Vi är restriktiva när det gäller fällning av träd. Träd som bedöms värdefulla som parkträd, viktiga för naturupplevelsen eller för den biologiska mångfalden tas generellt inte ner. Stor hänsyn tas till helheten i området. I dagsläget tar kommunerna endast ner så kallade riskträd, läs mer om detta längre ner.

Akut fällning av riskträd

Vid akut läge, ring Medborgarkontoret, dygnet runt

Riskträd

Så kallade riskträd, alltså träd som hotar att falla över byggnationer eller stråk där många människor passerar prioriteras och tas ned av kommunen. Gäller ärendet ett riskträd ska kontakt tas med kommunen via telefon eller felanmälan. Träd som hotar trafiksäkerhet, belysning och trygghet får också förtur. Vi genomför kontinuerligt trädfällningar och röjningsinsatser som en del av den löpande skötseln av park- och naturmark.

Bedömning

Kommunen är generellt restriktiv till att ta ner träd. Vi tittar på följande kriterier när vi bedömer huruvida träd får fällas eller inte:

 • Är trädet farligt för fastigheten, dess boende eller allmänheten?
 • Är trädet sjukt?
 • Hur påverkas stads- eller landskapsbilden?
 • Hur påverkas undervegetationen, är risken stor för att sly och ogräs i stället ökar?
 • Är trädet skyddsvärt?
 • Vi värnar speciellt äldre träd och särskilt ekar och tallar samt trädrader/alléer.

Följande är inte giltiga skäl för att få fälla ett träd:

 • Att löv, barr eller kottar blåser in på annan fastighetsmark.
 • Att träd står i vägen för paraboler.
 • Att träd skuggar uteplatser eller motsvarande.
 • Att träd eller vegetation skymmer utsikt.
 • Att träden orsakar allergi. Pollen har en större spridning och är omöjligt att förhindra.


Möjlighet till synpunkter

Är du som anmälare inte nöjd med beslutet som fattas kan ny anmälan göras. Träd växer och det är därför fullt möjligt att ett annat besked lämnas vid olika tillfällen.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Relaterad information