Utvecklingsplan Moholm

Töreboda kommun arbetar med att utveckla kommunen och har i dialog med invånarna tagit fram utvecklingsplaner för olika delarna av kommunen.

Medborgardialog

Medborgares möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling är viktigt för Töreboda kommun. Det handlar dels om att skapa tillit till det demokratiska systemet, dels om att utveckla ett hållbart samhälle och skapa förutsättningar för landsbygdsutveckling. Medborgardialoger ger oss verktyg för att få insikt om hur våra medborgare tänker i olika frågor. Det är viktigt för oss att samla in och ta tillvara medborgarnas kunskaper och idéer vilket ska forma underlag när politikerna ska fatta beslut.

Medborgardialog i Moholm nu genomförd

Töreboda kommun tackar för bra dialogkväll den 29 mars 2023 i Moholm. Kännetecknande för kvällen var ett stort engagemang och vilja att tillsammans utveckla Moholm och sätta prägel på den framtida utvecklingsplanen 2023-2026. Töreboda kommun kommer nu att sammanställa de synpunkter som inkommit och fortlöpande informera om det fortsatta arbetet här via vår hemsida. Samtidigt som vi självklart kommer att träffa Moholms samhällsförening, övriga föreningar, hyresvärdar och företag över tid i Moholm. Om du inte hade möjlighet att delta på medborgardialogen så går det självklart bra att komma in med synpunkter och tankar om hur vi på ett bra sätt utvecklar Moholm som en viktig del av Töreboda kommun.

Möte projektgruppen genomförd 11 april 2023

Projektgruppen för Moholms utvecklingsarbete har träffats och tittat närmare på de synpunkter och önskemål som inkommit. Just nu pågår arbetet med att ta fram och prioritera genomförandet av förbättringar. Bland annat har de beslutat att omgående besiktiga och inventera behoven på lekplatserna i Moholm, samtidigt som projektgruppen också väger in de synpunkter som inkommit gällande lekplatserna. Man planerar även in ett möte inom snar framtid med föreningarna i Moholm för att påbörja en dialog över tid och där vi tillsammans ska säkerställa en utveckling som gynnar Moholm. Vi uppdaterar er här kontinuerligt det framtida arbete med utvecklingsplan Moholm.

Utvecklingsplan Moholm 2023-2026 antagen av Kommunstyrelsen 2023-06-05

Den 5 juni beslutade Kommunstyrelsen att anta upprättat förslag till utvecklingsplan för Moholm för perioden 2023-2026. Planen ska revideras en gång per mandatperiod. Det upprättade förslaget innehåller målsättning, åtgärder och planering av åtgärder för att beskriva hur Moholm som tätort ska utvecklas och möta framtidens olika behov och utmaningar. Lokal förankring och lokalt ansvarstagande är väsentligt i sammanhanget och de goda erfarenheterna ska tillvaratas och utvecklas. Planen ska på så sätt beskriva hur Moholm som tätort ska utvecklas och möta den framtida samhällsförändringen. Utvecklingsplanen finns tillgänglig vid efterfrågan.

Publicerad: 08 april 2024 Uppdaterad: 24 maj 2024

Kontakt

UtvecklingsstrategJoakim Stier0506-182 89joakim.stier@toreboda.se