Parker och grönområden

Visste du att i Töreboda kommun finns 23 hektar park- och naturmark som Tekniska förvaltningen ansvarar för?

I Töreboda tätort finns tre större parker och ett flertal mindre parker.

Grönområdena fyller en viktig social funktion och erbjuder därför attraktioner för alla åldrar. Varje sommar anläggs vackra blomsterarrangemang. Allt för att skapa en positiv vardag och spännande möten.

Skötsel av parker och grönområden

Skötselplanen är gemensam för Mariestads, Törebodas och Gullspångs kommuner.

Målet med skötselplanen är att skapa ett underlag för att nå visionen i strategi för Agenda 2030 om grönare städer som är attraktiva för medborgare och besökare.

Stort fokus har lagts på att ställa om mot skötselmetoder som främjar biologisk mångfald, kräver mindre arbetsinsats och användning av fossila bränslen. Därigenom kan kommunen arbeta mot klimatmålen att skapa grönytor som är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara.

Skötselplanen kan ses som en handbok och uppslagsverk för parkskötsel där det även finns hänvisningar till litteratur med möjlighet till fördjupning för den som vill lära sig mer.

Skötselplanen är kopplad till skötselytorna i den digitala kartan, MyCarta. Genom att klicka på ett område i kartan ska det gå att se vilken sorts skötselyta det är.

Du hittar kartan och skötselplanen på länken Skötselplan Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Lekplatser

Lekplatser som är spännande och roliga spelar en viktig roll i de flesta barns liv. Barn behöver leka och röra på sig för att utvecklas och hålla sig friska. Vårt mål är att lekplatserna ska fungera som mötesplatser, ha ett stort lekvärde och en hög säkerhetsnivå.

Töreboda kommun har 15 stycken lekplatser varav 12 stycken finns i Törebodas tätort. De övriga finns i Moholm, Älgarås och Lagerfors.

Upptäcker du fel eller brister på någon av våra lekplatser eller vill du framföra några synpunkter, kontakta oss på Tekniska förvaltningen.

Trädfällning

Har du önskemål om trädfällning, slyröjning eller liknande på kommunal mark kan du fylla i e-tjänsten Riskträd på kommunal mark.

Allemansrätt

Allemansrätt är en lag vi har i Sverige som ger alla människor att röra sig över privat mark i naturen. att tillfälligt uppehålla sig och till exempel plocka bär, svamp och vissa andra växter. Med rätten följer krav på hänsyn och varsamhet mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor. Läs mer om Allemansrätten på Naturvårdsverkets sida.

Publicerad: 23 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Relaterad information