Lagar som styr

Här kan du läsa om några av de lagar som kommunen måste följa i sin verksamhet.

Kommunallagen

Kommunallagen (KL) reglerar bland annat kommunernas uppgifter. Kommunerna i Sverige har stor självbestämmanderätt och ansvarar för lokala frågor i medborgarnas närmiljö, till exempel grund- och gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, vatten- och avloppsfrågor. Kommunerna utfärdar också olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd och är aktiva i frågor som rör näringslivsutveckling, turism och kultur inom kommunen.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen (FL) innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna (till exempel nämnderna) ska handlägga ärenden. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, så gäller bestämmelserna i den lagen/förordningen. Förvaltningslagen anger rättigheter och skyldigheter för kommunen och för enskilda samt innehåller regler om överklagande.

Lagen anger också den skyldighet som kommunen har att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. En viktig bestämmelse i lagens § 7 är att "Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt ska myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra".

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller för all behandling av personuppgifter. Lagen syftar till att skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter. Med personuppgift avses "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet". Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas. Behandlingen av personuppgifter inom kommunal förvaltning omfattas även de av bestämmelserna GDPR.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.

Tryckfrihetsförordningen

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Allmänheten har enligt denna offentlighetsprincip rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar "till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning". För sekretesshandlingar gäller en särskild ordning.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 13 maj 2024

Kontakt