Kommunens revisorer har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Kommunrevisionens granskningen ska pröva om verksamheten sköts:

  • På ett ändamålsenligt sätt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • Om räkenskaperna är rättvisande.
  • Om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna granskar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige. För att utföra granskningen har kommunfullmäktige utsett fem revisorer.

Förtroendevalda revisorer 2023-2026

  • Bo Kindbom (S), ordförande.
  • Uno Johansson (M), vice ordförande.
  • Tora Blom (S).
  • Kurt Karlsson (M).
  • Gunnar Karlsson (SD).
Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 24 maj 2024

Kontakt

Ordförande revisionenBo Kindbombo.kindbom@toreboda.se