Barnets vistelsetid på fritidshem

Före och efter skoldagen kan ditt barn ha placering i fritidshem, fritids. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshem finns oftast i samma lokaler som skolan.

Schematid

Barnens schematid baseras på vårdnadshavares arbetstid eller studietid inklusive rimlig gång- eller restid samt lämning och hämtning. Vid oregelbunden arbetstid, exempelvis nattarbete, gäller även skälig tid för vila på dagen. Den vårdnadshavare som börjar sitt arbete/studier senast och den som avslutar sitt arbete/studier tidigast är det som styr barnets schematider. Står man på inringning eller av andra skäl har svårt att lämna in ett schema måste man prata med personalen om detta. Vid syskon på samma fritids måste det läggas in tider för samtliga barn, inte endast för ett.

Om det inte finns tider i SchoolSoft räknar vi med att ditt barn inte behöver plats den dagen. Vi bemannar efter antal barn.

Scheman måste skrivas in minst två dagar innan de börja gälla och ändringar inom två dagar kan ej göras på SchoolSoft utan då får ni ta kontakt med avdelningen. Möjlighet att lägga in tider för lov kommer kunna göras cirka fyra veckor innan lov och stängas cirka två veckor innan lovet.

Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare har rätt till fritids utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg där barnet för tillfället vistas. Båda vårdnadshavarna ska då ansöka om plats och båda vårdnadshavarna är kontraktsinnehavare. Respektive vårdnadshavare ska då söka egen plats utifrån sin familjs behov. Barnet har en plats kopplat till två kontrakt.

Vårdnadshavare ansvarar för barnet i samband med lämning och hämtning.

Ditt barn kommer att vistas mycket utomhus och behöver därför ha kläder för alla väder. Ett extra ombyte ska alltid finnas på fritidshemmet. Tänk på att märka barnens kläder med namn, det underlättar för alla.

Vid vårdnadshavares sjukdom har barnet rätt till vistelse, om så behövs, efter den andre vårdnadshavarens arbetstid under en vecka. Vid vårdnadshavares sjukhusvistelse ändras tiden efter den andra vårdnadshavaren, som lämnar och hämtar barnet.

Vårdnadshavare har inte rätt, vid längre sjukskrivningar än en vecka, att lämna sitt barn till fritidshemmet.

Om barnet behöver tid på fritidshemmet beslutar rektor i varje ärende och det är alltid barnets eget behov som styr.

Vid tillfällig föräldrapenning (vab) har fritidshemsbarn inte rätt till fritidshem vid syskons sjukdom. Om barnet behöver tid på fritidshem beslutar rektor i varje ärende och det är alltid barnets eget behov som styr.

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning.

Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till fyra stängda studiedagar per år. Datum för fritidshemmens stängningsdagar finns på sidan för läsårstider och lov, under fliken stängningsdagar för fritidshem på samma sida.

Vid lov och klämdagar samarbetar förskolorna och fritidshemmen. Det innebär att barnen får vara på en annan förskola eller fritidshem än den de brukar vara på. På loven arbetar vikarier.

Ibland inträffar händelser som vi inte kan förutse. Detta kallas force majeure. Om verksamheten måste stängas på grund av personalens sjukdom eller yttre omständigheter gäller force majeure vilket innebär att de som drabbas av inkomstbortfall eller kostnader på grund av stängning inte har rätt till ersättning/skadestånd från kommunen.

Detta gäller även i andra fall av force majeure.

All personal i förskola och fritidshem omfattas av sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om barnen och deras hemförhållanden får lämnas ut utan vårdnadshavarnas medgivande, 23 kapitlet 3 § Offentlighets- och sekretesslagen, OSL.

Personalen i förskolan/fritidshem är anmälningsskyldiga och ska genast anmäla till socialtjänsten om de i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Personal är också skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning. Det är oron för barnet som ska anmälas. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver personalen inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att de misstänker det. Det är socialtjänsten som utreder barnets situation och bedömer om barnet behöver skydd eller stöd, 14 kapitlet 1 § punkt 1 Socialtjänstlagen, SoL.

Töreboda kommun har kvällsöppen förskola och fritidshem på förskolan Bergmansgården klockan 18.00–22.00 vardagskvällar.

För att vara berättigad till kvällsförskola/kvällsfritids krävs det att båda sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare har behov av kvällsomsorg på obekväm tid under en längre tid, gäller det bara enstaka kvällar får man lösa omsorgsbehovet för barnen på egen hand.

Mer information om kvällsöppet fritidshem och hur du ansöker finns på sidan kvällsöppen förskola och fritidshem.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Besöksadress

Administratör förskola och fritidshem
Kyrkogatan 26
Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Administratör förskola och fritidshemBenny Wigerdal0506-181 66fskadmin@toreboda.se

Relaterad information