För att öka kommuninvånarnas möjlighet och intresse att påverka finns rätten att lämna medborgarförslag.

Lämna medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Töreboda kommun kan påverka utvecklingen i kommunen genom att lämna medborgarförslag. Använd gärna e-tjänsten; lämna medborgarförslag. Medborgarförslag lämnas till kommunledningskontoret.

  • Medborgarförslaget ska vara skriftligt. Namn, adress och telefonnummer ska anges.
  • Använd gärna den digitalt ifyllbara blanketten som finns i vår e-tjänst för medborgarförslag. Den kan du skicka in via e-post eller vanlig post.
  • Ett medborgarförslag kan endast lämnas av enskilda personer, inte av någon förening eller organisation.
  • Om du har förslag inom olika ämnesområden, exempelvis inom både skola och kultur, ska du fylla i och underteckna en blankett för varje förslag. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma förslag.
  • En förutsättning för att medborgarförslaget ska tas upp till behandling är att förslaget gäller något som kommunfullmäktige kan besluta om.
  • Om ett i huvudsak liknande medborgarförslag behandlats i kommunen under de senaste två åren, tas förslaget inte upp till behandling.
  • Medborgarförslag får inte vara diskriminerande eller kränkande och får inte strida mot lag eller annan författning.
  • Medborgaförslaget får inte omfatta myndighetsutövning mot någon enskild eller avse personärende.
  • Om medborgarförslaget har karaktären av att vara en synpunkt kommer förslaget istället hanteras via kommunens system för synpunktshantering.
  • Alla medborgarförslag ska godkännas av kommunfullmäktige innan de överlämnas till beredning. Kommunens målsättning är att ett medborgarförslag ska vara klart för beslut inom ett år, räknat från dagen då det lämnades in. Du har rätt att delta i överläggningarna när kommunfullmäktige behandlar ärendet.

Medborgarförslag med blankett

Om du inte skickar in blanketten digitalt kan du även skriva ut och lämna eller skicka in den med post. Medborgarförslaget ska lämnas in till Kommunledningskontoret, Kommunhuset, Drottninggatan 4, Töreboda. Du kan även skicka in förslaget till adressen; Töreboda kommun, Kommunledningskontoret, Box 83, 545 22 Töreboda. Kommunens målsättning är att ett medborgarförslag ska vara klart för beslut inom ett år, räknat från dagen då det lämnades in. Du kommer få ett besked när ditt förslag ska beslutas.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 13 maj 2024

Kontakt