Folkhälsoarbete

En god hälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt. En god folkhälsa kännetecknas av god livskvalité, hög medellivslängd, låg sjuklighet och jämlikhet i befolkningen.

Töreboda kommun bedriver sedan många år ett tvärsektoriellt folkhälsoarbete i samverkan med Västra Götalandsregionen. Som ett av kommunens horisontella perspektiv ska folkhälsoperspektivet genomsyra alla kommunens verksamheter. Utgångspunkten för arbetet är det övergripande nationella folkhälsomålet som handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Fem hembesök i stället för två för förstföderskor.

Forskning visar på vikten av att få hembesök när man fött barn. Från och med maj 2018 erbjuds alla förstagångsföräldrar i Töreboda kommun och Södra Ryd i Skövde kommun, fem hembesök istället för två som det ser ut idag.

- På hembesöken skapar vi möjligheter för att föräldrarna får det stöd de behöver för att ta hand om sitt barn. Därför vill vi erbjuda fler, säger Christina Djäken, utvecklare inom Barnhälsovården i Skaraborg.

Hembesöken sker i samverkan mellan mödravård, barnhälsovård och familjestöd. Detta för att ge en ökad möjlighet till föräldrarna att stärka sin föräldraroll, bygga tillitsfulla relationer och skapa delaktighet hos båda föräldrarna. Föräldrar är experter på sina egna barn. Det är därför i första hand föräldrarnas och barnens behov som ska styra innehållet i det föräldrastöd som erbjuds.

I Finland och Rinkeby har de arbetat på liknande sätt med goda resultat. I Rinkeby kunde de vid en uppföljning se en ökad vaccinationsgrad, minskade akuta besök på vårdcentral, barnhälsovård samt inom slutenvården. I Finland har de gjort en uppföljning efter 20 år och kan se att ungdomarna, vars föräldrar fick hembesök har en bättre psykisk hälsa och fullföljer sina studier i högre grad än de som inte fick hembesök.

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beviljat medel till arbetet med att utveckla denna arbetsmodell som ska ge ett ökat stöd till förstagångsföräldrar.

Hälsocoach online är för dig som vill komma igång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta röka/snusa eller förändra dina alkoholvanor. Detta är en kostnadsfri tjänst och för alla som är 16 år eller äldre och bor i Västra Götaland. Om du har fått rekommendation från hälso- och sjukvårdspersonal att förändra dina levnadsvanor kan det underlätta att ha en hälsocoach som stödjer dig i förändringsarbetet. Du kan också boka tid helt på eget initiativ.

HOBS är en ideell organisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas (fetma) och arbetar med kunskapsspridning, samt erbjuder stöd för dig som lever med ett högre BMI eller är vårdnadshavare eller anhörig. HOBS stödverksamhet finansieras med medel från Folkhälsomyndigheten.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Kontakt

FolkhälsoplanerarePia Gustavsson0506-182 55pia.gustavsson@toreboda.se