Avgifter för förskolan

Avgiften för förskoleplatsen är baserad på hushållets gemensamma bruttoinkomst. Avgiften består av en årsavgift som betalas med fast belopp under årets alla månader. Inget undantag görs för semester, sjukdom eller annan frånvaro. Avgiften betalas från första inskolningsdagen.

Kostnad för plats på förskola och fritidshem

Avgiften är beräknad på hushållets inkomst och betalas som en fast månadsavgift 12 månader om året utan avdrag för semester, ferier, sjukdom eller förskolans studiedagar.

Med hushåll menas: gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Även om din make/maka/sambo inte är vårdnadshavare till barnet ska hans/hennes inkomst räknas med.

Kontraktsinnehavare

När vårdnadshavare/familjehemmet får plats är denna eller de kontraktsinnehavarna. Har ett barns vårdnadshavare gemensam vårdnad men bor på skilda håll och barnet bor växelvis hos dem samt att båda har behov av förskola eller fritidshem är båda vårdnadshavarna kontraktsinnehavare. Man ska då söka egen plats utifrån sin familjs behov. Barnet har en plats men två kontrakt. Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av sin plats säger vårdnadshavaren upp sitt kontrakt. (Barnet har kvar sin plats och den andra vårdnadshavaren har kvar sitt kontrakt). En vårdnadshavare kan inte säga upp bådas kontrakt utan kontrakten är personliga och måste sägas upp av kontraktsinnehavaren.

Inkomstredovisning

Vid placering av ett barn är vårdnadshavarna skyldiga att lämna en inkomstredovisning via kommunens e-tjänst eller blankett. Den är en förutsättning för att placeringen ska starta. De som inte anmäler inkomst får betala enligt högsta taxan. Om familjens inkomst förändras ska detta anmälas i e-tjänsten/ via blankett omgående. Till avgiftsgrundande inkomst räknas hushållets sammanlagda skattepliktiga inkomster före skatt. Kommunen samkör Skatteverkets taxeringsuppgifter med den aktuella inkomstuppgiften två år tillbaka (länk till sidan med information om inkomstjämförelsen finns under relaterad information). Om den taxerade inkomsten inte överensstämmer med den inlämnade innebär detta en justering av avgiften retroaktivt.

Till avgiftsgrundande inkomst hör:

Observera att det endast är skattepliktiga inkomster/ersättningar/bidrag med mera som avses.

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning.
 • Familjehemsförälders arvodesersättning.
 • Pension.
 • Livränta.
 • Föräldrapenning.
 • Vårdbidrag för handikappade barn.
 • Sjukbidrag.
 • Sjukpenning.
 • Arbetslöshetsersättning.
 • Arbetsmarknadsstöd.
 • Utbildningsbidrag.
 • Familjebidrag.
 • Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet som förts på deklarationens huvudblankett och medräknas i hushållets samlade bruttoinkomst.
 • Skattepliktiga bonusinkomster.

Vid utebliven betalning av 2 avgifter sker avstängning från förskoleplats/fritidshemsplats. Förnyad placering kommer att ske när skulderna är reglerade.

Om du har flera barn i förskoleverksamhet eller i fritidshem reduceras avgiften. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknas det yngsta barnet som barn 1 i tabellen. Har du barn både i förskoleverksamhet och i fritidshem räknar du fritidshemsbarnet som barn 2 eller 3 i den nedersta tabellen. Fjärde barnet är avgiftsfritt.

Barn som är lovplacerade betalar 100 kronor per dag, dock inte mer än maxavgift per månad.

För barn som är placerade i förskolan inom åldern 3-5 år minskas avgiften med 35 procent från och med september månad det år barnet fyller 3 år. För barn som har placeringen Allmän förskola, 15 timmar per vecka 3 timmar per dag, debiteras ingen avgift.

Avgiftsberäkningen bygger på riksdagens beslut om maxtaxa och är antagen av kommunfullmäktige 2017-11-27. Avgiftsberäkningen bygger på inkomsttaket 56 250 kronor (för 2024) och är indexerad, det vill säga höjs varje år.

Avgiftsnivåer 2024 för maxtaxa inom förskolan

Inkomsttaket, hushållets bruttoinkomst per månad, är 56 250 kronor före skatt 2024.

Taxan är indexerad, det vill säga den höjs för varje år, och ser ut så här:

 • Barn 1: 3 procent av inkomsten. Högst avgift blir 1 688 kronor per månad.
 • Barn 2: 2 procent av inkomsten. Högst avgift blir 1 125 kronor per månad.
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten. Högst avgift blir 563 kronor per månad.

Avgiftsnivåer 2024 för maxtaxa för fritids

Inkomsttaket, hushållets bruttoinkomst per månad, är 56 250 kronor före skatt 2024.

Taxan är indexerad, det vill säga den höjs för varje år, och ser ut så här:

 • Barn 1: 2 procent av inkomsten. Högst avgift blir 1 125 kronor per månad.
 • Barn 2: 1 procent av inkomsten. Högst avgift blir 563 kronor per månad.
 • Barn 3: 1 procent av inkomsten. Högst avgift blir 563 kronor per månad.
Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Besöksadress

Kyrkogatan 26
545 21 Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Administratör förskola och fritidshemBenny Wigerdal0506-181 66fskadmin@toreboda.se