Töreboda kommun har ansvaret att följa upp att lagstiftning kring lantbrukets miljöpåverkan efterlevs. Det görs bland annat genom planerade tillsynsbesök.

Syftet med tillsynsbesök är att kontrollera att lantbrukaren följer gällande lagstiftning. Besöken kan antingen vara förbokade eller spontana. Merparten av besöken bokas i förväg så lantbrukaren kan sätta av tid och samla ihop sina papper. Ett spontant besök kan exempelvis ske vid klagomål.

Vid besöket brukar vi börja med att sätta oss ner tillsammans. Lantbrukaren får berätta om sina rutiner, visa dokumentation och det diskuteras kring hur verksamheten bedrivs. Vi informerar och diskuterar också om gällande regler vid besöket. På så sätt bidrar vi till att förebygga olyckor som kan orsaka skador på människors hälsa eller på miljön. Det görs alltid en rundvandring i verksamheten och ibland åker vi gemensamt ut för att titta på exempelvis satelitbrunnar och andra lokaler som inte finns på gården. Vid slutet av besöket sammanfattas resultatet muntligt, och därefter skrivs ett protokoll eller ett föreläggande.

Denna tillsyn är också en del av det arbete som pågår i hela landet för att nå de miljömål som vår riksdag har beslutat om. Miljömålen ska bland annat leda till att nästa generation ska få en giftfri miljö och ett rikt odlingslandskap utan övergödning.

Det som kontrolleras vid tillsynsbesöken är bland annat:

  • Gödselhantering.
  • Spridningsarealer.
  • Hantering och lagring av kemikalier (inklusive bekämpningsmedel och bränslen).
  • Avfallshantering.
  • Egenkontroll. Det finns mer information om hur egenkontrollen kan bedrivas på Jordbruksverkets webbplats.

Om vi upptäcker brister

Vid brister kan du bli skyldig att rätta till bristerna. I vissa fall måste även vite betalas. Vid vissa överträdelser tas miljösanktionsavgift ut. Allvarligare överträdelser kan leda till förbud och åtalsanmälan.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se