Missbruk och beroende

Enligt socialtjänstlagen har Socialtjänsten ett övergripande ansvar för att människor med beroendeproblematik av alkohol eller narkotika samt spel om pengar får den vård och behandling personen ifråga har behov av.

Socialtjänsten kan i vissa fall även behöva ansöka till Förvaltningsrätten i Jönköping i ärenden där det finns grund för att tillämpa tvångslagstiftningen Lag om vård av missbrukare (LVM).

Ansökan

Har du problem med missbruk i någon form och önskar stöd och hjälp kan du vända dig till socialtjänsten för att ansöka om hjälp.

Så här ansöker du

För att du ska kunna beviljas insatser måste du göra en muntlig eller skriftlig ansökan till socialtjänsten. I ansökan beskriver du vem du är, vilken hjälp du behöver och hur vi kan nå dig.
En ansökan kan du lämna vid ett besök på socialkontoret eller per telefon till vår anmälningstelefon

Anmälan

Om du har oro kring en persons missbruk är du välkommen att kontakta oss för att rådfråga om hjälp för denne. Du kan även göra en anmälan kring personen. Du får lov att vara anonym i kontakten med socialtjänsten, men tänk då på att inte lämna ditt namn eller telefonnummer till socialsekreterare du talar med. Det du behöver tala om för oss är personens namn och den oro du har kring personens missbruk.

Anhöriga

Du som är anhörig till någon med missbruk/beroende kan kontakta socialtjänsten för egen del. Vi kan erbjuda samtal enskilt och i grupp.

Vad kan socialtjänsten erbjuda för stöd?

Det krävs ett biståndsbeslut från socialtjänsten för att kunna få en insats. Kommunen kan erbjuda bl a dessa insatser:

  • Öppenvårdsbehandling på Beroendecentrum. Behandlingssamtal med alkohol- och drogterapeuter på beroendecentrum som är beläget i Mariestad, både enskilt och i grupp. Enskilda samtal kan även erbjudas i Töreboda på socialkontoret.
  • Kontaktperson. Ett sätt att bryta isolering och som även kan vara ett stöd i drogfriheten.
  • Behandlingshem eller familjehem. Om behandling på hemmaplan inte är tillräckligt kan det behövas en omfattande behandling på annan ort.
  • Stödsamtal med socialsekreterare. Motiverande samtal och stöd i att hitta rätt insats och behandling.
  • Sysselsättning. En meningsfull sysselsättning dagtid för personer som har psykiatriska diagnoser.
  • Boendestöd. Det kan till exempel vara att få hjälp med att hitta en struktur i vardagen eller hjälp att utföra sysslor i hemmet som på grund av problematiken har blivit svåra att genomföra på egen hand.
    För att få veta mer om våra insatser och hur du gör för att ansöka, tar du kontakt med socialsekreterare på telefon

Om jag inte är nöjd ?

  • Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du får avslag på din ansökan kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping. När du får beslutet om avslag, får du även information om hur överklagan går till.
  • All personal inom Socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Personuppgifter förvaras i data i enlighet med dataskyddsförordningen.

Information om Signs of Safety

Töreboda kommun har beviljats medel från Europeiska Socialfonden, ESF till kompetensutveckling för socialtjänsten under perioden 202309-01 till 2025-08-31. Under hösten 2023 har socialtjänsten i Töreboda kommun påbörjat införandet av Signs of Safety som är ett förhållningssätt för att förbättra samarbetet med dem vi möter i syfte att skapa goda relationer och stöttande nätverk runt barn, familjer och enskilda vuxna.

Med utgångspunkt i barns, familjers och enskilda vuxnas egna resurser är ett mål att personen eller familjen ska uppleva att de får rätt stöd eller insats. Ett annat mål är att nätverket runtom ska uppleva ökad delaktighet i hela processen. För socialtjänsten i Töreboda kommun är satsningen även viktig för att kunna ställa om till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Samtidigt som vi genom vårt långsiktiga utvecklingsarbete ska säkerställa att vi är hållbara över tid.

Logotype medfinansieras av Europeiska unionen
Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Socialtjänstens information

Besöksadress

Socialkontoret
Börstorpsgatan 9
545 31 Töreboda

Kontakt

Socialkontoret reception0506-181 30
Öppet måndag–torsdag 08.00–17.00 och fredag 08.00–16.00Orosanmälningar072-978 00 820506-181 41
Orosanmälningar072-725 99 20
SocialsekreterareKristina Sandell0506-180 35kristina.sandell@toreboda.se
SocialsekreterareKristian Byhlén0506-181 44kristian.byhlen@toreboda.se
EnhetschefIFO VuxenAnnika Sundin Gustafson0506-181 32annika.sundin-gustafson@toreboda.se

Beroendecentrum MTG:s information

Besöksadress

Medborgarresurs Vuxen
Maria Nova
(f.d. Mariaskolan)
Blombackagatan 16
Mariestad

kontakt

Telefontid måndag–fredag 13.00–14.00Beroendecentrum MTG0501-75 50 00

Relaterad information