Tilläggsbelopp skolor och förskolor

Tilläggsbelopp kan sökas i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt för barn och elever med omfattande behov av stöd. Tilläggsbelopp är avsett för enskilda barn/elever. Det ska vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov och avse extraordinära stödåtgärder. Töreboda kommun tillämpar samma principer och handläggning för både kommunala och fristående verksamheter vid bedömning i ärenden gällande extraordinära stödåtgärder.

Ansökan

Tilläggsbeloppet erhålls genom ansökningsförfarande. Ansökan prövas i befintligt skick och anses vid mottagandet vara fullständig. Handlingar som är av vikt för avgörande i ärendet ska biläggas ansökan. En skriftlig ansökan inlämnas senast den 31 oktober för vårterminen och senast den 30 april för höstterminen. Om stödbehov av extraordinär karaktär uppstår under pågående läsår, kan ansökan lämnas vid annat tillfälle under läsåret.

Beviljat tilläggsbelopp omprövas terminsvis alternativt läsårsvis enligt beslut. Ansökningshandling skickas in och omprövas enligt samma rutiner som vid ny ansökan.

Följande handlingar till underlag för beslut ska medfölja ansökan

  • Åtgärdsprogram/handlingsplan med uppföljningar, särskilt viktigt vid förlängd ansökan.
  • Utredning av särskilt stöd, USS.
  • Andra utredningar som är gjorda.
  • Genomförda anpassningar/insatser.
  • Et cetera.

Ansökan och handlingar skickas till skolchef.

Kriterier

För att säkerställa likvärdigheten i bedömningarna innan beslut angående tilläggsbelopp, stöder sig Töreboda kommun på Skolverkets specialpedagogiska åtgärdsstruktur. Det innebär att kommunen har samma bedömningsgrunder för sina kommunala för- och grundskolor som för de för- och grundskolor som har fristående huvudmän.

Extraordinära åtgärder

Tilläggsbelopp är en särskild ersättning för enskilt barn/elev som har ett omfattande behov av extraordinära åtgärder. Tilläggsbeloppet för barnet/eleven som behöver extraordinära åtgärder bestäms individuellt utifrån dennes behov. Merparten av resurserna för barnet/elevens undervisning ryms inom grundbeloppet och möjligheten att tilldelas extra resurser för ett barn/elev i behov av extraordinära åtgärder är mycket begränsade.

Exempel på detta kan vara barn/elev med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av:

  • Fysiska svårigheter, till exempel rörelsehinder, hörselnedsättning eller synnedsättning.
  • Medicinska/somatiska svårigheter, till exempel svår allergi, diabetes eller svår epilepsi.
  • Betydande psykiska och/eller sociala svårigheter, till exempel självskadebeteende, mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.

För att behovet ska anses som omfattande och stödåtgärderna som extraordinära krävs att stödbehoven och de insatta stödåtgärderna ska vara frekventa eller kontinuerliga. Stödbehovet ska vara direkt kopplat till enskilt barn/elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att fullgöra sin skolgång.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt