Barn- och elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. Barn- och elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå. Det innebär att insatserna ska riktas till såväl enskilda elever som till grupper av elever och till skolan i dess helhet.

Förskolor, skolor och övriga verksamheter som lyder under skollagen ska vara fria från kränkande behandling, mobbning och diskriminering. Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt främja närvaro. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet. Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Ta kontakt med elevhälsan för stöd.

Elevhälsoteam

Varje skola har tillgång till ett elevhälsoteam där skolsköterska, specialpedagog och skolkurator ingår tillsammans med rektor. I elevhälsans organisation finns också skolpsykolog, logoped och skolläkare som hjälper skolornas elevhälsoteam. Elevstödjare ingår delvis i elevhälsan. Inom förskolans barnhälsoteam arbetar främst specialpedagog och logoped. Elevhälsoteamet har också en tät samverkan med Familjecentralen och Barnhälsovården, BHV. Skolornas rektorer ansvarar för att organisera och utveckla arbetet, så att eleverna har möjlighet att nå målen som finns angivna i skolans läroplaner och kursplaner. Elevhälsoteamets uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot dessa mål.

Du hittar mer information om vilken hjälp du kan få under relaterad information där länkar finns till presentation av barn- och elevhälsans professioner. När du behöver komma i kontakt med barn- och elevhälsan vänder du dig främst till respektive profession för aktuell skola.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Barn- och elevhälsochefTherese Broholm0506-181 62therese.broholm@toreboda.se

Relaterad information