Varje helgfri torsdag är det torghandel på torget i Töreboda.

Försäljningstiderna är mellan klockan 07.30–17.00. Är du intresserad av att boka en plats kontaktar du vår torgtillsyningsman.

Kostnad årsplats

Att hyra en årsplats kostar 2 630 kronor per år och plats.

Kostnad dagplats

En dagplats kostar 200 kronor per dag och plats.

En plats är 3 x 3,5 meter.

För att reglera torghandeln finns lokala ordningsföreskrifter för torghandel inom Töreboda kommun.

Tekniska nämnden föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

1 § Innehåll

Dessa föreskrifter gäller utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Syftet med före-skrifterna är att upprätthålla allmän ordning.

2 § Torghandelsplatserna

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som upplåtes till allmänna försäljnings-platser för torghandel (se även bilaga): Töreboda kommun: Torget i Töreboda

3 § Fasta och tillfälliga platser

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga platser som till antal och för-delning bestäms av tekniska nämnden. En fast plats får användas maximalt ett år åt gången. En tillfällig plats får användas endast en dag vid varje tillfälle och anvisas av tillsynsperson, utsedd av tekniska nämnden.

4 § Fördelning av försäljningsplatser

Vid fördelning av platser gäller följande:

  • Fasta platser fördelas av tekniska nämnden i turordning.
  • Tillfälliga försäljningsplatser fördelas genom att den som har betalat avgiften tar platsen i anspråk. Platsen markeras genom att ett försäljningsstånd ställs upp eller genom att varor på annat sätt placeras på försäljningsplatsen dock tidigast 30 minuter innan försäljningstiden enligt femte paragrafen börjar.
  • Fler än en försäljningsplats får tilldelas samma person eller företag endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. Endast hela platser får hyras och högst fyra platser per person eller företag.
  • När flera platser tilldelas samma person eller företag, ska platserna vara placerade intill varandra.

Rätten att använda en fast försäljningsplats får inte överlåtas på någon annan.

Om någon som har rätt till en fast försäljningsplats inte har tagit platsen i anspråk senast en timme efter försäljningstidens början eller gjort anmälan till tillsynspersonen att platsen kommer att användas senare på dagen, har tillsynspersonen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig saluplats.

5 § Tider för försäljning

Torghandel får ske på följande tider i Töreboda kommun:

Helgfria torsdagar klockan 07.30–17.00.

Om helgdag infaller på dag som skulle varit torgdag får torghandel i stället ske närmast föregå-ende vardag. Försäljning får även ske de sex vardagar som infaller närmast före påskdagen, mid-sommardagen och juldagen.

Försäljarna får tidigast 30 minuter före försäljningstidens början ställa upp redskap och lägga upp varor på försäljningsplatsen. Varor och redskap ska vara borttagna senast 30 minuter efter för-säljningstidens slut.

Tillståndsinnehavaren skall vara införstådd med att inskränkningar i nyttjandet av torghandels-platsen kan ske, till exempel vid andra evenemang, ombyggnationer och reparationer. Vid dessa tillfällen får innehavaren, om möjlighet finns, flytta torghandelsplatsen till närmast intilliggande plats eller annan angiven plats.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får tekniska nämnden besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

6 § Innehavarens upplysningsskyldighet

Den som disponerar en försäljningsplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om inne-havarens namn, postadress och telefonnummer. Överstiger priset för en enskild vara 300 SEK, skall informationen dessutom lämnas skriftligen till konsumenten.

7 § Försäljning av livsmedel

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (SFS 2006:804) och livsmedelsförordningen (SFS 2006:813) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

8 § Placering av varor, redskap och fordon

Varor, redskap och trottoarpratare får inte placeras utanför den förhyrda försäljningsplatsen. Försäljning bör ske från försäljningsbord med tak. Taket bör ha markisväv. För att få ställa upp fordon eller släpvagn på försäljningsplatsen krävs tekniska nämndens skriftliga tillstånd. Bilar som inte används som försäljningsplats får inte ställas upp inom de allmänna försäljningsplatserna. Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras inom de allmänna försäljningsområdena. Vid användning av gasol krävs att brandskyddsmyndighetens föreskrifter vad gäller användning av gasol följs.

9 § Renhållning

Den som disponerar en försäljningsplats ska senast 30 minuter efter försäljningstidens slut städa platsen och ta med sig avfallet. Lokala avvikelser kan förekomma. Platsen ska även hållas ren och snygg under den tid som försäljningen pågår.

10 § Förbud mot försäljning av vissa varor

Varor som vid saluförandet kan befaras komma att medföra avsevärda olägenheter ur ordningssynpunkt eller varor som utgöras av knivar, sprängdeg, skjutvapen, pyrotekniska artiklar får inte säljas på torghandelsplatsen.

11 § Godkända vågar

Det ankommer på tillståndsinnehavaren att tillse att vågen som används uppfyller de krav vad gäller mätnoggrannhet, kontroll och märkning som ställs enligt SWEDAC:s föreskrifter och allmänna råd.

12 § Kassaregister

Den som bedriver torg och marknadshandel på salutorg omfattas av regler om kassaregister enligt skatteförandelagen (2011:1244).

13 § Avgifter

För användning av torghandelsplatser äger kommunen rätt att ta ut avgift enligt lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift förr vissa upplåtelser av offentlig plats med mera enligt den taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

14 § Elanslutning

Elanslutning finns till torgplatser. Avgiften för elen ingår i hyresavgiften enligt gällande taxa.

15 § Tolkningsfrågor och kontraktsfrågor

Tekniska nämnden äger rätt att besluta i tolkningstillämpningsfrågor som gäller dessa ordningsföreskrifter. Tekniska nämnden äger även rätt att vid brott mot dessa ordningsföreskrifter häva avtal om försäljningsplats.

16 § Överträdelse av föreskrift

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot fjärde paragrafen sista stycket, femte, åttonde eller nionde paragrafen kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.

Hitta till Töreboda torg

Du hittar toret vid korsningen Drottninggatan 4 och Börstorpsgatan 1 i Töreboda.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

För bokning av torgplats: Tisdagar 15.00–16.00TorgtillsyningsmanKatarina Wikström072-978 03 33katarina.vikstrom@toreboda.se