Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

Ämnen som tillförs avloppsvattnet och som inte kan avskiljas i våra reningsverk leds ut i sjöar och vattendrag. Här lever växter och djur. Samma vatten nyttjas för bad, friluftsliv och dricksvattenproduktion.

Utöver att skada vattenmiljön riskerar utsläpp av oönskade ämnen till det kommunala avloppsnätet även att medföra skador i ledningar, pumpstationer och reningsverk samt dålig arbetsmiljö för vår personal. Det är därför viktigt att alla som är anslutna till det kommunala avloppsnätet hjälps åt för att förhindra att oönskade ämnen kommer ut i avloppssystemet.


Riktlinjer har tagits fram för att tydliggöra vad som gäller för utsläpp av avloppsvatten från industrier, livsmedelsverksamheter och andra verksamheter. Riktlinjerna innehåller också information om avloppsreningsverkens uppgift och vad som händer vid utsläpp av oönskade ämnen.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt