Demens och kognitiv sjukdom

Demens och kognitiv sjukdom är ett samlingsnamn för olika sjukdomar och skador som drabbar hjärnan. Symtomen varierar och beror på vilken typ av sjukdom och var i hjärnan skadorna finns. Symtombilden och sjukdomarnas förlopp kan därför skilja sig åt mellan olika personer. Idag känner man till upp emot 100 olika sjukdomar eller skador som orsakar demens eller kognitiv sjukdom.

Begreppet demens

Begreppet demens är ett samlingsnamn på olika sjukdomar som drabbar hjärnans nervsystem. Demenssjukdom innebär inte att alla förmågor, erfarenheter och kunskaper påverkas. Men sjukdomen påverkar det dagliga livets funktioner och symtomen yttrar sig på många olika sätt beroende på vilken del av hjärnan som drabbats. Några exempel är försämrat minne och svårigheter att klara vardagliga sysslor. Även språket och tidsuppfattningen kan påverkas, liksom orienteringsförmågan samt svårigheter att planera och organisera. Andra vanliga symtom kan vara oro, nedstämdhet, nedsatt motivation och förändrat beteende. Det kan leda till att man behöver hjälp och stöd för att kunna leva på det sättet man vill.

Att få en demenssjukdom väcker många känslor och tankar som ilska frustation, sorg och oro. Personer med demenssjukdom har mycket varierande behov av insatser beroende på familjesituation och var i sjukdomen man befinner sig. Även om du behöver anpassa dig till en tillvaro i lite långsammare tempo, så kan du fortfarande leva ett rikt liv fullt av möjligheter. Var gärna öppen mot omgivningen att du besväras av till exempel minnesproblem. Du är inte ensam, i Töreboda kommun finns närmare 150 personer som har en demenssjukdom.

Vid misstanke om demenssjukdom är det viktigt med en utredning, då ska du vända dig till Närhälsan som ansvarar för den medicinska utredningen och uppföljningen. Det kan exempelvis gälla personens allmäntillstånd, läkemedelsbehandling, kognition, funktionsförmåga och eventuella beteendeförändringar.

På Svenskt demenscentrums webbplats kan du läsa mer om de vanligaste sjukdomarna.

Vart vänder man sig vid misstänkt demens/kognitiv sjukdom?

Om du funderar över om du själv eller någon närstående kan vara drabbad ska du i första hand kontakta din vårdcentral. Det är viktigt att göra en utredning och det är bra att kontakta sjukvården i ett tidigt skede. Ibland kan det finnas andra sjukdomar som ger liknande symtom.

På 1177 Vårdguidens webbplats kan du läsa mer om symtom, hur du söker stöd och hur en utredning går till.

Samverkan mellan Närhälsan och Töreboda kommun

Det finns rutiner för överrapportering från Närhälsan till Töreboda kommuns demenssamordnare. Detta sker efter att en person fått en demensdiagnos och även gett sitt medgivande. Demenssamordnare från Töreboda kommun tar kontakt med dig efter överrapportering från Närhälsan. Syftet med samarbetet är att så tidigt som möjligt erbjuda stödjande, informerande och vägledande kontakt med demenssamordnare.

Syftet med rutinen är också att skapa trygghet kring den nya livssituationen genom att i ett tidigt skede av sjukdomen få kännedom om kommunens stöd och insatser för dig som drabbad och dina.

Demenssamordnare

Du som har en demenssjukdom eller är anhörig och i behov av råd och stöd kan vända dig till kommunens demenssamordnare. Kontakta gärna demenssamordnaren i ett tidigt skede av sjukdomen. Att skapa kontakt tidigt är för många en trygghet, och en förberedelse på vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd när frågor och situationer uppstår. Personer med demenssjukdom har varierande behov av insatser beroende på familjesituation och var i sjukdomen man befinner sig.

Demenssamordnaren kan hjälpa till med

  • Rådgivning, samtal och stöd.
  • Information om demenssjukdomar.
  • Stödgrupper (gemensamt för demenssjuk och anhörig).
  • Information om vilket stöd kommunen erbjuder.
  • Förmedla kontakt med biståndshandläggare, anhörigstöd.
  • Hembesök.

Kontakt och stöd är kostnadsfritt

Mer information om demens och kognitiv sjukdom

Demensförbundet (Riksförbundet för demenssjukas rättigheter) bildades 1984 och är idag Sveriges största organisation för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom och deras anhöriga. Demensförbundet arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga och har en unik stödverksamhet i sina 100 lokalföreningar som arbetar ideellt runt om i landet. De har närmare 9 000 medlemmar.

Alzheimer Sverige är en rikstäckande anhörig- och patientorganisation som grundades 1986 för att ge råd och stöd till personer med Alzheimers sjukdom, och andra kognitiva sjukdomar, samt deras närstående.

I enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer kring vård och omsorg vid demenssjukdom är Töreboda kommun anslutet till ett nationellt kvalitetsregister riktat till personer med demenssjukdom. Arbetssättet används för de personer som har kommunal hälso- och sjukvård och som har en demensdiagnos.

Syftet med BPSD-registret är främst att kvalitetssäkra vården och omsorgen om personer med demens och att öka deras välbefinnande och livskvalitet genom att minska beteendemässiga och psykiska symtom som kan uppkomma vid demenssjukdom.

BPSD-registret lyfter vikten av en personcentrerad omvårdnad och betydelsen av genomtänkta, individuellt utformade omvårdnadsåtgärder, bemötande- och kommunikationsstrategier.

Vill du veta mer om arbetssättet med BPSD-registret, läs mer på BPSD-registrets webbplats

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA, erbjuder en digital utbildning för dig som är anhörig. Kursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demens/kognitiv sjukdom.

Publicerad: 08 mars 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Demenssjuksköterska och DemenssamordnareÅsa Berg0506-182 44asa.berg@toreboda.se