Styrande dokument, taxor och avgifter

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Utöver kommunallagen och andra lagar utformar kommunen egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och styras.

Töreboda kommuns viktigaste styrdokument är kommunfullmäktiges mål- och budgetdokument för mandatperioden. Utöver mål och budget reglerar inte kommunallagen vilka andra övergripande styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas.

Inom viss kommunal verksamhet är dock annan lagstiftning starkt styrande vilket medför att kommunen måste upprätta styrdokument. Exempel på sådana styrdokument är översiktsplan, jämställdhetsplan, detaljplaner och skolplan. Förutom de lagstadgade styrdokumenten finns det andra styrdokument som varje kommun själv väljer att ta fram inom olika områden för att förtydliga en viljeriktning eller ett förhållningssätt.

Kommunal författningssamling

Utöver ovan nämnda styrdokument finns det ytterligare andra dokument som utifrån lagstiftning styr en kommun i form av reglementen, föreskrifter samt avgifter och taxor. Dessa dokument ingår i det som kallas författningssamling. Författningssamlingen ska finnas på kommunens hemsida och samla de styrande dokument som rör dig som medborgare och det kommunala beslutsfattandet.

I författningssamlingen ingår alltså dokument som till exempel lokala ordningsföreskrifter, avgifter för kommunalt vatten och avlopp, avgifter för biblioteksservice, föreskrifter för torghandel, avgifter för barnomsorg och nämndernas reglementen.

Nämndernas och verksamheternas egna styrdokument tillhör inte författningssamlingen och kan publiceras separat.

Har du några frågor kring våra styrdokument kan du vända dig till kommunens kansli.

Töreboda kommun har fastställda taxor och avgifter för olika typer av tjänster.

Arbetet i kommunfullmäktige styrs av en arbetsordning medan de andra utskotten och nämndernas ansvar och uppgifter styrs av reglementen.

I Sverige kan en föreskrift meddelas genom lag eller förordning. Regeringen kan i en förordning ge kommuner rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordningen, till exempel lokala ordningsföreskrifter, lokala renhållningsföreskrifter och lokala trafikföreskrifter.

Töreboda kommun äger ett antal bolag. Här hittar du hur dessa styrs genom bolagsordningar och ägardirektiv.

Övriga styrdokument

Nedan hittar du information om kommunens övriga styrdokument i form av exempelvis strategier, program, planer och policys som påverkar dig som medborgare i Töreboda kommun. Samtliga dessa dokument är beslutade av kommunfullmäktige.

En strategi beskriver vägval och långsiktiga mål.

Program är en mellanform av strategi och plan. Betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Beskriver vad som vill uppnås och vilka metoder som vill användas.

Plan är en instruktion och ger direktiv. Den anger vad som ska uppnås inom ett visst område på en detaljerad nivå. Planen beskriver önskade åtgärder och anger vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs, när de ska vara genomförda samt vilka prioriteringar som ska göras.

En policy anger kommunens förhållningssätt i en specifik fråga eller inom ett visst område.

Regler anger absoluta normer för medarbetarnas agerande. De är liksom lagtext tydliga och innehåller inte formuleringar som låter den enskilde göra enskilda tolkningar. Reglernas roll är att sätta gränser och föbjudna beteenden.

Riktlinjer avser främst frågor som rör ren verkställighet och detaljeringsgraden är högre än i en policy. Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifter ska utföras och ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 12 juli 2024

Kontakt