Allmänna handlingar

Alla svenska och utländska medborgare har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Denna rättighet kallas för offentlighetsprincipen. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du även möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Det här är en allmän handling

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller någon form av information. Vanligen är det brev, protokoll eller beslut, men det kan också vara e-post, video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Vissa handlingar är sekretessbelagda

Anledningen till att vissa handlingar är sekretessbelagda kan till exempel vara för att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos justitieombudsmannen.

Här finns handlingarna

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera alla allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att det lätt går att hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling. Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar.
Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan även skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kommunstyrelsen har beslutat vad det kostar att kopiera handlingar. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Dina brev blir allmän handling

Tänk på att även din egen korrespondens (brev, fax, e-post) med kommunen blir en allmän handling som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att diarieföra ditt brev hos kommunens registrator.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt