Avgifter inom äldreomsorgen

Här hittar du information om avgifter för bland annat hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård.

Information om avgifter och hur de beräknas

Du som får hjälp från Töreboda kommun i form av hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård, särskilt boende, dagverksamhet eller andra insatser betalar en avgift för de insatser som du blivit beviljad. Hur stor avgift du betalar beror på din inkomst.

Det finns ett antal faktorer som påverkar din avgift

 • Hur många stödinsatser du har.
 • Din inkomst.
 • Förbehållsbelopp (minimibelopp och bostadskostnad).
 • Prisbasbelopp.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är nationellt fastställt av regeringen och justeras varje år.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet är det belopp du som enskild har rätt att ha kvar av din inkomst innan avgifter tas ut för insatser. I detta ingår minimibelopp och bostadskostnad.

Minimibelopp

Minimibeloppet är den summa som ska täcka normala levnadskostnader, till exempel mat, kläder, tidningar, förbrukningsvaror, hemförsäkring, hälso- och sjukvård, läkemedel och övriga personliga utgifter. Minimibeloppet är nationellt och uträknat med prisbasbeloppet som grund. Minimibeloppets storlek är beroende av din ålder och civilstatus.

Maxtaxa

Maxtaxan sätter en gräns för vad kommuner får ta ut i avgift från dig. Maxtaxa är den högsta sammanlagda avgiften för hemtjänst, servicetjänst, hemsjukvård, trygghetslarm, dagverksamhet och korttidsboende. Maxtaxan för 2024 är 2 575 kronor per månad.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är din betalningsförmåga, det som blir kvar när förbehållsbeloppet har räknats bort från din nettoinkomst. Om din inkomst efter skatt är högre än förbehållsbeloppet så finns det ett avgiftsutrymme. Är den lägre så betalar du ingen avgift. Du behöver aldrig betala mer än storleken på ditt avgiftsutrymme eller maxtaxan.

Minimibelopp

Minimibeloppets storlek för 2024 uppdelat på ålder och familjesammansättning

 • Ensamstående över 61 år, 7 062 kronor.
 • Ensamstående under 61 år, 7 768 kronor.
 • Sammanboende över 61 år, 5 762 kronor (per person).
 • Sammanboende under 61 år, 6 338 kronor (per person).

Faktorer som påverkar minimibeloppet

Kommunen kan i vissa fall fastställa ditt minimibelopp till en högre eller lägre nivå. Exempel på kostnader som kan ge ett förhöjt minimibelopp är fördyrad kost, till exempel på grund av att du äter på dagverksamhet eller att du har kostnader för god man. Exempel på faktorer som kan ge ett sänkt minimibelopp är om man inte har en utgiftspost som ingår i beräkningen på grund av att den ingår i avgiften för hemtjänst, dagverksamhet eller hyran för bostaden.

Jämkning vid dubbla boendekostnader

Du som fått biståndsbeslut om särskilt boende och därför får dubbla boendekostnader under en period kan ansöka om förhöjt minimibelopp under uppsägningstiden av ditt hyreskontrakt eller den tid som det tar att sälja din bostad. Du kan dock ansöka om som längst fyra månader.

Vad kostar mina insatser?

Din avgift påverkas av vilka insatser du har beviljats och dess omfattning. Kostnaden för de sammanlagda insatserna kan inte överstiga maxtaxan på 2 575kr per månad.

Hemtjänst

 • 400 kronor per timme för hemtjänstinsatser.
 • 130 kronor per vecka för Trygg hemgångsperiod.
 • 335 kronor per vecka för socialpsykiatriskt hemstöd.
 • 400 kronor per månad för kommunal hälso- och sjukvård med flera insatser.
 • 670 kronor per månad för kommunal hälso- och sjukvård med en enda insats.

Ovan belopp ingår i maxtaxan på 2 575 kronor per månad.

Trygghetslarm

 • 400 kronor per månad för en person i hushållet.
 • 600 kronor per månad för två personer i hushållet.
 • 540 kronor i installationsavgift (engångskostnad).
 • 500 kronor för borttappad eller skadad teknisk utrustning orsakad av oaktsamhet.

Månadsavgiften ingår i maxtaxan på 2 575 kronor per månad.

Dagverksamhet

 • 86 kronor per dag i omvårdnadsavgift för heldag.
 • 52 kronor per dag i omvårdnadsavgift för halvdag.
 • 58 kronor per portion för lunch.
 • 73 kronor per enkel resa.

Resa och mat ingår inte i maxtaxan. Men avgiften för mat inkluderas som en fördyrande kostnad i ditt minimibelopp.

Korttidsvistelse

 • 86 kronor per dag i omvårdnadsavgift.
 • 141 kronor per dag för mat.

Omvårdnadsavgiften ingår i maxtaxan, men inte avgiften för mat. Men avgiften för mat inkluderas som en fördyrande kostnad i ditt minimibelopp.

Övriga insatser som inte ingår i maxtaxan

 • Måltid i restaurang, 70 kronor per portion.
 • Varuhemsändning, 56 kronor per tillfälle (ingen extra kostnad för transport).

Behov av särskilt boende fastställs genom biståndsbeslut. Avgifterna för särskilt boende ser ut som följer.

 • 2 575 kronor per månad i omvårdnadsavgift (ingår i maxtaxan).
 • 4 230 kronor per månad i matkostnad (ingår inte i maxtaxan).
 • 7 035 kronor per månad i bostadshyra för boende på Björkängens äldreboende.
 • 5 484–6 395 kronor per månad i bostadshyra för boende på Krabbängsgårdens äldreboende

Du har möjlighet att söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Pensionsmyndigheten.

Töreboda kommun har 5 olika trygghetsboenden, vanliga lägenheter för dig över 65 år.

Hyresnivåerna skiljer sig något beroende på i vilket boende du bor.

 • Baltzar, 6 894 kronor per månad.
 • Bergmansgården, 4 404–11 025 kronor per månad.
 • Klockaregatan 8–10, 6 059 kronor per månad.
 • Kronvägen, 6 189 kronor per månad.
 • Prästkragen, 9 371–11 576 kronor per månad.

Läs mer om kommunens trygghetsboenden på sidan Trygghetsboende.

Räkneexempel ordinärt boende, ensamstående över 61 år

 • Inkomst efter skatt, 9 012 kronor.
 • Bostadstillägg, 3 780 kronor.
 • Total inkomst, 12 792 kronor.
 • Hyra, 6 025 kronor.
 • Minimibelopp, 7 062 kronor.
 • Förbehållsbelopp, 13 087 kronor.

Eftersom förbehållsbeloppet är 295 kronor högre än den totala inkomsten så debiteras ingen avgift för hemtjänst.

 • Inkomst efter skatt, 11 470 kronor.
 • Bostadstillägg, 2 500 kronor.
 • Total inkomst, 13 970 kronor.
 • Hyra, 5 085 kronor.
 • Minimibelopp, 7 062 kronor.
 • Förbehållsbelopp, 12 147 kronor.

Eftersom förbehållsbeloppet är 1 823 kronor lägre än den totala inkomsten så kan totalt 1 823 kronor debiteras i hemtjänstavgift.

 • Inkomst efter skatt, 16 200 kronor.
 • Bostadstillägg, 0 kronor.
 • Total inkomst, 16 200 kronor.
 • Hyra, 5 700 kronor.
 • Minimibelopp, 7 062 kronor.
 • Förbehållsbelopp, 12 762 kronor.

Eftersom förbehållsbeloppet är 3 438 kronor lägre än den totala inkomsten så kan totalt 2 575 kronor debiteras i hemtjänstavgift. 2 575 kronor är ju maxbeloppet, du betalar aldrig mer än det.

Räkneexempel särskilt boende, ensamstående över 61 år

 • Inkomst efter skatt, 6 800 kronor.
 • Bostadstillägg, 6 000 kronor.
 • Total inkomst, 12 800 kronor.
 • Hyra (Björkängen), 7 035 kronor.
 • Minimibelopp, 7 062 kronor.
 • Förbehållsbelopp, 14 097 kronor.

Eftersom förbehållsbeloppet är 1 297 kronor högre än den totala inkomsten så debiteras ingen omvårdnadsavgift.

 • Inkomst efter skatt, 11 500 kronor.
 • Bostadstillägg, 4 000 kronor.
 • Total inkomst, 15 500 kronor.
 • Hyra (Björkängen), 7 035 kronor.
 • Minimibelopp, 7 062 kronor.
 • Förbehållsbelopp, 14 097 kronor.

Eftersom förbehållsbeloppet är 1 403 kronor lägre än den totala inkomsten så debiteras omvårdnadsavgift på motsvarande summa.

 • Inkomst efter skatt, 16 200 kronor.
 • Bostadstillägg, 0 kronor.
 • Total inkomst, 16 200 kronor.
 • Hyra (Krabbängsgården), 5 484 kronor.
 • Minimibelopp, 7 062 kronor.
 • Förbehållsbelopp, 12 546 kronor.

Eftersom förbehållsbeloppet är 3 654 kronor lägre än den totala inkomsten så debiteras full omvårdnadsavgift på 2 575 kronor. 2 575 kronor är ju maxbeloppet, du betalar aldrig mer än det.

Betalning och uppgifter om inkomst

Här hittar du information om betalning och hur du lämnar dina inkomstuppgifter.

Månadshyra för särskilt boende och trygghetslägenheter faktureras i förskott. Rörliga kostnader för hemtjänstinsatser, mat, resor och omvårdnad faktureras i efterskott. Månadsbeloppet kan variera beroende på hur mycket av tjänsterna du har nyttjat. Avgiftshandläggaren sammanställer varje månad vad som ska faktureras dig utifrån underlag som inlämnas från respektive insatsenhet.

Fakturan skickas till dig som vårdtagare eller till den som anmälts som fakturamottagare. Det finns möjlighet att betala genom autogiro eller e-faktura.

Om du vet att du ska resa bort eller vara borta från hemmet av någon anledning måste du meddela personalen minst sju dagar i förväg för att få avdrag på avgiften från första dagen. Frånvaroavdrag på avgiften får du till och med dagen innan du kommer tillbaka hem.

Vid akut sjukhusvistelse får du avdrag från första dagen.

Trygghetslarm och kommunal hälso- och sjukvård betalar du alltid för, även vid frånvaro.

Om du bor i särskilt boende görs avdrag på mat och omvårdnadsavgiften från första dagen. Hyran måste du alltid betala, även om du skulle vara bortrest under några dagar.

Avgiften som du betalar för den hjälp kommunen erbjuder beror på vilken inkomst du har. Första gången du får någon form av biståndsbedömd insats, kommunal hälso- och sjukvård, trygghetslarm eller flyttar till ett särskilt boende får du en blankett, där du ska fylla i dina uppgifter om inkomst. Om du väljer att inte rapportera någon inkomst kommer avgiften utgå från att du kan betala maxtaxa.

Ditt civilstånd påverkar hur dina inkomster beräknas. Inkomsten för makas räknas samman och delas i två lika delar. Undantag är om följande två förutsättningar är uppfyllda.

 • Make/maka som bor i särskilt boende har lägre inkomst än make/maka som bor kvar i ordinärt boende.
 • Make/maka som bor kvar i ordinärt boende inte har hemtjänst eller någon annan avgiftsgrundande insats.

Vilka uppgifter behövs?

På blanketten ska du fylla i följande uppgifter

 • Alla inkomster utom allmän pension eller sjukpenning.
 • Inkomst av kapital.
 • Utlandspension.
 • Ersättning från olika försäkringar.
 • Uppgifter om ditt boende, hyra eller fastighetsuppgifter.

Allmän pension eller sjukpenning hämtas direkt från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan, de behöver du inte ange.

Anmäla ändrad inkomst

Du är skyldig att själv informera om det händer något under året som kan påverka avgiften. I början på året skickar vi ut en ny inkomstförfrågan där du meddelar eventuella förändringar.

Publicerad: 15 mars 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

AvgiftshandläggareJenny Augustsson0506-181 58jenny.augustsson@toreboda.se