Vem kan visselblåsa?

När du rapporterar om ett missförhållande ska du vid tidpunkten för rapporteringen ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet är sann. På den här sidan kan du läsa om vem som kan visselblåsa.

Följande kategorier av personer uppmuntras till att rapportera om missförhållanden:

  • Anställda (inklusive deltids- eller visstidsanställda).
  • Inhyrd personal (såsom konsulter eller andra självständiga uppdragstagare).
  • Personer som utför praktik eller volontärarbete i kommunen.

Visselblåsarfunktionen kan även användas av personer som ännu inte inlett ett arbetsrelaterat förhållande med kommunen under förutsättning att informationen om missförhållanden har förvärvats under rekryteringsprocessen eller genom andra förhandlingar inför ingående av avtal samt personer som tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden under tiden i verksamheten.

När du rapporterar om ett missförhållande ska du vid tidpunkten för rapporteringen ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet är sann. Det krävs emellertid inte att du presenterar någon bevisning eller liknande. Så länge du handlar i god tro kommer du inte att möta några negativa konsekvenser, även om misstanken om ett missförhållande efter närmare utredning visar sig vara felaktig.

En visselblåsarfunktion ska inte användas för rapportering av personliga missförhållanden som endast påverkar den som rapporterar och dennes arbetssituation. Sådana missförhållanden hanteras internt och är inte är förenligt med kravet på ett allmänintresse.

Exempel på tillfällen då funktionen inte ska användas är:

  • Konflikter mellan den som rapporterar och en annan arbetstagare.
  • Synpunkter på ledarskapet.
  • Missnöje med lönesättning.

Även om dessa konflikter och missnöjesyttringar är viktigt att hantera, är de i de flesta fall inte av allmänintresse och bör hanteras internt i respektive verksamhet.

Generella klagomål eller synpunkter på Töreboda kommun

Generella klagomål eller synpunkter på Töreboda kommun och dess verksamheter görs via tjänsten Synpunkter, förslag och felanmälan på vår webbplats.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 13 maj 2024

Kontakt