Utvecklingsplan Älgarås

Töreboda kommun arbetar med att utveckla kommunen och har i dialog med invånarna tagit fram utvecklingsplaner för olika delarna av kommunen.

Medborgardialog

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är viktigt för Töreboda kommun. Det handlar dels om att skapa tillit till det demokratiska systemet, dels om att utveckla ett hållbart samhälle och skapa förutsättningar för landsbygdsutveckling. Medborgardialoger ger oss verktyg för att få insikt om hur våra medborgare tänker i olika frågor. Det är viktigt för oss att samla in och ta tillvara medborgarnas kunskaper och idéer vilket ska forma underlag när politikerna ska fatta beslut.

Medborgardialog i Älgarås 24 april har genomförts

Den 24 april genomfördes medborgardialog i Älgarås och vi tackar för både deltagande, engagemang och synpunkter under mötet. För mer information läs: Sammanställning från medborgardialog i Älgarås 24 april 2024.

 • Inledning: Kommunen inleder presentation av ekonomiska förutsättningar och kommande etableringar i närområdet.
  Töreboda kommun kommer att gynnas av Volvos kommande etablering i Mariestad samt övriga etableringar i närområdet såsom Metsää och pappersfabrik i Otterbäcken. Tillväxten kommer att gynna Töreboda kommun över tid.
  När det gäller det ekonomiska läget så är det för närvarande svårare tider vilket syns i bokslut 2023 och kommande prognos 2024 och budget 2025.
  Budget för utvecklingsplanerna Älgarås och Moholm är en miljon under 2024, fördelat 500 000 för Älgarås och utvecklingsarbetet. Samtidigt kan vi om behov finns förändra budgeten om det krävs som ett led i fler satsningar i Älgarås. Viktigt att vi hänger med även inom ramen för landsbygdsutvecklingen.
  Översiktsplanen 2030 har ännu inte vunnit laga kraft och finns att läsa på www.toreboda.se
  Ny detaljplan gällande siloområdet har tagit fram där det finns tankar om bland annat bostäder och hotell. Kommunen informerar om att det sker en dialog om detaljplanen den 14 maj på Gjutaren.
 • Trivsel och service. Älgarås skola har för närvarande 55 barn som går på skolan. Förskolan består i dag av två avdelningar med totalt 22 barn. Två väl fungerande verksamheter som i dag har ett mycket bra samarbete med föräldraföreningen.
  Fritidsgården håller öppet på onsdagar.
  Meröppet bibliotek .
  Gym i källaren som finns i samma lokal som skytteföreningen.
  Servicehuset som mötesplats är viktig och behöver säkerställa teknik som kan gynna verksamheter och föreningar framöver. Det finns behov av nya stolar och bord, skärm för att underlätta möten, filmvisning och exempelvis föreläsningar. Skärm är på gång och beställd hos IT.
 • Stiftelsehusen ska renoveras vilket omfattar två huskroppar. Initialt är fokus på att hyra ut till arbetare under kommande etableringar i närområdet. Ansvarig för arbetet är Törebodabostäder AB.
 • Grillplatsen är påbörjad vid servicehuset men är felplacerad utifrån de förslag som diskuterats. Vi behöver säkerställa två kägelplaner och dessutom så firrar kägelklubben 25 års jubileum så det måsta då vara möjligt att nyttja två banor. Under kvällen så har vi haft dialog och bedömningen är att det går att anlägga grillplatsen där vi påbörjat samt möta upp behovet av två kägelbanor.
 • Lediga tomter i Töreboda kommun nås via vår hemsida, Lediga tomter och boendeprojekt - Töreboda (toreboda.se) Vi kommer att marknadsföra Älgarås än mer framöver och som ett led i kommande etableringar.
 • Information och marknadsföring.
 • Om det är evenemang som är på gång i Älgarås så kan man framför allt använda evenemangskalender. Under Evenemang i Töreboda (vastsverige.com) kan man lägga till sitt evenemang.
 • Den 10 april 2024 övergick toreboda.se till en ny webblösning. En ny och modern servicewebb med tydlig serviceinriktning med invånarens behov i fokus.
 • Under dialogmötet så har nya infartsskyltar presenterats. För närvarande pågår en dialog med Trafikverket för att hitta en lämplig placering. Förslaget enligt följande:
 • Under dialogmötet så har nya infartsskyltar presenterats. För närvarande pågår en dialog med Trafikverket för att hitta en lämplig placering. Förslaget enligt följande:
 • Platsvarumärket Älgarås är viktigt och berättar om vår gemensamma plats. Handlar både om kommunikation och bilden av Älgarås. Arbetet är viktigt framöver för att vi tillsammans ska kunna utveckla platsen och skapa ett fortsatt levande Älgarås.
 • Företagsbesök är en annan viktig del i arbetet för att stärka Älgarås. Töreboda kommun prioriterar företagsbesök och har även skett i Älgarås. Är det så att man har ett företag och vill ha företagsbesök så är det bara att höra av er till Johan Storm, johan.storm@toreboda.se
 • Kultur och föreningsliv. Töreboda kommun har antagit ett nytt kulturpolitiskt program för 2023–2026. Programmet utgår från ett brett kulturbegrepp där kultur skapas av människor och i möten mellan människor. I Älgarås har start av Slagföreningen haft stor betydelse för att vi tillsammans kan göra mer och att fler saker bli gjorda. Under dialogmötet så har Töreboda kommun informerat om idrottsrådet som har som primärt syfte att utveckla idrotten i vår kommun. Folkhälsorådet har också en stödjande funktion och har bland annat beviljat medel till föräldraföreningen som med hjälp av dessa har kunnat erbjuda aktiviteter till barn och unga.
 • Brottsförebyggande arbete. De viktigaste faktorerna i ett tryggt samhälle är känslan av tillhörighet och ha tillit och förtroende för varandra. Mot bakgrund av detta så fortsätter Töreboda kommun tillsammans med Polisen ett brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. I Skaraborg finns i dag sju kommunpoliser varav Helen Benjaminsen arbetar för MTG. Samarbete har bland annat skett gällande trygghetsvandringar och motverka bedrägerier mot äldre. Man ska inte tveka att ringa och anmäla på 114 114 eller 112 om behov finns. Fråga ställs under presentationen kring fältassistenterna som tagits bort och som var en viktig funktion i det förebyggande arbetet. Kommunalråd svarar upp och det handlar om en ansträngd ekonomisk situation som förklarar att så skedde, även om fältarnas arbete var viktigt och har fungerat bra. Dock är detta verksamhet som inte är lagstadgad vilket medför risker vid en försämrad ekonomi och att vi då har fått prioritera att ha kvar andra insatser. För mer information Brottsförebyggande arbete - Töreboda (toreboda.se).
 • Slagföreningen i Älgarås. Sandra Gustavsson ordförande informerar: Medlemmar från elva föreningar ingår och genom utvecklingsplanen fanns en önskan från Töreboda kommun att ha en aktiv samhällsförening för ett nära samarbete runt utvecklingsplanen. Dels har detta gett upphov till möten mellan föreningar och Töreboda kommun, Älgaråsdagen som åter genomförs den 18 maj under 2024.

Viktiga frågor och ämnen som diskuterades under kvällen:

 • Hur förbereder sig/arbetar Töreboda kommun utifrån om det skulle bli ett krig? Hur rustar vi oss för detta och vad har vi i dag?
  Kommundirektör Michael Nordin svarar upp att det för närvarande handlar mycket om att hantera våra basverksamheter utifrån exempelvis elavbrott och IT-störningar. I arbetet är bland annat våra säkerhetssamordnare en viktig del i arbetet med organisationens säkerhetsarbete. Bland annat handlar det om att säkerställa så att verksamhetens säkerhetskrav uppfylls, förutse risker och utveckla säkerhetsmedvetenheten inom vår organisation.
  Trygghetspunkten i Älgarås är inte helt klart men det blir med största sannolikhet bli Servicehuset. En trygghetspunkt är en mötesplats dit människor kan vända sig vid större kriser i samhället såsom omfattande el- eller värmebrott.
 • En fråga som också ställs är detta med civilförsvaret
  Töreboda kommun har informerat om Frivillig resursgrupp (FRG). Under mötet så informeras alla som är där om uppstartsmötet som äger rum 21 maj mellan 18:00-19:00 på Gjutaren. Mer information; Tillsammans gör vi skillnad. Anslut dig till Töreboda och Gullspångs Frivillig Resursgrupp (FRG) - Töreboda (toreboda.se)
 • En annan fråga gäller transport av farligt gods genom Älgarås på järnvägen och hur vi hanterar detta?
  Det finns ju tydlighet i transporter av farligt gods och det görs ju kontinuerliga risk och sårbarhetsanalyser.
 • Hur många skyddsrum har vi i Älgarås?
  Skolan har skyddsrum och för mer information så kan man gå in via MSB Skyddsrumskarta (msb.se)
 • En synpunkt som delades av flera är att det fortsatt går för långsamt att genomföra det som kommunen har fått till sig och som beslutats ska genomföras. Det behöver gå snabbare.
 • Får man elda ris på sin tomt?
  Nej, sedan 1 januari 2024 är det förbjudet att elda trädgårdsavfall. För mer information. Elda inte trädgårdsavfall - Töreboda (toreboda.se) Frågan ska dock diskuteras på Kommunstyrelsens kommande möte den 13 maj 2024.

Andra förslag som framkom under diskussioner vid bordet:

 • Finns en önskan om att uppgradera gymmet med nya maskiner och få en större yta.
 • Finns ett behov av laddstolpar i Älgarås. I den kommande ladd infrastrukturplanen finns förslag på placering av laddstolpar. En plan som går upp i utvecklingsutskottet den 6 maj 2024.
 • Äldre som vill kunna nyttja idrottshallen på skolan för gympa. I samband med detta så behöver vi också fundera på att formalisera ett beslut till uthyrare att boende och föreningar i Älgarås har den möjligheten utan kostnad.
 • Första intrycket är viktigt och det behöver städas upp (en del tomter). Kan inte kommunen placera ut containrar? Detta är en önskan från några att så sker.
 • Utökat antal bussturer till och från Älgarås är ett önskemål. Det är viktigt att Töreboda kommun aktivt arbetar för detta när man möter Västtrafik.

Anteckningar av:

Joakim Stier, Töreboda kommun

UtvecklingsstrategJoakim Stier0506-182 89joakim.stier@toreboda.se
Publicerad: 08 april 2024 Uppdaterad: 24 maj 2024

Kontakt

UtvecklingsstrategJoakim Stier0506-182 89joakim.stier@toreboda.se

Relaterad information