Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg arbetar med att stödja och hjälpa människor som har behov av det. Vi arbetar både med förebyggande och praktiska hjälpinsatser.

Individ- och familjeomsorg, IFO

I Töreboda kommun finns två enheter, IFO för barn och familj och IFO vuxen. En stor del av verksamheten är reglerad i olika lagar, till exempel socialtjänstlagen. Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få bistånd till sin försörjning och livsföring i övrigt. Verksamheten ansvarar för att de mål och ambitioner som kommunstyrelsen politiker sätter upp genomförs.

Information om Signs of Safety

Töreboda kommun har beviljats medel från Europeiska Socialfonden, ESF till kompetensutveckling för socialtjänsten under perioden 202309-01 till 2025-08-31. Under hösten 2023 har socialtjänsten i Töreboda kommun påbörjat införandet av Signs of Safety som är ett förhållningssätt för att förbättra samarbetet med dem vi möter i syfte att skapa goda relationer och stöttande nätverk runt barn, familjer och enskilda vuxna.

Med utgångspunkt i barns, familjers och enskilda vuxnas egna resurser är ett mål att personen eller familjen ska uppleva att de får rätt stöd eller insats. Ett annat mål är att nätverket runtom ska uppleva ökad delaktighet i hela processen. För socialtjänsten i Töreboda kommun är satsningen även viktig för att kunna ställa om till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Samtidigt som vi genom vårt långsiktiga utvecklingsarbete ska säkerställa att vi är hållbara över tid.

EU-logga
Publicerad: 11 mars 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Individ- och familjeomsorg för barn och familj

Kontakt

EnhetschefIFO barn och familjAnna-Lena Rydberg0506-181 64anna-lena.rydberg@toreboda.se
EnhetschefIFO barn och familjAnanthi Flodin0506-182 96ananthi.flodin@toreboda.se

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Kontakt

EnhetschefIFO VuxenAnnika Sundin Gustafson0506-181 32annika.sundin-gustafson@toreboda.se