I Töreboda samverkar förskola, skola, primärvård och socialtjänst i en lokal samverkansgrupp för Barn och Unga inom Vårdsamverkan Skaraborg.

Samverkan för barn och unga

Inom vårdsamverkan finns en uppdragshandling som gäller 2020–2023. Uppdraget är att hjälpa barn och unga på hemmaplan med tidigt stöd och vård för en god hälsa. Hjälpen ska vara lättillgänglig, det ska gå snabbt och främst omfatta barn i risk för ogynnsam utveckling.

Process för tidiga samordnade insatser i Töreboda

 1. När förälder, personal eller föreningsledare upplever oro för ett barn eller ungdom försöker verksamheten först lösa situationen utifrån egna idéer.
 2. När ett barn eller ungdom är i behov av stöd från en eller fler verksamheter kan barn och ungdomssamordnare, BUSE, hjälpa till att förmedla kontakter.
 3. Finns det behov av att prata med andra verksamheter inom samverkan om ärendet, skrivs ett samtycke med vårdnadshavare. Vid behov används samordnad individuell plan, SIP.
 4. BUSEN kan få stöd av ett Nära stöd- och vårdteam bestående av elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Teamets representanter kan vid behov vara mötesledare vid ett SIP-möte. Samtycke med vårdnadshavare inhämtas då behov av identifiering uppkommer. BUSEN ansvarar för att följa ärendet och agera brygga för samverkan.

Mer information om samverkan för barn och unga samt kontaktlista till BUSE finns här på sidan och under Relaterad information. Det går också bra att ringa till elevhälsan, socialtjänsten eller vårdcentralen och fråga efter kontakt med deras BUSE. Finns det redan en upprättad kontakt med någon verksamhet kan du också be om stöd till samordning via BUSEn i den verksamheten.

Samverkan på tre nivåer

I Töreboda samverkar förskola/skola, vård och socialtjänst på tre nivåer, grön, gul och röd, inom partsamverkan för barn- och unga inom Vårdsamverkan Skaraborg.

Grön

 • Omfattar alla barn, exempelvis skola, barnhälsovård.
 • Barn som i stort sett utvecklas väl.

Gul

 • Omfattar barn i risk för ogynnsam utveckling, exempelvis första linjens primärvård, elevhälsa, familjestöd.
 • För barn och unga som tillhör en riskgrupp eller befinner sig i en svår situation. Det kan handla om hög skolfrånvaro eller exemplevis lättare psykisk ohälsa.

Röd

 • Specialistnivå exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, BUP eller socialtjänstens myndighetsutövning.
 • Barn som misstänks fara illa, far illa på grund av eget beteende eller på grund av hemmiljön eller på grund av psykisk ohälsa. Vid misstanke om att barn far illa ska detta anmälas till socialtjänsten.

Arbetsgruppen som består av personal inom förskola, skola, socialtjänst, primärvård och folkhälsa träffas kontinuerligt för att arbeta på ett övergripande sätt med samverkan. Detta för att kunna ge stöd i att utveckla tidiga och tillgängliga insatser för barn och ungdomar, vilket i sin tur ska skapa förutsättningar för en god livskvalité.

Utvecklingsarbetet består i att samordna BUSE-arbetet, SAMBU-teamet, erbjuda utbildning i samordnad individuell plan, SIP, samt arbeta för ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt.

Arbetsgruppen träffas minst två gånger per år.

BUSE är en person i verksamheten som både professionella, föräldrar och barn/ungdomar kan vända sig till när ett barn/ungdom behöver stöd eller vård. Det ska finnas en BUSE i varje verksamhet. BUSEN är ansvarig för att initiera samverkan och fungerar även som samordnare. Denne har även ett ansvar för att veta vad det finns för stöd och insatser, detta för att kunna ge tidigt, samordnat stöd till barn och ungdomar.

BUSARNA kan hjälpa till med

 • Att förmedla kontaktuppgifter till olika verksamheter inom samverkan som kan hjälpa föräldrar och barn/ungdomar.
 • Förmedla kunskap om samordnad individuell plan, SIP, alternativt hjälpa till att hålla ett SIP-möte.
 • Förmedla ärendet till SAMBU-teamet.

BUSE-möte ordnas minst 2 ggr/år.

SAMBU-team med representanter från socialtjänst, elevhälsa/skola och primärvård träffas två gånger i månaden. Personal kan ta hjälp av samverkansteamet när det behövs flera insatser för att lösa ett problem. Samtycke från vårdnadshavare inhämtas då behov av identifiering uppkommer. Syftet med teamet är att med regelbundenhet använda sig av varandras kompetenser för att kunna erbjuda tidigt samordnat stöd till barn/ unga och deras föräldrar.

SAMBU-teamet kan hjälpa till med

 • Kunskap och konsultation om möjliga stödinsatser.
 • Gemensam syn på vilka behov som behöver prioriteras.
 • Kunskap om riskfaktorer och friskfaktorer.
 • Erbjuda lots och samordnande insatser.

Teamet träffas två gång i månaden.

Publicerad: 16 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Barn- och elevhälsochefTherese Broholm0506-181 62therese.broholm@toreboda.se

Relaterad information