pengar från huvudmannens konton efter det att huvudmannen har avlidit.

Finns det anhöriga är det givetvis deras angelägenhet att ombesörja att den avlidne begravs och om det behövs begära begravningshjälp från kommunen.

Om det saknas anhöriga till den avlidne

Det är socialtjänstens skyldighet att lämna in en dödsboanmälan till Skatteverket och eventuellt allmänna arvsfonden.

Förberedelser

Innan bostaden avvecklas, det vill säga töms, städas bör gode mannen/förvaltaren förvissa sig om att huvudmannen inte kommer att kunna återvända till sin bostad. Utlåtande om detta bör inhämtas från sjukhusets/vårdhemmets kurator eller läkare.

Avveckling av bostad kräver inte överförmyndarenhetens tillstånd. Däremot krävs tillstånd för att sälja en bostadsrätt eller en fastighet. Överförmyndarens samtycke krävs inte för att säga upp en hyreslägenhet.

Före avvecklingen av lägenheten bör en förteckning över lösöret upprättas.

Lösöret

Rent allmänt gäller att lösöre som inte är till nytta för huvudmannen, ska säljas. Ha i första hand en dialog med huvudmannen om hur denne vill att lösöret ska hanteras. Om huvudmannen inte förstår vad saken gäller, bör kontakt tas med närmast anhöriga för att se om det finns särskilda skäl att behålla lösöret. Föremål som har särskilt värde för huvudmannen ska behållas, även om en försäljning är nödvändig för att förbättra den ekonomiska situationen.

Städning

Gode mannen/förvaltaren ska se till att städning och rengöring av bostad och vind/källare utförs. Detta innebär inte att gode mannen själv ska utföra sysslorna.

Hyreskontrakt ska sägas upp liksom abonnemang på exempelvis el/gas, vatten och telefon.

I samband med avveckling av bostad ska gode mannen också göra flyttningsanmälan så att huvudmannen blir skriven på rätt adress

Då en ställföreträdare företräder den enskilde i samband med bodelning och arvskifte ska överförmyndarenheten samtycka till egendomens fördelning.

Om huvudmannen har del i dödsbo eller annat oskiftat bo, exempelvis på grund av äktenskapsskillnad eller separation mellan sambor, ska ställföreträdaren bevaka den enskildes rätt.

Vad du som ställföreträdare ska göra

 1. Se till att bouppteckning förrättas inom 3 månader efter dödsfallet och att den lämnas in till Skatteverket för registrering.
 2. Se till att bodelning och arvskifte efter den avlidne förrättas så snart som möjligt efter att bouppteckning registrerats.
 3. Om det finns en fastighet i dödsboet som ska säljas, kräver detta överförmyndarens samtycke. Se information om fastighetsförsäljningar för att veta vad överförmyndarenheten behöver få in för underlag.

Om det finns ett testamente, ska ställföreträdaren göra bedömningen om det finns skäl att klandra testamentet och som huvudregel begära ut laglotten.

Det är viktigt att notera att en ställföreträdare med intresse i samma dödsbo som sin huvudman inte kan företräda honom/henne just i denna angelägenhet. En tillfällig god man måste utses i samband med detta. Ansökan görs hos Överförmyndarenheten som fattar beslut om förordnande av en tillfällig god man.

Underlag till överförmyndarenheten

För att överförmyndarenheten ska kunna handlägga ansökan om fördelning enligt bodelning och/eller arvskifte krävs följande underlag:

 1. Skriftlig ansökan från ställföreträdaren.
 2. Kopia av registrerad bouppteckning och eventuellt testamente.
 3. Bodelnings-och arvskifteshandling i original. Handlingen ska vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare.
 4. Redovisning av dödsboets inkomster och utgifter från bouppteckningen fram till arvskiftet upprättats.
 5. Värderingsutlåtande för eventuell fastighet, bostadsrätt, tomträtt och lösöre av värdefullt slag.

När bodelning och/eller arvskifte har godkänts av överförmyndarenheten ska ställföreträdaren komma in med underlag som visar att huvudmannens arv satts in på konto i huvudmannens namn.

Bodelning av annan anledning än dödsfall

I samband med äktenskapsskillnad och ibland även separation mellan sambor ska en bodelning göras. Ställföreträdaren är skyldig att se till att en bodelning förrättas. Utgångspunkten för bodelningen är en bouppteckningsförrättning som ska hållas så snart som möjligt. Ställföreträdaren ska inhämta överförmyndarenhetens samtycke till bodelningen genom att skicka in en ansökan. Till ansökan ska även en kopia av bouppteckningen tillsammans med undertecknat förslag till bodelningsavtal skickas med.

Om parterna inte är överens kan rätten efter ansökan utse en bodelningsförrättare. Den tvångsbodelning som då sker ska inte godkännas av överförmyndarenheten.

Bodelning kan också ske under äktenskap. Det är en frivillig åtgärd som makarna kan använda sig av då de vill överföra tillgångar sig emellan. Någon bodelningsförrättare kan i dessa sammanhang aldrig förordnas eftersom åtgärden är frivillig.

Gåva

Det finns ett litet undantag från gåvoförbudet, vilket är personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till huvudmannens ekonomi som till exempel födelsedagspresenter och julklappar.

Om huvudmannen vill ge bort en gåva till någon, får du som god man inte på något sätt medverka. Det innebär att du som god man inte får upprätta gåvobrev, skjutsa huvudmannen till banken eller själv genomföra överföringen av gåvan till mottagaren.

Om det finns särskilda skäl kan du som god man/förvaltare med överförmyndarens samtycke lämna understöd från den enskildes inkomster. Understödet får inte tas av sparade medel. För att överförmyndaren ska kunna fatta beslut om understöd, krävs att en skriftlig ansökan lämnas till överförmyndaren. Huvudmannen behöver skriftligen samtycka.

Testamente

En huvudman har rätt att skriva sitt testamente enligt de regler som finns i ärvdabalken. Förutsättningen är att huvudmannen förstår vad saken gäller. En god man/förvaltare får aldrig själv hjälpa till att skriva ett testamente för sin huvudman.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Besöksadress

Kommunhuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Öppettider

Måndagar 10.00–12.00
Torsdagar 14.00–16.00.

Postadress

Överförmyndarenheten
542 86 Mariestad

Kontakt

Relaterad information