Trafikregler och trafiksäkerhet

Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner arbetar med trafiksäkerhet främst genom åtgärder i trafikmiljön. Det som ligger till grund för åtgärder är olycksstatistik, antal fordon på berörd väg samt hastighet.

I Mariestad och Töreboda kommun samarbetar verksamhet teknik med brottssäkerhet- och trafiksäkerhetsrådet kring trafiksäkerhetsfrågor. I Gullspångs kommuner tas frågorna i samarbete med Folkhälsoråden.

Kommunen omhändertar fordon som klassas som skrotbil/fordonsvrak parkerade på kommunal mark. Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna. På tomtmark är det tomtägarens ansvar.

Omhändertagandet av övergivna skrotbilar regleras i lag/förordning om flyttning av fordon (SFS 1982:129, 1982:198).

Definitionen skrotbil är "med hänsyn till sitt skick, den tid den stått på samma plats eller som av andra omständigheter anses vara övergivet och som har ringa eller inget värde".

Innan en bil kan forslas bort måste ägaren få en chans att hämta fordonet. Flyttas inte fordonet inom utsatt tid kontaktas auktoriserad bilskrotningsfirma.

Tekniska förvaltningen arbetar strategiskt med att förbättra trafiksäkerheten för alla trafikantslag. Detta arbete styrs bland annat av efterfrågan från kommuninvånare om hastighetsdämpande åtgärder.

För att ett farthinder ska anläggas på en gata tas hänsyn till följande:

  • Trafikräkningar.
  • Hastighetsmätningar.
  • Polisrapporterad olycksstatistik.
  • Sjukhusrapporterad olycksfallsstatistik.
  • Boendeundersökningar.
  • Där trottoar/gångcykelväg saknas, och att uppmätt medelhastighet är högre än 35 km/h.
  • Att det är samlingsplatser för barn (skola, lekplats) samt att majoriteten av de boende önskar åtgärder.

För åtgärd gäller följande

  • Vid 4-5 punkter bör åtgärder anläggas.
  • Vid 3 punkter kan åtgärder övervägas.
  • Vid 0-2 punkter är det tveksamt med åtgärder.

Förening som vill bygga farthinder ska göra det i samråd med tekniska förvaltningen. Föreningen får själv bekosta åtgärderna.

Häckar, buskar och träd nära tomtgränsen kan bli en allvarlig fara för trafiksäkerheten och ett hinder för trafiken. Växtlighet får inte skymma sikt eller trafikmärken.

Häckar och buskar ska växa inom sin egen tomt och får vid korsning och utfart inte vara högre än 80 centimeter. Kvistar och grenar ska tas bort upp till 2,6 meter över gång- och cykelbanan.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Relaterad information